Hva gjør jeg hvis vi må endre på prosjektet underveis?

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i tiltaket underveis, må dere søke om omdisponering. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret, som går fra mars til mars. Framdriften i prosjektet gjøres rede for gjennom årlig framdriftsrapportering. Dersom dere har ubenyttede midler ved slutten av et tilskuddsår, vil disse bli overført til året etter. Dere må imidlertid redegjøre for dette i framdriftsrapporten, og direktoratet kan holde tilbake utbetalinger eller redusere tilsagnsbeløpene dersom vi vurderer at mindreforbruket ikke er godt nok forklart eller at risiko for manglende gjennomføring er høy.

Dersom dere ønsker å forlenge prosjektperioden og dato for sluttrapportering, må dere søke om utsettelse. Dere må søke om utsettelse seinest 31. januar i det siste tilskuddsåret deres. 

Hvordan søke om omdisponering eller utsettelse? 

  • Tiltak som har fått innvilget støtte i 2017 eller senere, søker om omdisponering og utsettelse gjennom Bufdirs søknadsportal. Det er kun søknadsansvarlig som kan søke. Logg inn, velg "Mine søknader" i toppmenyen, klikk på "Innsendte", velg den aktuelle søknaden, klikk på "Andre valg" i menyen øverst, velg enten "Utsettelse" eller "Omdisponering". 

 

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har fått tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket som dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal betale tilbake tilskuddet til Bufdir.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale de ubenyttede midlene. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år. 

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Publisert 10. mars 2015
Oppdatert 30. oktober 2020