Om tilskuddsordningen

 • Beløp: I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 44,2 millioner kroner til tilskuddsordningen. Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. Ordningen er flerårig, og 26,2 millioner kroner av årets bevilgning er bundet opp av vedtak gitt i 2019 og 2020.   
 • Søknadsfrist: 4. desember 2020.
 • Frist for sluttrapport eller framdriftsrapport: 1. april, én måned etter tilskuddsårets slutt.
 • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i følgende kommuner og bydeler i Oslo kan søke om midler: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, Hamar og Gjøvik og 8 bydeler i Oslo; Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, Søndre Nordstrand, Alna, Stovner, Bjerke og Grorud. 
 • Forventet saksbehandlingstid: Søkerne vil få svar innen utgangen av juni 2021.

Regelverk og dokumenter for 2021:

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene og utvalgte bydelene i Oslo.

Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.

Andre kriterier:

 • Det må ikke stilles krav om forhåndspåmelding for å delta.
 • Møteplassen skal ha regelmessige åpningstider og bør være et helårstilbud.
 • Møteplassen skal ha et fast tilholdssted/lokale.
 • Møteplassen skal rekruttere bredt.
 • Tilskuddsmottaker skal sikre trygge rammer rundt tilbudet.
Endringer i regelverket i 2021

Det er ingen større endringer i regelverket, men Bufdir gjør spesielt oppmerksom på følgende:

Trygge rammer

I regelverket presiseres det at det skal sikres trygge rammer rundt tilbudet. Dersom en kommune for eksempel søker om investeringsmidler til å bygge en skaterampe, må søker beskrive hvordan det skal sikres trygge rammer rundt det nyetablerte tiltaket. Det bør være en form for oppfølging av miljøet rundt det nye tilbudet, samt aktiv rekruttering av målgruppen. I motsatt fall er det vanskelig å vite om det nye tilbudet vil bidra til et trygt oppvekstmiljø for målgruppen, eller om det i stedet kan føre til økt rekruttering til negative miljøer med rus eller kriminalitet.

Målgruppe

Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år fra utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til: 

 • Tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen. Støtte gjennom tilskuddsordningen er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Årsaken er at tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd. 
 • Investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd kan kun bli innvilget for ett år av gangen.


Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende:

 • Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn som står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.
 • Samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor. 
 • Den totale størrelsen på tilskudd til bykommunen gjennom ordningen.
Hvordan søke?
Slik skriver dere en god søknad
 • Les godt igjennom spørsmålene og hjelpetekstene i søknadsskjemaet.
 • Svar på spørsmålene i skjemaet. Vær så presis og konkret som mulig, spesielt når dere skal beskrive selve møteplassen med innhold (aktivitetene i tiltaket). 
 • Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Utgiftspostene "Andre utgifter" skal brukes så lite som mulig.

Bufdir oppfordrer alle som skal søke om tilskudd fra denne ordningen om å lese regelverket og veilederen til regelverket nøye før dere begynner på søknaden.

Vi har sendt inn søknad. Hva nå?

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

Svar på søknadene sendes vanligvis ut rundt midten av juni, men følg med på denne nettsiden om forventet saksbehandlingstid for 2021.

Vi vil sende ut vedtaksbrev elektronisk til søkerorganisasjoneen i Altinn, med kopi på e-post til den som har sendt inn søknaden

Så snart alle søkerne har fått svar på søknadene sine, vil Bufdir legge ut en oversikt over hvem som har fått tilskudd her

Utbetaling

Utbetaling vil skje så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Dersom tilskuddsbeløpet er over kr. 300 000, vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger.

Klagemuligheter

Dere kan klage på vedtaket. Informasjon om fremgangsmåte for å sende inn klage vil framgå av vedtaksbrevet. Klagefristen er tre uker fra dere mottar vedtaket. 

Rapportering

Alle tilskuddsmottaker skal årlig levere en framdriftsrapport med regnskapstall og informasjon om hvordan det går med tiltaket dere har fått tilskudd til. Etter siste tilskuddsår skal dere sende inn en sluttrapport hvor dere blant annet skal rapporterer på hvordan det gikk med gjennomføringen av tiltaket, tiltakets måloppnåelse og svare ut eventuelle vilkår satt av Bufdir i vedtaksbrevet.

Mer informasjon om krav til rapportering og hvordan dere skal rapportere finner du her.  

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på prosjektet underveis?

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i tiltaket underveis, må dere søke om omdisponering. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret, som går fra mars til mars. Framdriften i prosjektet gjøres rede for gjennom årlig framdriftsrapportering. Dersom dere har ubenyttede midler ved slutten av et tilskuddsår, vil disse bli overført til året etter. Dere må imidlertid redegjøre for dette i framdriftsrapporten, og direktoratet kan holde tilbake utbetalinger eller redusere tilsagnsbeløpene dersom vi vurderer at mindreforbruket ikke er godt nok forklart eller at risiko for manglende gjennomføring er høy.

Dersom dere ønsker å forlenge prosjektperioden og dato for sluttrapportering, må dere søke om utsettelse. Dere må søke om utsettelse seinest 31. januar i det siste tilskuddsåret deres. 

Hvordan søke om omdisponering eller utsettelse? 

 • Tiltak som har fått innvilget støtte i 2017 eller senere, søker om omdisponering og utsettelse gjennom Bufdirs søknadsportal. Det er kun søknadsansvarlig som kan søke. Logg inn, velg "Mine søknader" i toppmenyen, klikk på "Innsendte", velg den aktuelle søknaden, klikk på "Andre valg" i menyen øverst, velg enten "Utsettelse" eller "Omdisponering". 

 

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har fått tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket som dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal betale tilbake tilskuddet til Bufdir.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale de ubenyttede midlene. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år. 

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Regelverk og dokumenter for tidligere år
Kontakt oss

Tone Fossgard Sandøy, tlf. 466 17 786 

Heidi Hafnor Larsen, tlf. 466 15 814