Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Det ble satt av 25 mill. kr i 2021. Beløpet for 2022 blir avklart i etterkant av Stortingets budsjettvedtak. 
 • Utlysning: 18. oktober 2021
 • Søknadsfrist: 15. november 2021 (søknadsskjema er tilgjengelig i Søknadsportalen – se lenke nedenfor).
 • Rapporteringsfrist: 1. mars 2022 (gjelder tilskudd gitt for tilskuddsåret 2021). Les mer om rapportering her.
 • Hvem kan søke: Frivillige organisasjoner og stiftelser med eget organisasjonsnummer.
 • Regelverket for tilskuddsordningen for 2022

NB! Midlene utlyses med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2022.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å gi det sivile samfunnet ved frivillige organisasjoner og stiftelser mulighet til å arrangere gode ferie- og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Målgruppe

Personer med funksjonsnedsettelse.

Hvem kan søke om tilskudd?

Frivillige organisasjoner og stiftelser med eget organisasjonsnummer kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til å arrangere ferie- og/eller fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse. Tilskudd kan dekke for eksempel oppholdskostnader, aktivitetskostnader eller reisekostnader for deltakere med funksjonsnedsettelse og et begrunnet antall ledsagere. 

Tilskudd prioriteres til selve aktiviteter for målgruppen, og det gis ikke tilskudd til for eksempel lønnskostnader i forkant av tiltaket eller oppholdskostnader for andre enn deltakere med funksjonsnedsettelse og deres ledsagere. Tilskuddet må benyttes i løpet av tilskuddsåret, som er 1. januar - 31. desember. (Se også "Hva skjer hvis vi må endre prosjektet" nedenfor). 

Viktig: Vi krever at dere bidrar med den egenfinansieringen som oppgis i søknaden. Dere kan justere ned denne dersom det innvilges lavere tilskudd enn dere søkte om. (Se også "Hva skjer hvis vi må endre prosjektet" nedenfor). 

Egenfinansiering er økonomiske midler som søker bidrar med inn i tiltaket. Gaver, generelle driftstilskudd og andre midler som organisasjonen disponerer fritt kan regnes som egenfinansiering. Dere kan for eksempel dekke kostnader til lønn for en som skal jobbe med tiltaket, eller utgifter til strøm eller husleie. Den andelen av disse utgiftene som gjelder tiltaket dere søker støtte til, fører dere opp i budsjettet som egenfinansiering på inntektssiden i budsjettet, og på riktig post på utgiftssiden.

Når dere fører regnskap, må dere føre disse kostnadene på tiltakets prosjektnummer eller kostnadssted. Bufdir vil da regne disse utgiftene som deres egenfinansiering i tiltaket. Dersom kostnadene ikke er ført på tiltakets prosjektnummer eller kostnadssted, kan Bufdir underkjenne kostnadene ved regnskapsgjennomgangen. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og andre inntekter som kommer som et resultat av selve prosjektet. Egenfinansieringen inkluderer heller ikke ulønnet frivillig innsats som for eksempel dugnadsarbeid o.l. Husk at alle inntekter, kostnader og egenfinansiering skal registreres på eget prosjektnummer eller kostnadssted. 

Dere kan justere ned denne dersom det innvilges lavere tilskudd enn dere søkte om. (Se også "Hva skjer hvis vi må endre prosjektet" nedenfor).   

Søker må som et minimum invitere til, og selv delta i planlegging, gjennomføring og evaluering/rapportering av tiltaket. Ingen av disse oppgavene kan i sin helhet settes bort eller delegeres til andre. 

Det gis ikke tilskudd til innkjøp av utstyr (forbruksmateriell og utstyr til engangsbruk kan dekkes). 

Hvordan søke?

Søk om tilskudd i Bufdirs søknadsportal.

Etter at dere har satt dere inn i regelverket for ordningen kan dere søke om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal (lenke øverst på siden).

Det går an å lagre søknaden i søknadsportalen underveis. Likevel kan det være lurt å ha forberedt grunnleggende moment i forveien, slik som budsjett, beskrivelse av tiltaket og beskrivelse av deltakernes hjelpebehov. 

Slik skriver du en god søknad

Før du sender søknad plikter du å sette deg godt inn i regelverket for tilskuddsordningen (se lenke til dette øverst på denne siden).

Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad. Når du søker bør du lese godt gjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Se gjerne på hjelpetekstene til spørsmålene og sørg for at du svarer på det du blir spurt om. Vær så presis, poengtert og så kortfattet som mulig. 

I en god søknad er målet med tiltaket i samsvar med målsettingen for tilskuddsordningen, og gjerne også innenfor de prioriterte områdene. Det skal være enkelt å forstå innholdet i tiltaket og hva tilskuddsbeløpet skal brukes til. 

Ta kontakt med oss dersom det er noe i søknadsskjemaet eller regelverket dere ikke forstår.

Beskriv tiltaket, deltakerne og deltakernes hjelpebehov så godt som mulig

Dersom dere har gjennomført samme type tiltak tidligere bør dere utfra erfaring kunne si en god del om hvor mange som pleier å delta, hvilke typer hjelpebehov deltakerne har og hva som er gode aktiviteter for deres målgruppe, hvilke tilpasninger som er aktuelle, hvor mange ledsagere som er nødvendig, noe om stedet dere skal være, osv. 

 • Innhold: Hva er innholdet i tiltaket? Fjelltur, vinterferieaktivitet, familiesamling, sommerferietilbud? Er det en spesiell grunn til at dere velger denne formen for tiltak framfor en annet?
 • Tidspunkt/prosjektperiode: Når skal tiltaket gjennomføres? Husk at dere kun kan søke om midler for tiltak som foregår i året det søkes for.
 • Sted: Hvor skal tiltaket foregå? Hvorfor velger dere å gjennomføre tiltaket der? Er dette et sted dere har brukt tidligere?
 • Målgruppe: Hvem er målgruppen med deltakere (personer med funksjonsnedsettelser)? Er det et nasjonalt eller lokalt/regionalt tilbud til målgruppen?
 • Antall: Hvor mange deltakere med funksjonsnedsettelser ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så realistisk som mulig.
 • Hjelpebehov: Hvilke hjelpebehov har deltakerne/målgruppen? Her må dere være konkret. Ikke kun vis til diagnose, det er ofte store variasjoner innad i samme diagnosegruppe. Vær tydelig, og gi gjerne eksempler. Begrunn valg av lavt, middels eller høyt hjelpebehov og antall ledsagere/hjelpere til deltakerne med funksjonsnedsettelser.
 • Formål: Hva er målet med tiltaket? Dette er et viktig punkt som også blir målt ved rapportering for tiltaket. Vær konkret, hva slags resultat ønsker dere å oppnå. Hvordan passer tiltaket med målet med tilskuddsordningen?
 • Prosjektledelse/ansvar: Hvem skal lede/ha ansvar for tiltaket? Samarbeider dere med noen andre? Hva består samarbeidet i?
 • Evaluering: Skal dere evaluere tiltaket når det er ferdig? Hvordan skal denne evalueringen brukes senere?
 • Videreføring: Skal dere fortsette tiltaket etter at tilskuddsperioden er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Vedlegg

Legg ved de nødvendige vedleggene. Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader. Vi vil ta kontakt med dere dersom informasjonen i søknaden er mangelfull/uklar. 

Informasjon om tiltak utenlands

Det er mulig å søke om tilskudd til tiltak som foregår utenfor Norge. Husk at det fortsatt stilles samme krav om at søker selv er arrangør for tiltaket, krav til faglig god plan for tiltaket osv. 

Her er det spesielt viktig at ansvaret til arrangøren tydeliggjøres og er utfyllende, spesielt dersom tiltaket er lagt til et sted hvor det er tilbud om pakkeløsninger med behandlinger, aktiviteter osv. (for eksempel på Solgården). Merk at søknaden vil stille svakt dersom eget arrangøransvar ikke er tilstrekkelig tydeliggjort.

Budsjett

Budsjettet er en viktig del av søknaden. Budsjettet skal vise hvilke kostnader dere forventer, og hvordan dere har tenkt å finansiere tiltaket. 

 • Budsjettet skal gå i balanse. Det vil si at tiltaket dere søker om tilskudd til verken skal gå med overskudd eller underskudd.
 • Beskriv alle inntektene dereregner med å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til gjennomføring av tiltaket.
 • Eventuell frivillig innsats skal ikke inngå i inntekter eller utgifter. Det kan gjerne gis en kommentar til budsjettet om estimert omfang av frivillig innsats.
 • Sett opp budsjettet så presist som mulig, med alle kostnader og inntekter (også de kostnadene som ikke er tilskuddsberettiget – vi ønsker et økonomisk bilde av hele tiltaket, ikke bare kostnader som kan dekkes av tilskudd).
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader.
 • Dersom dere har poster som ikke passer i budsjettoppsettet i søknadsskjemaet er det mulig å sette disse under «andre utgifter» eller «andre inntekter» og spesifisere (skal spesifiseres) under budsjettet. I søknadsskjemaet vil dere kunne fylle ut kommentarfelter hvor disse skal spesifiserer nærmere.
Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller direkte feil i en søknad vil vi ta kontakt med dere med en kort frist for korreksjoner og ettersendelser. Det er viktig å merke seg at det er søkers ansvar å fylle ut søknaden fullstendig og korrekt. Vi tar ikke kontakt for at dere skal forbedre søknaden. Husk at det er søkers ansvar å sørge for å sette seg inn i regelverket for ordningen før søknad sendes inn, og at det er søkers ansvar å sørge for at søknaden er fullstendig.

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i januar og at brev med vedtak (innvilget tilskudd eller avslag på søknaden) og utbetaling vil kunne foretas i februar. Dette vil imidlertid kunne variere noe. Vedtaksbrevet blir sendt gjennom søknadsportalen. Dere vil få epost om å logge inn for å se vedtaket. 

Mulighet for å klage - hvordan klager jeg?

Det vil følge med informasjon om klageadgang og klagefrister i vedtaksbrevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (som kommer med epost, siden vi ikke lenger sender vedtak i posten).

Rapportering

Regnskap og rapport skal sendes direktoratet gjennom Bufdirs søknadsportal, og skal gi en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket. Dere skal legge ved et revidert prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet, evt. balansert budsjett.  

Revisor skal kontrollere prosjektregnskapet i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400), disse er spesifisert i dokumentet “Avtale om kontrollhandlinger”. Mer om rapportering finner du her.

Dersom tilskuddet er 200 000 kr eller mer skal regnskapet kontrolleres av autorisert eller registrert revisor. Hvis tilskuddsbeløpet er lavere, skal prosjektregnskapet fremdeles være kontrollert av revisor, men det er da ikke krav om at revisor er statsautorisert eller registrert. Den som kontrollerer regnskapet kan ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket.  

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet? 

Hvis dere må endre prosjektet underveis er det viktig at dere tar kontakt med oss med en gang det er klart hvilke endringer dere må foreta. Vi vil normalt bare godkjenne prosjektendringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett. Det vil generelt sett ikke være mulig å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig. Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. 

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til? 

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss. 

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?  

Dersom dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden. 

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere? 

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år. 

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss