Disse prosjektene fikk tilskudd i 2020:

AKERSHUS KOLLEKTIV TERMINALER FKF: kr 670 000

Finn riktig buss

Flere busser etter hverandre inn på holdeplass / bussterminal gir store utfordringer for mennesker med nedsatt synsevne til å lokalisere riktig buss for påstigning. Videreutvikling av "beacon teknologi" (lyd varder) kan sannsynligvis løse denne utfordringen for mennesker med nedsatt synsevne.

 

Bergen kommune: kr 150 000

Kartlegging av kommunale lekplasser, samt gjennomføring av workshop "inkluderende lek"

Bergen kommune ved Bymiljøetaten drifter i overkant av 160 anlegg for lek og rekreasjon for barn og unge.  Størsteparten av anleggene er etablert i en tid uten krav tilgjengelighet. Byens topografiske forutsetninger tilsier også at mange anlegg er trolig er vanskelig tilgjengelige, har nivåsforskjeller, terskelhindringer mm.  En kartlegging av utvalgte parametre for tilgjengelighet  vil bidra til et verdifullt kunnskapsgrunnlag for vår videre arbeidsinnsats  for en inkluderende by

 

Den Norske Turistforening: kr 100 000

DNT-hytter for alle – kompetanseheving

DNT vil arrangere fagsamling og befaring med workshop for å øke kompetanse innen universell utforming blant ansatte og frivillige. I tillegg vil vi utvikle et verktøy for kartlegging og prosjektering som er tilpasset turisthytter. Dette vil gjøre organisasjonen bedre i stand til å gjennomføre fornuftige og nødvendige tiltak for at flere av våre hytter blir tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse.

 

Foreningen for Muskelsyke: kr 130 000

Jeg har også rett til å komme inn i gymsalen!

Prosjektet skal bidra til empowerment hos deltakerne slik at de, som alle andre borgere, har rett til å ferdes i samfunnet. Vi vil gi barn og unge kunnskaps om universell utforming slik at de selv kan ta initiativ overfor skole og nærmiljøet hvis de opplever å bli stengt ute pga fysiske hinder. De skal få kunnskap om regelverket, eksempler på god universell, hvor de kan finne nødvendig informasjon, og ikke minst, enn trygghet på at de selv kan være med å endre omgivelsene.

 

FUNKA NU AB: kr 500 000

Smarte Byer 2.0

Prosjektet er en frittstående videreføring av det vellykkede Smartby-prosjektet som vi gjennomførte i 2019, med finansiering fra Bufdir. For å kunne tilby smartbyene konkret hjelp i å oppnå universell utforming, kommer vi til å utvikle personas som de kan anvende ved samskaping av IT-tjenester som fungerer for alle.

 

FUNKA NU AB: kr 400 000

Universell utforming i digitale læringsplattformer

Prosjektet undersøker ulike læringsplattformer for å øke kunnskapen om hvordan disse fungerer for personer med funksjonsnedsettelse og hvordan universell utforming er brukt. Tiltaket bidrar til økt kunnskap og informasjonsspredning om universell utforming til skoler og leverandører av læringsplattformer.

 

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO: kr 130 000

Etablering av et FFO nettverk for arbeidet med universell utforming

FFO ser behovet for å etablere et formelt nettverk hvor alle medlemsorganisasjoner i FFO som er opptatt av universell utforming inviteres. Vi tror at et nettverk for universell utforming bedre vil sikre oppfølging av alle gruppers utfordringer og erfaringer i vårt politiske arbeid med universell utforming.

 

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO: kr 70 000

Utfordringer i kollektivtransporten i Norge: Har utlandet løsningene?   

Som en oppfølging av FFOs notat Ombordstigningsløsninger i Norge: Har utlandet løsningene? ønsker FFO å foreta en studietur for å teste ut Stadlers nye tog «Smile» som har en unik ombordstigningsløsning og befaringer i Zürich og Milano er hovedformålet med turen. 

 

FYLKESMANNEN I TELEMARK: kr 175 000

Aldersvennlige turveger og utemiljøer i Telemark

Fylkesomfattende faglige nettverk og kompetansetiltak knyttes til tverretatlig satsing på aldersvennlig stedsutvikling og eldrereformen "Leve Hele Livet". Prosjekterfaringer fra "Sentrumsnære turveger med universell utforming i Telemark" formidles i det nye storfylket Vestfold og Telemark. 

 

LARVIK KOMMUNE: kr 125 000

Universell utforming i Larvik kommune

Kommunen ønsker å bli gode på kartleggings- og arbeidsverktøyet "Bygg for alle" som er utviklet av Statsbygg for at vi kan kartlegge og utbedre feil og mangler i grunnskolene i kommunen. Vi ønsker å utarbeide en kravspesifikasjon med funksjonelle krav som går utover byggteknisk forskrift som skal ligge til grunn ved både nye skolebygg og rehabilitering av eksisterende. Vi ønsker å fortsette arbeidet med forankring på et politisk, administrativt og fagnivå.  

 

LYSKULTUR: kr 450 000

Landsdekkende formidling og implementering av E-lærlingskurs om belysning og universell utforming

Lyskultur vil gjennomføre en nasjonal opplæring av elektrolærlinger innen belysning og universell utforming og lansering av e-læringskurs. For å nå elektrolærlinger nasjonalt, vil vi gi opplæring til alle opplæringskontorene sammen med Nelfo rundt om i landet. Landsdekkende formidling av e-læringskurset vil være med å bevisstgjøre, samt gi kompetanseheving med tanke på hvor viktig riktig og god belysning er for alle og vil ha overføringsverdi til ulike utdanningsinstitusjoner.

 

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS: kr 370 000

Koding for alle

Med fagfornyelsen og nye læreplaner innlemmes programmering i flere fag som matematikk og musikk. Det er krevende å utvikle universelt utformede tilbud, spesielt fordi løsningene som brukes er veldig visuelle og krever dra-og-slipp. Dette betyr at både synshemmede og bevegelseshemmede kan bli ekskludert. Dette vil vi ta tak igjennom prosjektet «Koding for alle».

 

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS: kr 350 000

Fantastiske dokumenter

Morten Tollefsen mfl. ga ut boka «Gode dokumenter» i 2015. Målet med boka var å hjelpe innholdsprodusenter med å lage universelt utformede dokumenter. Boka er nå utsolgt. Det har skjedd mye utvikling på fem år, og det er derfor et stort behov for å skrive om boka, både med tanke på standarder, framgangsmåter og verktøy.

 

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS: kr 350 000

Universell utforming av digitale læringsressurser

Digitale læringsressurser skal være universelt utformet. Fra og med høsten 2020 starter utrullingen av nye læreplaner for grunnopplæringen. Dette fører til at forlagsbransjen kommer med nye lærebøker og læringsressurser. Dermed er det et stort behov for å vurdere i hvilken grad digitale læringsressurser i grunnskolen tilfredsstiller kravene til universell utforming.

 

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS: kr 300 000

Synstolking i klasserommet

For lærere med synshemmede barn og unge er det viktig å kunne beskrive «den visuelle verden» på en god måte. Live synstolking er et redskap for å få dette til. Foresatte til synshemmede barn og unge ser derfor at det er et stort behov for å gi ansatte i grunnskolen kunnskap og verktøy om synstolking. Dette prosjektet har derfor som målsetning å løfte læreres kompetanse og bevissthet om live synstolking.

 

Nordre Follo kommune: kr 250 000

Sammen om godt lydmiljø i skolene i Nordre Follo Kommune

Kunnskapsutviklingsprosjekt som tar sikte på å skaffe ny kunnskap om hvordan jobbe effektivt med lydmiljø i skoler for redusert støy og bedret taletydelighet. Hensikten er å implementere arbeid med utbedring av lydmiljø i eksisterende skolebygg på en hensiktsmessig måte.

 

Norges Handikapforbund: kr 100 000

Universell utforming - verdi, teori og praksis

Norges Handikapforbund har frivillige ressurspersoner som bidrar i plan- og byggeprosesser landet rundt. Vi vil lage et godt informasjonsopplegg om universell utforming, for å sørge for at våre frivillige blir gode kunnskapsleverandører og bidragsytere i det viktige arbeidet de gjør.

 

NORGES HANDIKAPFORBUND TRØNDELAG: kr 90 000

Kartlegging av universell utforming på barneskoler i Trøndelag

Kartlegge barneskoler i Trøndelag for å avdekke hvor mange avvik skolene har i forhold til TEK17. 

 

NORGES HANDIKAPFORBUND TRØNDELAG: kr 70 000

Mobilt HC toalett som fungerer

Søknad om tilskudd til å utvikle og produsere et mobil HC toalett som kan brukes av alle. Dagens løsninger som kan leies til festivaler og lignende er ikke gode nok.

 

NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING: kr 200 000

Videreutvikling av internkontrollsystem - herunder for UU på skoler

Målet er å videreutvikle internkontrollsystemet "IK-bygg" som kommuner bruker for å sikre god kontroll, avviksoppfølging og informasjon av UU på skoler.

 

NORSK REGNESENTRAL: kr 420 000

Clothes4all 2.0

Tiltaket Clothes4all 2.0 (Klær for alle) skal utstyre nettstedet clothes4all.net, som etterligner en nettbutikk og brukes som referanse i brukerstudier, med et komplett sett med regler for alle kriteriene i WCAG 2.1, nivå AAA. En regel spesifiserer en tilgjengelighetsbarriere, f.eks. dårlig kontrast. Med regelen slått av vil barrieren være tilstede, og når den er slått på er barrieren fjernet. Dagens nettsted har fem regler implementert.

 

Norsk Turistutvikling AS: kr 380 000

Kompetanseheving om universell utforming for campingnæringen

Norsk campingnæring ønsker å tilby gode opplevelser for alle gjester, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det er behov for økt kunnskap om hvilke konkrete tiltak som campingnæringen kan gjøre for å bli mest mulig universelt utformet for gjester med nedsatt funksjonsevne. Det vil være et spesielt fokus på barnefamilier og eldre. Tiltaket kan bidra til å heve kompetansen og spre informasjon om universelt utformet tiltak i hele campingnæringen.

 

OMSORGSBYGG OSLO KF: kr 350 000

Forskning på dørkonsepter for skoler, idrettshaller, barnehager, omsorgsbygg og sykehjem

Utvikle dørkonsepter som bedre ivaretar universell utforming, når dørene samtidig har både lydkrav og brannkrav

 

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN: kr 150 000

Kompetanseheving innen universell utforming for ansatte i Bymiljøetaten

Kompetanseheving innen universell utforming for ansatte som jobber med utvikling og forvaltning av  fellesarealer som gater, veier, torg, parker, friluftsområder og idrettsanlegg. 

 

RUTER AS: kr 550 000

Auditivt opprop fra mobiltelefon

For at personer med nedsatt syn skal klare seg selv når de reiser kollektivt, og ikke være avhengig av sjåfør eller medpassasjerer, trenger de auditiv informasjon om hvilken linje som står foran dem på holdeplass, og hva som er neste stopp når de er om bord. Vi ønsker å lage en tjeneste hvor denne informasjonen kommer som lyd fra mobiltelefonen, altså et opprop fra mobilen. 

 

RUTER AS: kr 100 000

Sjåføropplæring - inspirasjon fra Transport for London (TfL)

Tverrfaglig studietur til London for å lære om TfL sitt program: Customer experience training for London Bus drivers. Vi ønsker å øke kompetansen til sjåførene og trafikkledere om behovene og forventningene til personer med nedsatt funksjonsevne, og vi mener at opplegget og pedagogikken bussførerne i London har vært gjennom vil være til inspirasjon for oss.

 

SANDEN MEDIA AS: kr 400 000

UU Skole - Filmpakke om kartlegging av grunnskoler

Målsettingen for dette prosjektet er å lage filmer som setter fokus på universell utforming i grunnskolene.   Vi ønsker at filmene både skal gi inspirasjon til å komme i gang med kartleggingen, men også gi konkrete innspill til hvordan dette kan gjøres.

 

SINTEF AS: kr 125 000

Utvikling av fagområdet sett i lys av FN s bærekraftsmål. Kriterieutvikling

Områdeutvikling ut fra målsetting om deltagelse og likeverd. Fra Ideologi til konkrete kriterier sett i lys av FN s bærekraftsmål.

 

SMART COGNITION AS: kr 300 000

Aktiv fritid ved hjelp av tilrettelagt informasjon og inkluderende kommunikasjon

Prosjektet skal utvikle en åpen, universelt utformet samhandlingsløsning for deling av tilrettelagt informasjon om fritidsaktiviteter. Informasjon og kommunikasjon tilpasses den enkeltes funksjonsevne. Løsningen kan benyttes av alle, både med og uten funksjonsnedsettelser og skal prøves ut i utvalgte pilotkommuner.

 

STANDARD NORGE: kr 400 000

Kartlegging av universell utforming og bruk av ledelsesstandarder i kommuner og grunnskoler

Prosjektet vil teste ut innføring av standarder som bidrar til en systematisk kvalitetsutvikling i den enkelte grunnskole for å bidra til bedre læringsmiljø og økt livskvalitet for alle elever

 

STANDARD NORGE: kr 175 000

Prosjektet går ut på å utvikle tre norske standarder på områdene arbeidsliv og eldre, tingenes internett og eldre og smarte byer og eldre.

Prosjektet gjennomføres av Standard Norge i samarbeid med Universell Utforming AS. Standard Norge står for infrastruktur og teknisk gjennomføring av standardiseringsarbeidet og har ansvaret for sammensetting av og fasilitering for standardiseringskomiteen som skal utarbeide standardene og for produksjonen av de tre standardene. Universell Utforming AS bidrar med faglige innspill til arbeidet og gjennomføringen av komiteens arbeid.

 

STATENS VEGVESEN: kr 100 000

Forprosjekt: Undersøke alternative muligheter for å kartlegge universell utforming på holdeplasser

I forprosjektet vil vi gjennomføre manuell registrering og samtidig undersøke andre metoder for kartlegging av holdeplasser. Dette bidrar til informasjon om flere holdeplasser, samtidig benyttes manuell registrering som grunnlag for å evaluere andre metoder for datainnhenting. Målet med å undersøke andre metoder (analyse av bilder, video, laserdata mv.) er mer effektiv datainnhenting, som kan bidra til mer komplette og oppdaterte datasett.

 

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: kr 300 000

Reisevaner og funksjonsnedsettelser – en dybdeanalyse i RVU 2018

Tiltaket har til hensikt å kartlegge reisevaner (omfang, type aktiviteter, transportmiddelbruk) blant personer som har fysiske problemer med transport sammenlignet med den øvrige befolkningen. Man vil benytte de siste tilgjengelig nasjonale reisevaneundersøkelsene altså 2018 for å fremskaffe denne kunnskapen. 

 

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: kr 250 000

Artikkelsamling om UU i transportsektoren til bruk i undervisning i UoH-sektoren

Dagens faglitteratur om universell utforming (UU) svarer ikke godt på utfordringene transportetatene møter i sitt arbeid. TØI (som redaktør) søker tilskudd til å videreføre arbeidet med artikkelsamlingen, som ble påbegynt i 2019. Artiklene vil være relevant for flere utdanninger, fagretninger og etterutdanningskurs i UoH-sektoren, samt transportetater og planmyndigheter.

 

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: kr 100 000

Oppdatere Kollektivkalkulator med nye UU-verdier

Med støtte fra Bufdir ble Kollektivkalkulator lansert. Kollektivkalkulator er online nyttekostnadsanalyseverktøy for enklere tiltak for universell utforming. TØI har gjort en ny verdsettingsstudie av UU-tiltak i kollektivtransporten og det er behov for å oppdatere Kollektivkalkulatoren

 

Tønsberg kommune : kr 150 000

Universell utforming Byskogen skole

Hvordan kan Byskogen skole med eksisterende lokaler utformes slik at elever med kognitive og sensoriske vansker kan bruke bygget på en likestilt måte og få et godt læringsmiljø.

 

Unge funksjonshemmede: kr 500 000

Universell utforming av grunnskolen: Hvor er vi i 2020?

Hva er status for universell utforming av grunnskolen i dag? De få undersøkelsene som finnes, viser sprikende tall. Gjennom dette prosjektet kartlegger vi status for universell utforming av grunnskoler, og formidler funnene i en sluttrapport.

 

UNIVERSELL UTFORMING AS: kr 450 000

Hørselsteknisk utstyr i skoler -  brukererfaringer og prosessveileder for kommuner og fylkeskommuner

Universell Utforming AS skal i dette prosjektet utvikle en prosessveileder for hørselsteknisk utstyr i skoler. Lydanlegg i skolen gagner mange flere enn elever med hørselshemming. Veilederen skal gjøre det enklere for kommuner å installere slikt utstyr. Prosjektet skal også undersøke konkrete erfaringer blant ansatte og elever før og etter installasjon av slikt utstyr på tre skoler i Oslo i 2020.

 

UNIVERSELL UTFORMING AS: kr 400 000

Kartlegging av fysisk skolemiljø - kurs og rådgivning

Tiltaket omfatter kurs og rådgivning knyttet til valg av kartleggingsverktøy, gjennomføring av kartlegging, kartleggingsnivå, prioritering av hvilke avvik som bør utbedres samt nødvendig opplæring i basiskunnskap om universell utforming av skolebygg. Innhenting av brukererfaringer om ulike kartleggingsverktøy er en del av prosjektet. Tiltaket er rettet mot kommunene og vil bidra til mer effektiv kartlegging av universell utforming i eksisterende skolebygg.

 

UNIVERSELL UTFORMING AS: kr 390 000

Veiledning for kartlegging og oppgradering av kontraster og farger i grunnskoler

Tiltaket skal resultere i en veileder som inneholder en enkel beskrivelse av hvordan kartlegge og vurdere krav til kontraster og vise eksempler på gode fargepaletter til bruk i rom med ulike funksjoner. Fargepalettene vises med tilhørende luminanskontrastverdier.

 

UNIVERSELL UTFORMING AS: kr 300 000

Digital kartlegging i skolen (DISKO)

Prosjektet skal kartlegge brukskvalitet og tilgjengelighet (universell utforming) i en del vanlig apper som brukes i skoleverket i dag. I tillegg skal det utvikles en sjekkliste for lærere/rektorer/skoleeiere for å kontrollere universell utforming i apper, samt opplegg for kurs om temaet. Prosjektet tar også sikte på å lage en skisse for hvordan generell digital kartlegging av universell utforming av IKT i skolen kan gjøres.

 

VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS: kr 450 000

Samtalekort om tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming og kognitive funksjonsnedsettelser

Tiltaket skal utvikle, produsere, prøve ut og spre informasjon om samtalekort om tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming som bor i kommunale botilbud.

 

VISTA UTREDNING AS: kr 300 000

Verktøy for underveismåling av status for universell utforming i skoler på digital plattform

Prosjektet skal etablere et praktisk digitalt verktøy for overordnet måling av status for universell utforming av skolebygninger og uteområder ved oppstart og underveis i arbeidet fram mot en universelt utformet skolesektor. Et slikt arbeid er foreslått i Veikart Universelt utformet nærskole 2030. Vi foreslår å bruke Statsbyggs verktøy «Bygg for alle» (BFA), hvor noen få generelle punkter allerede er i bruk og hvor flere punkter tilpasset skoler enkelt kan innarbeides.