Prøveprosjekt med fritidskort utvides og forlenges fram til sommer 2022. Det blir ingen ny utlysning av forsøket første halvdel av 2021.

Nye kommuner som får tilbud om å delta i forsøket fra høst 2021 er nevnt i flertallsmerknad i Innst. 14 S (2020-2021): Sokndal, Kvinesdal, Drammen, Råde, Kautokeino, Stord, Bømlo og Fitjar.

I tillegg har Bufdir valgt ut fire kommuner fra søknadsbunken fra utlysningen av prøveprosjektet i 2020. Informasjon om det fullstendige kommuneutvalget.

Informasjon om utlysning 2020

Bufdir lyser nå ut midler til forsøk med fritidskort for høst 2020 og vår 2021, med mulighet for forlengelse ut 2021. Midler for 2021 lyses ut med forbehold om budsjettvedtak i Stortinget.

Målet med forsøket er å høste erfaringer med fritidskortordninger. Erfaringene fra arbeidet skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en eventuell nasjonal fritidskortordning. Målet med fritidskortordningen er å bidra til at flere barn og unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

 • Beløp: 45 millioner kroner i 2020 (inkludert helårsutbetaling til Arendal og Vadsø)
 • Søknadsfrist: 14.02.2020
 • Hvem kan søke:
  • Alle kommuner
  • På grunn av størrelsen på bevilgningen, antallet barn i målgruppen og at det skal være et visst antall kommuner i forsøket, vil ikke store kommuner bli inkludert i sin helhet.
  • Det legges følgende føringer for større kommuner:
   • I Oslo skal bydelene søke.
   • I Bergen, Trondheim og Stavanger skal det søkes for utvalgte bydeler/områder av kommunen.
   • Øvrige kommuner med befolkning på ca. 50 000 innbyggere eller flere oppfordres til å søke for utvalgte områder av kommunen.
 • Forventet saksbehandlingstid: Antatt ferdigstillelse er mars/april 2020.

Under følger viktig informasjon til kommunene om rammer, tilskudd og hva Bufdir vil prioritere i saksbehandlingen.

Målgruppe

Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Samtidig skal det arbeides særskilt med å få utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte ordningen.

Tilskudd

Kommunene vil motta et tilskudd på mellom 800 og 1000 kroner per barn i målgruppen per halvår.

I tillegg kan hver deltakerkommune søke om inntil kr. 500 000 til utviklingsmidler/administrasjon av prosjektet i halvåret. Kommunen må beskrive hva midlene skal benyttes til i søknadsskjemaet.

Forsøkskommuner som stiller med lokal finansiering, vil tildeles en noe høyere statlig finansiering enn de som ikke gjør det. Lokal finansiering kan være kommunale bidrag, midler fra lokalt næringsliv eller andre givere. Anslått lokalt finansiering beløp skal oppgis i søknadsskjemaet.

Hva kan midlene brukes til

Midlene er øremerket fritidsaktiviteter for målgruppen og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige, organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid.

Administrasjonsmidler skal brukes til utvikling og administrasjon av prosjektet.

Kommunene velger selv hvordan den kommunale finansieringen fordeles på barna i målgruppen, f.eks. kan den benyttes til å heve beløpet for utvalgte grupper. 

Digital løsning

Bufdir utreder mulighetene for en statlig digital løsning for fritidskortet. Det er uklart om en slik løsning vil bli realisert i løpet av forsøksperioden.

Øvrige rammer

 • Prosjektet skal starte opp etter tildeling og vare frem til 1. august 2021, med mulighet for forlengelse til 31.12.2021. Kommunen skal rett etter tildeling starte planleggingen av arbeidet med fritidskortet. Fritidskortmidlene skal dekke aktivitet høst 2020 og vår 2021.
 • Søknader skal være forankret på øverste administrative og politiske nivå i kommunen.
 • Kommunen skal tilrettelegge for at flere aktører, som lokalt næringsliv, sosiale entreprenører m.fl. skal kunne bidra med midler til ordningen.
 • Kommunen må selv dekke eventuelle kostnader til administrasjon utover det de mottar i tilskudd fra Bufdir.
 • Samarbeid med frivillig sektor skal stå sentralt i arbeidet.
 • Barn og ungdom skal involveres tidlig i utviklingsarbeidet. Det er opp til kommunen å vurdere hvordan involveringen skal foregå.
 • Kommunen skal sørge for å gjøre fritidskortet kjent i målgruppen og blant relevante aktører.
 • Kommunen bør se arbeidet med forsøket i sammenheng med eventuelle andre eksisterende tiltak eller ordninger som skal bidra til økt deltakelse blant barn og unge.
 • Forsøkskommunene skal selv finne egnede løsninger for tildeling av fritidskortmidler.
 • Forsøkskommunene tildeles et tilskuddsbeløp for perioden 2020 – 2021. Eventuelle ubenyttede midler fra utbetalingen i 2020 kan overføres til 2021. Utbetaling av midler i 2021 gjøres med forbehold om Stortingets bevilgning. Bufdir kan be om tilbakebetaling av restmidler etter endt forsøksperiode eller sette nye vilkår for bruken av disse i forsøkskommunene i tråd med formålet de er bevilget til.

Oppfølging, samarbeid og rapportering

 • Bufdir står ansvarlig for følgeforskning og evaluering av forsøket. Allerede ved oppstart vil Bufdir iverksette en nullpunktsmåling av barns deltakelse i kommunen. Kommunene forplikter seg til å samarbeide med forskere som tilknyttes pilotordningen.
 • Det legges opp til dialog mellom kommunene og Bufdir underveis i prosjektperioden. Bufdir vil gi informasjon om krav til rapportering og regnskap i tilskuddsbrevet.

Utvelgelse av kommuner/bydeler

Bufdirs prioriteringer i utvelgelsen av kommuner/bydeler skal sikre at det rekrutteres:

 • kommuner av ulik størrelse og med ulikt antall barn i målgruppen
 • kommuner med ulike erfaringer med lignende ordninger
 • kommuner som ligger i ulike landsdeler
 • kommuner med ulik andel barn i lavinntektsfamilier
 • kommuner med ulik grad av erfaring med samarbeid med frivillig sektor
 • kommuner med ulik kommuneøkonomi

Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosess

Søknaden skal sendes inn gjennom Bufdir søknadsportal for tilskudd 

På våre hjelpesider kan du lese mer om hvordan du bruker søknadsportalen

Bufdir vil avvise, eller avgjøre ufullstendige søknader slik de foreligger etter søknadsfristen.

Bufdirs vedtak om tilskudd eller avslag til forsøk, er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Reglene om klagebehandling i forvaltningsloven kapittel VI kommer ikke til anvendelse. Kommunene har derfor ikke klageadgang.

Kontaktpersoner i Bufdir:

Kjersti Eknes, tlf. 980 48 680, e-post: kjersti.eknes@bufdir.no
Åshild Husjord Selboe, tlf. 970 69 347, e-post: ashildhusjord.selboe@bufdir.no
Emina Simic, tlf. 466 17 925, e-post: emina.simic@bufdir.no

Spørsmål om Bufdirs søknadsportal skal rettes til Emina Simic.

Generell informasjon om fritidskortet: Les mer om fritidskortet.