Tilskudd til prosjekter og drift av frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet, samt kommuner og fylkeskommuner, som bidrar til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfoldet blant befolkningen i Norge og bidrar til bedre levekår og livskvalitet for personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. I tillegg skal ordningen skape økt aktivitet blant organisasjoner som arbeider overfor denne målgruppen.

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: 15,78 mill. kr (2021)
 • Søknadsfrist: 15. desember 2021
 • Rapporteringsfrist for 2021: 31. mars 2022. Les mer om rapportering.
 • Hvem kan søke:Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet, samt kommuner og fylkeskommuner, kan søke om tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet. Organisasjoner som er aksjeselskaper må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.

 • Regelverk for ordningen 
Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å styrke kjønns- og seksualitetsmangfoldet blant befolkningen i Norge og bidra til bedre levekår og livskvalitet for personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. I tillegg skal ordningen skape økt aktivitet blant organisasjoner som arbeider overfor denne målgruppen.

Målgruppe

Personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika, og organisasjoner som drives av og for disse personene.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Prosjekttilskudd

Prosjekttilskudd kan gis til tiltak og aktiviteter som med stor grad av sannsynlighet oppfyller kriteriene for måloppnåelse.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år. Midlene utbetales for ett år av gangen, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. For søknader som innvilges tilskudd for flere år, er det ikke nødvendig å søke om midler hvert år.

Følgende prosjekter kan bli prioritert:

 1. prosjekter som gjennomføres av organisasjoner som er av og for målgruppen,
 2. prosjekter hvor flere aktører samarbeider om et tiltak,
 3. prosjekter som når personer over hele landet, og
 4. prosjekter med egenfinansiering.

Andre årlige prioriteringer vil fremgå av utlysningen av tilskuddsordningen.

Driftstilskudd

Driftstilskuddet gis til organisasjonens driftsoppgaver. Driftsoppgaver forstås her som oppgaver som normalt inngår i organisasjonenes interne og eksterne kjernevirksomhet i henhold til vedtekter, formål og aktivitetsplaner.

Kriterier og prioriteringer

Departementet bestemmer hvilke områder de ønsker å satse på for hvert år. I 2022 er de prioriterte satsningsområdene aktiviteter som kan bedre forholdene for personer i målgruppen med innvandrerbakgrunn, og/eller er relatert til arbeidsliv, kultur og idrett, samt aktiviteter til støtte for personer med ulike typer kjønnsidentitetstematikk.

Hvordan søke?

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal. Krav til innhold i søknaden står i søknadsskjemaet.

Slik skriver du en god søknad

Hvordan fylle ut søknadsskjema for aktiviteter 

 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig og unngå å ta med informasjon som ikke er direkte knyttet til tiltaket. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv tiltaket så godt som mulig:

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket? Formuler et klart og konsist mål.
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå? Jo større mulighet for å måle resultater i etterkant, jo bedre er søknaden.
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig!
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er omme? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Vedlegg

 • Legg ved de nødvendige vedleggene. Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader

Budsjett

 • Legg alltid med budsjett uansett hvor lite midler det søkes om. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.

Egenfinansiering

Det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for tiltaket, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter, sponsormidler, andre tilskudd og liknende.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for korreksjoner og ettersendelser. 

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i midten av januar måned, og at tilskudds- og avslagsbrev og utbetaling vil kunne sendes ut i slutten av januar eller begynnelsen av februar. Dette vil imidlertid kunne variere noe fra år til år.

Klagemuligheter

Det vil følge med informasjon om hvordan dere klager på vedtak, samt klagefrister, i vedtaksbrevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten). 

Rapportering

Regnskap og rapport skal sendes direktoratet på fastlagte, elektroniske skjemaer.

Aktiviteter 

Ved flerårige tilskudd må mottakere sende inn fremdriftsrapporter underveis i prosjektperioden.

Mottakere av prosjekttilskudd skal sende inn eget regnskap for tiltaket. Regnskapet skal være revidert, og revisjonen skal omfatte hele det mottatte tilskuddet og gjelde for hele prosjektperioden. Ved flerårige tildelinger er det tilstrekkelig at det sendes inn revisjonsrapport etter siste året i prosjektperioden. Mottar virksomheten 200 000 kroner eller mer i prosjekttilskudd, må regnskapet være attestert av statsautorisert revisor.

Er samlet tilskudd lavere enn kr 200 000, kan regnskapet kontrolleres av person som ikke er statsautorisert revisor.

Drift

Dere kan sende inn virksomhetens årsmelding/årsrapport i stedet for en egen rapport om bruken av tilskuddet.

Dere må sende inn spesifisert årsregnskap med revisjonsberetning fra statsautorisert revisor. Regnskapet må være spesifisert slik at det går frem hva tilskuddet er benyttet til. Driftstilskudd som er gitt etter dette regelverket, og utbetalt i tilskuddsåret skal, være spesifisert i årsregnskapet eller i note til dette.

Mer informasjon om rapportering finner dere her

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre prosjektet underveis er det viktig at dere tar kontakt med oss med en gang det er klart hvilke endringer dere må foreta. Vi vil normalt bare godkjenne prosjektendringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det vil generelt sett ikke være mulig å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig. Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret.

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Dersom dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av midler dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden, med mindre dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Kontakt oss