Om tilskuddsordningen

Det har vist seg vanskelig å rekruttere studenter til videreutdanning, både fra barneverninstitusjoner, kommunalt barnevern og ideelle, private og statlige barnevernsinstitusjoner.

Barne- og familiedepartementet har derfor opprettet en tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning, som skal bidra til økt bruk av videreutdanningstilbudet. Ordningen er opprettet på statsbudsjettet kapittel 854 post 62, og innebærer at kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til videreutdanning for ansatte i kommunalt barnevern og ansatte i statlige, ideelle og andre private barnevernsinstitusjoner.

Det vil kunne variere fra år til år hva slags videreutdanning det kan søkes om tilskudd til. I 2020 vil søkere til følgende utdanninger bli prioritert:

 • Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RBKU Nord 
 • Minoritetskompetanse i barnevernet ved VID vitenskapelige høgskole Stavanger
 • Vurdering av barnas beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet - storbyuniversitetet
 • Juss i barnevernfaglig arbeid ved Universitetet i Stavanger og OsloMet - storbyuniversitetet
 • Relasjonskompetanse i barnevernet ved VID vitenskapelige høgskole Oslo

OBS: Det må søkes om opptak til utdanning og tilskudd hver for seg. Det søkes om opptak til utdanning ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen. Bufdir forvalter kun selve tilskuddsordningen og det må derfor søkes om tilskudd fra Bufdir i tillegg til at man søker opptak til utdanning. Bufdir mottar løpende informasjon fra utdanningsinstitusjonene om hvem som får opptak ved de ulike utdanningene og dermed oppfyller kriteriet for å kunne motta tilskudd.

 • Beløp: 25,9 mill. kroner 
 • Søknadsfrist: 22. mai 2020.  Det er ikke mulig å sende inn søknader før i slutten av mars.
 • Rapporteringsfrist: 30. august 2021. 
 • Hvem kan søke: Kommunalt barnevern og ideelle, private og statlige barnevernsinstitusjoner.

Regelverk for tilskuddsordningen i 2020

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsmidlene er å styrke kunnskapsnivået i barnevernet og sikre en kontinuerlig profesjonalisering.

Målgruppe

Kommunalt barnevern og ideelle, private og statlige barnevernsinstitusjoner.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Det utmåles et tilskudd på inntil 110 000 kroner ved 30 studiepoeng. For søkere i Troms og Finnmark kan det ved 30 studiepoeng utmåles tilskudd på inntil 150 000 kroner. Midlene skal benyttes til å dekke følgende kostnader:

 • Vikarutgifter
 • Reise- og oppholdskostnader
 • Litteraturkjøp, o.l.
Hvordan søke?
Slik skriver du en god søknad

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med oss dersom det er noe dere ikke forstår. Legg ved de nødvendige vedleggene.

Jeg har sendt inn en søknad. Hva nå?

Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser.

Rapportering

Frist for regnskap og rapportering er 31. august 2021. Regnskapet skal kun innbefatte kostnader som er relatert til og i henhold til vilkårene for tildelt statstilskudd.

Det skal vedlegges dokumentasjon som viser at den aktuelle medarbeideren har gjennomført videreutdanning med inntil 30 studiepoeng.

Mer informasjon om rapportering.

Regelverk og dokumenter for tidligere år

Det er regelverket som gjaldt på søknadstidspunktet som er gjeldende. Her finner du regelverk for tidligere år:

 

Kontakt oss