Hva gjør jeg hvis vi må endre på prosjektet underveis?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, må dere søke om omdisponering. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Fremdriften i prosjektet gjøres rede for gjennom årlig rapportering. Dersom dere har ubenyttede midler ved slutten av et tilskuddsår, men har fått tilsagn om midler også for året etter, vil vi normalt godta at midlene overføres. Dere må imidlertid redegjøre for dette i den årlige fremdriftsrapporten, og direktoratet kan holde tilbake utbetalinger eller redusere tilsagnsbeløpene dersom vi vurderer at mindreforbruket ikke er godt nok forklart eller at risikoen for at prosjektet ikke vil bli gjennomført er for høy.

Dersom dere ønsker å forlenge hele prosjektperioden og dato for sluttrapportering, må dere søke utsettelse av rapporteringsfristen. 

Dere kan søke om omdisponering eller utsettelse av rapporteringsfristen gjennom Bufdirs søknadsportal.

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har fått tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år. 

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Publisert 10. mars 2015.
Oppdatert 25. mars 2019.