Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Det ble avsatt 17,4 mill. kr til ordningen i 2019, hvorav 7,9 mill. kr var til fordeling ettersom 9,5 mill. kr var forpliktet til flerårige tiltak og øremerkede midler. Beløpene til fordeling i 2020 blir først avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet. 
 • Søknadsfrist: 06.12.19. Søknadsskjema publiseres i Bufdirs søknadsportal fredag 15.11.19 (se lenke nedenfor).  
 • Rapporteringsfrist: Rapporteringsfristen for tilskudd mottatt i 2019 er 31.3.2020. Organisasjoner som har fått tilsagn om flerårig tilskudd må levere delrapporteringer hvert år, og sluttrapport med revisjonsberetning leveres etter at siste tilskudd er blitt utbetalt. Mer informasjon om rapportering.
 • Hvem kan søke: Frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser, kommuner og fylkeskommuner. Søkere må være registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet.
 • Regelverk for ordningen:
  • Endringer i regelverket for 2020:
   • "Mennesker med nedsatt funksjonsevne" er gjennomgående endret til "personer med funksjonsnedsettelser".
   • Lagt til i pkt. 1 "Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med funksjonsnedsettelser."
   • Lagt til i pkt 3. at søkere må være registrert i Enhetsregisteret.
   • Lagt til i pkt. 3.2. "tilskudd prioriteres ikke til aktiviteter av individuell karakter."
   • Lagt til mindre justeringer/presiseringer i pkt. 5.2. fjerde avsnitt ang. rapportering.
 • Oversikt over tidligere tildelinger.
Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser.

Målgruppe

Personer med funksjonsnedsettelser.

Prioriteringer og hva du kan søke tilskudd til

Det kan gis støtte til aktiviteter som er rettet inn mot å medvirke til debatt og holdningsendringer, skape deltakelse og generere og spre kunnskap. Tiltak som er direkte rettet inn mot å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser kan også få støtte. Det er mulig å søke om flerårig tilskudd for inntil 3 år.

Bufdir vil ved vurdering av søknadene legge særlig vekt på at tiltaket er av god kvalitet, at søker har god gjennomføringsevne, at finansieringsplanen er realistisk og at tiltaket klart bidrar til tilskuddsordningens mål om å bedre levekårene til personer med funksjonsnedsettelser. Nyskapende tiltak som kan inspirere andre aktører eller tiltak som har gjenbruksverdi for andre, utover egen diagnosegruppe eller målgruppe vil bli prioritert. Tiltak med egenfinansiering teller også positivt inn i vurderingen av søknaden.

Prioriteringskriterier 2020

Bufdir vil i 2020 prioritere søknader om tiltak som faller inn under ett eller flere av prioriteringskriteriene gjengitt nedenfor.

 1. Tiltak som bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelser i utdanning.
 2. Tiltak som bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelser i arbeid.
 3. Tiltak som bidrar til kunnskap om og bevisstgjøring rundt CRPD .

Les om CRPD her. Dokumentet kan lastes ned her.

Lettlest versjon om CRPD finnes her.

 

Hvordan søke?

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Vedlegg til søknad:

 • Budsjett for tiltaket (dersom dette må spesifiseres ut over budsjettoppsettet i selve søknadsskjemaet).
 • Beskrivelse av tiltaket (eget dokument dersom man vil supplere beskrivelse i søknadsskjemaet).

Hvem kan send inn en søknad?

Alle i målgruppen for tilskuddsordningen kan sende inn søknad, men søknaden må i ettertid godkjennes av virksomhetsadministrator for organisasjonen dersom det er en annen enn denne som sender den inn. 

Slik skriver du en god søknad
 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig og unngå å ta med unødvendig informasjon som ikke er direkte knyttet til tiltaket. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar. 

Beskriv tiltaket så godt som mulig

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket? Formuler et klart og konsist mål.
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå? Jo større mulighet for å måle resultater i etterkant, jo bedre er søknaden.
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig!
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er omme? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Legg ved de nødvendige vedleggene.

 • Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader.

Budsjett

 • Legg alltid med budsjett, hvis det ikke er satt opp budsjettfelter i søknadsskjemaet, uansett hvor lite midler det søkes om. Vær så presis som mulig.
 • Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke.
 • Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l.
 • Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.

Egenfinansiering

Det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for tiltaket, eller at søker dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og liknende.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad kan vi ta kontakt med dere. Vi vil gi en kort frist for eventuelle korreksjoner og ettersendelser.

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i februar, og at tilskuddsbrev og utbetaling vil kunne sendes ut i mars. Dette vil imidlertid kunne variere noe fra år til år.

Det vil følge med informasjon om hvordan dere klager på vedtaket i brevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten).

Rapportering

Når dere skal rapportere for tiltaket må dere sende inn en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket. Dere skal også legge ved et prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet. Dersom tilskuddet er 200 000 kr eller mer skal regnskapet attesteres av autorisert eller registrert revisor. Hvis tilskuddsbeløpet er lavere enn kr. 200 000 skal prosjektregnskapet fremdeles være kontrollert, men det er ikke et krav om at det skal gjøres av en statsautorisert eller registrert revisor.

Mer informasjon om rapportering finner dere her

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere vil søke om å overføre tilskudd til neste år, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 1. oktober i det året dere har fått tilskuddet. Vi vil generelt sett ikke gi tillatelse til å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig. 

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt omtilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss.  Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss