Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Stortinget bevilget 15 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett for 2021 (Kap.352, post 73). 
 • Utlysning: 25. august 2021
 • Søknadsfrist: 22. september 2021. Tilskuddsordningen er opprettet for å bidra til å kompensere for isolasjonen barn og unge med funksjonsnedsettelse har opplevd under koronapandemien, og legge til rette for økt aktivitet og deltakelse. Prosjekter som støttes bør derfor raskt kunne bidra til målet med ordningen.
 • Rapporteringsfrist:
  • Tilskuddsmottakere må søke om å overføre midler til 2022 på vanlig måte i Bufdirs søknadsportal (se under «Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet»).
  • Rapporteringsfristen er 1. juni 2022.
 • Hvem kan søke:
  • Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd.
  • Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet.
  • Organisasjoner som er aksjeselskaper, må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.
  • Søkerorganisasjonen må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet. På forespørsel må dette kunne dokumenteres gjennom organisasjonens vedtekter, årsmelding og årsregnskap.

 

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å kompensere for isolasjonen barn og unge med funksjonsnedsettelse har opplevd under koronapandemien, og legge til rette for økt aktivitet og deltakelse.

Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og unge under 26 år med funksjonsnedsettelse.

Hvem kan søke om tilskudd?
 • Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd.
 • Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet.
 • Organisasjoner som er aksjeselskaper, må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene.
 • Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.
 • Søkerorganisasjonen må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet. På forespørsel må dette kunne dokumenteres gjennom organisasjonens vedtekter, årsmelding og årsregnskap.
Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Det kan søkes om prosjekttilskudd til gjennomføring av, tilrettelegging for, utstyr til aktivitet og deltakelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for målgruppen.

Det kan ikke tildeles tilskudd høyere enn kr 1 million og ikke lavere enn kr 30 000.

Vi prioriterer ikke tilskudd til:

 • eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger
 • prosjekt der aktiviteten er av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter
 • prosjekt som inngår i skolefritidsordningens ordinære virksomhet
 • prosjekt der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter
 • prosjekt med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
 • prosjekt hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker

I saksbehandlingen kan Bufdir vektlegge følgende:

 • at prosjektet bidrar til at barn og unge med funksjonsnedsettelse kan delta i kulturliv, fritidsaktiviteter og idrett på lik linje med andre
 • at prosjekt der innkjøp av utstyr til målgruppen er hovedformålet, knyttes til eksisterende utlånsordninger/utlånssentraler
 • geografisk spredning av aktivitet
 • at flest mulig i målgruppen nås med aktivitetstilbud, og at prosjektet er gratis eller har lave kostnader forbundet med deltakelse
 • søkers tidligere erfaring med lignende prosjekt
 • samarbeid med offentlige aktører (for eksempel kommuner)
 • samarbeid med andre frivillige aktører
 • egenfinansiering (som egenfinansiering regnes økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for prosjektet.)

 

Se regelverket for mer informasjon hva det kan søkes om og utmåling av tilskuddet.

Hvordan søke?

Du sender inn søknaden gjennom Bufdirs søknadsportal.

Les mer om hvordan du bruker søknadsportalen på våre hjelpesider.

Slik skriver du en god søknad

Før du sender søknad plikter du å sette deg godt inn i regelverket for tilskuddsordningen (se lenke til dette øverst på denne siden).

Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad. Når du søker bør du lese godt gjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Se gjerne på hjelpetekstene til spørsmålene og sørg for at du svarer på det du blir spurt om. Vær så presis, poengtert og så kortfattet som mulig.

I en god søknad er målet med prosjektet i samsvar med målsettingen for tilskuddsordningen, og gjerne også innenfor de prioriterte områdene. Det skal være enkelt å forstå innholdet i prosjektet og hva tilskuddsbeløpet skal brukes til.

Ta kontakt med oss dersom det er noe i søknadsskjemaet eller regelverket dere ikke forstår.

Beskriv prosjektet så godt som mulig

 • Innhold: Hva er innholdet i prosjektet? Er det en spesiell grunn til at dere velger denne formen for prosjekt fremfor et annet?
 • Tidspunkt/prosjektperiode: Når skal prosjektet gjennomføres? Lag en tidsplan. Formålet er å kompensere for den isolasjonen målgruppen har opplevd under koronapandemien. Derfor oppfordrer vi til rask oppstart av prosjekt.
 • Målgruppe: Hvordan skal dere nå målgruppen (barn og unge under 26 år med funksjonsnedsettelse). Er det et nasjonalt eller lokalt/regionalt tilbud til målgruppen?
 • Antall: Hvor mange deltakere med funksjonsnedsettelser ønsker dere å nå med prosjektet? Vær så realistisk som mulig.
 • Hjelpebehov: Hvilke hjelpebehov har ev. deltakerne/målgruppen? Her må dere være konkret. Ikke kun vis til diagnose, det er ofte store variasjoner innad i samme diagnosegruppe. Vær tydelig, og gi gjerne eksempler.
 • Formål: Hva er målet med prosjektet? Dette er et viktig punkt som også blir målt ved rapportering for prosjektet. Vær konkret, hva slags resultat ønsker dere å oppnå. Hvordan passer prosjektet med målet med tilskuddsordningen?
 • Prosjektledelse/ansvar: Hvem skal lede/ha ansvar for prosjektet? Samarbeider dere med noen andre? Hva består samarbeidet i?
 • Evaluering: Skal dere evaluere prosjektet når det er ferdig? Hvordan skal denne evalueringen brukes senere?

Vedlegg

Legg ved de nødvendige vedleggene. Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader. 

Budsjett

Budsjettet er en viktig del av søknaden. Budsjettet skal vise hvilke kostnader dere forventer, og hvordan dere har tenkt å finansiere prosjektet.

 • Budsjettet skal gå i balanse. Det vil si at prosjektet dere søker om tilskudd til verken skal gå med overskudd eller underskudd.
 • Beskriv alle inntektene dere regner med å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til gjennomføring av prosjektet.
 • Det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for prosjektet, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med prosjektet i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter, sponsormidler, andre tilskudd og liknende.
 • Eventuell frivillig innsats skal ikke inngå i inntekter eller utgifter, men det kan gjerne gis en kommentar til budsjettet om estimert omfang av frivillig innsats.
 • Sett opp budsjettet så presist som mulig og vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader.
 • Dersom dere har poster som ikke passer i budsjettoppsettet i søknadsskjemaet er det mulig å sette disse under «andre utgifter» eller «andre inntekter» og spesifisere (skal spesifiseres) under budsjettet. I søknadsskjemaet vil dere kunne fylle ut kommentarfelter hvor disse skal spesifiserer nærmere.
Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

 • Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Hvis vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser. Det er ikke alltid vi gjør det.
 • Når vi har mottatt søknadene, vil vi oppdatere denne nettsiden med informasjon om når vi forventer å være ferdige med saksbehandlingen.
 • Når saksbehandlingen er ferdigstilt, sender vi ut brev med vedtak om tilskudd eller avslag.
 • Vi legger ut oversikt på nettsidene over alle som har fått innvilget tilskudd.
 • Dersom dere får tilskudd vil dette bli utbetalt inntil tre uker etter at saksbehandlingen er ferdigstilt. Dette vil imidlertid kunne variere noe.

Klagemuligheter

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet med vedtak.

Rapportering

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt brukt, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt. Mer informasjon om rapportering vil dere finne i tilskuddsbrevet vi sender dersom dere får tilskudd.

Kontroll av regnskap

Regnskapet deres skal kontrolleres av en revisor og dere skal levere en uttalelse fra revisoren sammen med rapporten. Det er ulike krav til revisjonen avhengig av størrelsen på tilskuddsbeløpet dere skal rapportere på:

For frivillige organisasjoner som har mottatt mer enn 200 000 kroner i tilskudd:

 • Regnskapet skal kontrolleres av statsautorisert revisor dersom tilskuddsbeløpet på prosjektet er 200 000 kroner eller mer.
 • Revisor skal kontrollere regnskapene i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400). Kontrollhandlingene er spesifisert i "Avtalte kontrollhandlinger"
 • Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet.

For frivillige organisasjoner som har mottatt mindre enn 200 000 kroner i tilskudd:

 • Frivillige organisasjoner som har mottatt mindre enn 200 000 kroner til prosjektet som det skal rapporteres på, trenger ikke å bruke statsautorisert revisor.
 • Prosjektregnskapet skal fremdeles være kontrollert, men det er ikke krav om at revisor er statsautorisert.
 • Den som skal kontrollere regnskapet skal gjennomføre kontrollen slik som beskrevet i "Forenklet kontroll for tilskuddsmottakere uten krav til statsautorisert eller registrert revisor"
 • Den som kontrollerer regnskapet ikke kan ha jobbet direkte med prosjektet, ha personlige interesser i prosjektet eller ha familiære bånd til andre som har jobbet direkte med prosjektet.
 • Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet.

Hvordan rapporterer jeg?

Søknadsansvarlig for prosjektet skal levere rapport, regnskap og revisoruttalelse i rapporteringsoppgaven i vår søknadsportal. Organisasjonen og den som står ansvarlig for søknaden vil motta et varsel på e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Omdisponering

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i prosjektet underveis, må dere søke om omdisponering av tilskuddsmidler så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Utsettelse

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere trenger mer tid for å gjennomføre prosjektet, kan dere søke om utsettelse.

Hvordan søke om utsettelse eller omdisponering

Søknad om omdisponering og utsettelse sendes inn gjennom søknadsportalen av den som er søknadsansvarlig for prosjektet. Logg inn, velg "Mine søknader" i toppmenyen, klikk på "Innsendte", velg den aktuelle søknaden, klikk på "Andre valg" i menyen øverst, og velg enten "Utsettelse" eller "Omdisponering".

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan tilskuddet sal tilbakebetales til Bufdir.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Dersom dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom prosjektet ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på prosjektet, ikke får gjennomført prosjektet eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss