Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Beløpet til fordeling i 2022 blir først avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet. 
 • Søknadsfrist: 13.12.2021. Søknadsskjema publiseres i Bufdirs søknadsportal mandag 15.11.2021 (se lenke nedenfor). 
 • Rapporteringsfrist: Rapporteringsfristen for tilskudd mottatt i 2021 er 31.3.2022. Organisasjoner som har fått tilsagn om flerårig tilskudd må levere framdriftsrapport hvert år, og sluttrapport med revisjonsberetning leveres etter at siste tilskudd er blitt utbetalt. Mer informasjon om rapportering.
 • Hvem kan søke: Frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser, kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Søkere må være registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet.
 • Regelverk for ordningen:
  • Endringer i regelverket for 2022:
   • Krav til at det skal opprettes et eget kostnadssted eller prosjektnummer for det enkelte tiltak man får støtte til.
   • Presisering av egenfinansiering i tiltaket: "Egenfinansiering er økonomiske midler som søker bidrar med inn i tiltaket.
   • Tidligere presiseringer om eventuelle tilbakebetalingskrav er tatt ut av regelverket. Eventuelle tilbakebetalingskrav på tilskuddsordningen følger Foreldelsesloven, vi skal derfor ikke ha særskilte regler på denne tilskuddsordningen.
 • Oversikt over tidligere tildelinger.
Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser.

Målgruppe

Personer med funksjonsnedsettelser.

Prioriteringer og hva du kan søke tilskudd til

Prioriteringskriterier 2022

Bufdir vil i 2022 prioritere søknader om tiltak som faller inn under en eller begge prioriteringskriteriene som er gjengitt nedenfor.

 • Tiltak som bidrar til kunnskap om og bevisstgjøring rundt CRPD.
 • Tiltak som bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse i utdanning, arbeid og/eller kultur og idrett.

Les om CRPD her.

Lettlest versjon om CRPD finnes her.

Hva kan du søke om støtte til?

Det kan gis støtte til aktiviteter som er rettet inn mot å medvirke til debatt og holdningsendringer, skape deltakelse og generere og spre kunnskap. Tiltak som er direkte rettet inn mot å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse kan også få støtte. Det er mulig å søke om flerårig tilskudd for inntil 3 år.

Bufdir vil ved vurdering av søknadene legge særlig vekt på at tiltaket er av god kvalitet, at søker har god gjennomføringsevne, at finansieringsplanen er realistisk og at tiltaket klart bidrar til tilskuddsordningens mål om å bedre levekårene til personer med funksjonsnedsettelse. Nyskapende tiltak som kan inspirere andre aktører eller tiltak som har gjenbruksverdi for andre, utover egen diagnosegruppe eller målgruppe vil bli prioritert.

Hvordan søke?

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Etter at dere har satt dere inn i regelverket for ordningen kan dere søke om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal (lenke øverst på siden).

Det går an å lagre søknaden i søknadsportalen underveis. Likevel kan det være lurt å ha forberedt grunnleggende moment i forveien, slik som budsjett og beskrivelse av tiltaket.

Hvem kan sende inn en søknad?

Frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser, kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Søkere må være registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet.  Søknaden må i ettertid godkjennes av virksomhetsadministrator for organisasjonen dersom det er en annen enn personen som står registrert som dette som sender den inn.

Slik skriver du en god søknad

Før du sender søknad plikter du å sette deg godt inn i regelverket for tilskuddsordningen (se lenke til dette øverst på denne siden).

Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad. Når du søker bør du lese godt gjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Se gjerne på hjelpetekstene til spørsmålene og sørg for at du svarer på det du blir spurt om. Vær så presis, poengtert og så kortfattet som mulig.

I en god søknad er målet med tiltaket i samsvar med målsettingen for tilskuddsordningen, og gjerne også innenfor de prioriterte områdene. Det skal være enkelt å forstå innholdet i tiltaket og hva tilskuddsbeløpet skal brukes til. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Ta kontakt med oss dersom det er noe i søknadsskjemaet eller regelverket dere ikke forstår.

Beskriv tiltaket så godt som mulig

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket? Formuler et klart og konsist mål.
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med målet og prioriteringene med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå? Jo større mulighet for å måle resultater i etterkant, jo bedre er søknaden.
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig!
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er omme? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Legg ved de nødvendige vedleggene.

 • Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som svakere enn andre søknader.

Budsjett

Budsjettet er en viktig del av søknaden. Budsjettet skal vise hvilke kostnader dere forventer, og hvordan dere har tenkt å finansiere tiltaket.

 • Budsjettet skal alltid gå i balanse. Det vil si at tiltaket dere søker om tilskudd til verken skal gå med overskudd eller underskudd. Vær så presis som mulig.
 • Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke.
 • Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.
 • Eventuell frivillig innsats skal ikke inngå i inntekter eller utgifter. Det kan gjerne gis en kommentar til budsjettet om estimert omfang av frivillig innsats.
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l.
 • Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring
 • Dersom dere har poster som ikke passer i budsjettoppsettet i søknadsskjemaet er det mulig å sette disse under “andre utgifter” eller “andre inntekter” og spesifisere (skal spesifiseres) under budsjettet. Spesifiseringen skriver dere inn i fastsatte kommentarfelt i søknadsskjemaet.

Egenfinansiering

Egenfinansiering i denne sammenhengen betyr økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for tiltaket, eller at søker dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode.  Når dere fører opp egenfinansiering i budsjettet er det viktig å huske at Bufdir vil kreve at dere bidrar med den egenfinansieringen som er ført opp i budsjettet. Egenfinansieringen kan imidlertid nedjusteres dersom det gis lavere tilskudd enn det som det ble søkt om. Dersom egenfinansieringen ved rapportering er lavere enn det som lå til grunn da søknaden ble innvilget, vil differanse bli krevd tilbakebetalt.

Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og liknende.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad kan vi ta kontakt med dere. Vi vil gi en kort frist for eventuelle korreksjoner og/eller ettersendelser.

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i februar, og at tilskuddsbrev og utbetaling vil kunne sendes ut i mars. Dette vil imidlertid kunne variere noe fra år til år. Vedtaksbrevet blir sendt gjennom søknadsportalen. Dere vil få e-post om å logge inn for å se vedtaket.

Mulighet for å klage – hvordan klager jeg?

Det vil følge med informasjon om hvordan dere klager på vedtaket i brevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten).

Rapportering

Regnskap og rapport skal sendes direktoratet gjennom Bufdirs søknadsportal, og skal gi en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket. Dere skal legge ved et revidert prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet, evt. balansert budsjett. 

Revisor skal kontrollere prosjektregnskapet i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400), som er spesifisert i dokumentet “Avtale om kontrollhandlinger”. Mer informasjon om rapportering finner dere her.

Dersom tilskuddet er på kr. 200 000 eller mer skal regnskapet kontrolleres av statsautorisert eller registrert revisor. Hvis tilskuddsbeløpet er lavere, skal prosjektregnskapet fremdeles være kontrollert av revisor, men det er da ikke krav om at revisor er statsautorisert eller registrert. Den som kontrollerer regnskapet kan ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret (1.1. – 31.12.). Dersom dere vil søke om forlengelse av prosjektperioden og eventuelt utsatt rapporteringsfrist, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 1. desember i det året dere har fått tilskuddet. Vi vil generelt sett ikke gi tillatelse til å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig.

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss.  Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss