Her kan du finne oversikt over tildelingene av midler for 2014 etter tiltak og kommune.

Tildelinger ordinær runde 2014

På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt av 105 millioner kroner i 2014 til en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen og har tildelt 73 306 924 kroner til 270 tiltak. Bufdir mottok 378 søknader pålydende 111 309 035 kroner.

Tildeling tilleggsutlysningen for frivillige organisasjoner for 2014

På bakgrunn av RNB ble det åpnet for at sentralleddene til frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til barn i fattige familier kunne søke direkte til Bufdir.

Bufdir mottok 10 søknader pålydende 3 614 556 kroner. Bufdir har tildelt 1 390 000 til 6 tiltak.