Ordningen er ettårig.

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: I 2021 er tilskuddsordningen på 8 millioner
 • Søknadsfrist: Søknadsfrist for 2021 er 15. mars 2021 
 • Rapporteringsfrist: 1. mars året etter tildelingen
 • Hvem kan søke:  
  • Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, samt kommuner, kan søke om tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet. Organisasjoner som er aksjeselskaper, må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak og andre virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.
  • Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer. Bufdir kan be om organisasjonens vedtekter, årsmelding og årsregnskap for disse to årene.
  • Aktører oppfordres til å samarbeide om et tiltak, men søknaden må sendes inn av én ansvarlig søker.
 • Tilskuddsordningen er avgrenset mot andre statlige tilskuddsordninger, blant annet Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunnet, som forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Bufdir ber søkere om å oppgi om de har søkt midler/medfinansiering gjennom andre statlige tilskuddsordninger til tiltaket/prosjektet.
 • Prioriterte prosjekter for 2021:
  • Tiltak som legger til rette for møteplasser og dialog der formålet er økt kunnskap og kompetanse om rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn og/eller tiltaksutvikling i lokalsamfunnet.
  • Tiltak rettet mot å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på internett.
  • Tiltak som bidrar til å spre informasjon om hvilke rettigheter man har, dersom man blir utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn.

 

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement og å støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme mangfold og dialog.

Målgruppe

Personer som blir utsatt for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Tiltak og aktiviteter som bidrar til å:

 • forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet,
  religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen
 • utvikle metoder og innsatser for å fremme mangfold og dialogarbeid.

 

Anbefalinger til søknaden:

 • Det vil være en styrke for søknaden om tiltakene gjennomføres som samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner og/eller kommuner.
 • Det vil være en fordel å se rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion/livssyn i sammenheng med ett eller flere av de andre diskrimineringsgrunnlagene, som for eksempel kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
 • Tiltaket skal bidra til å utvikle nye og innovative innsatser for å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.
 • Alternativt skal tiltaket videreutvikle eller utvide allerede eksitererende tiltak. Bufdir ber søkere om å gjøre rede for hvordan tiltaket skal videreutvikles/utvides (f.eks. om det er andre målgrupper, andre geografiske områder etc som tiltaket skal nå).
Hvordan søke?

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Søknaden skal inneholde

 • beskrivelse og mål for tiltaket og plan for gjennomføring, og
 • budsjett for tiltaket. Eventuell egenfinansiering skal fremgå.
Slik skriver du en god søknad

Hvordan fylle ut søknadsskjema for aktiviteter 

 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig og unngå å ta med informasjon som ikke er direkte knyttet til tiltaket. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv tiltaket så godt som mulig:

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket? Formuler et klart og konsist mål.
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå? Jo større mulighet for å måle resultater i etterkant, jo bedre er søknaden.
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig!
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Budsjett

Sett opp budsjettet så presist som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til gjennomføring av tiltaket. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.

Egenfinansiering

Det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for tiltaket, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter, sponsormidler, andre tilskudd og liknende.

Bufdir behandler egenfinansiering som en del av totale inntekter for tiltaket. Vi vil regne med egenfinansieringen når vi går gjennom rapporten og regnskapet. Hvis dere får innvilget redusert beløp, kan dere redusere egenfinansieringenprosentvis like mye som det avkortede beløpet.
Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

 • Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Hvis vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser. Det er ikke alltid vi gjør det.
 • Når vi har mottatt søknadene, vil vi oppdatere denne nettsiden med informasjon om når vi forventer å være ferdige med saksbehandlingen. Når saksbehandlingen er ferdigstilt, sender vi ut brev med vedtak om tilskudd eller avslag. 
 • Vi legger ut oversikt på nettsidene over alle som har fått innvilget tilskudd.
 • Dersom dere får tilskudd vil dette bli utbetalt inntil tre uker etter at saksbehandlingen er ferdigstilt. Dette vil imidlertid kunne variere noe.

Klagemuligheter

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet med vedtak.

Rapportering

Alle tilskuddsmottakere skal hvert år levere rapport og regnskap som viser hvordan dere har brukt tilskuddet, og hvilke resultater og erfaringer dere har hatt med prosjektet. Rapporteringen skal gjøres gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Bufdir sender ut rapporteringsoppgave i søknadsportalen en tid før fristen.
Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre prosjektet underveis er det viktig at dere tar kontakt med oss med en gang det er klart hvilke endringer dere må gjøre. Vi vil normalt bare godkjenne prosjektendringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det vil generelt sett ikke være mulig å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig. Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret.

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Dersom dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale resten til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av midler dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden, med mindre dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Kontakt oss