Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater.

Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge (fra 6 til 18 år) i kommunen. Gjennom ordningen får forsøkskommunene tildelt 800–1000 kroner per barn per halvår, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling.

Ordningen skal ses i sammenheng med Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Prøveprosjekt

På Barne- og familiedepartementet (BFD) sitt budsjett er det i 2021 satt av 180 millioner kroner til prøveprosjekt med fritidskortordning. Formålet med forsøket er å finne ut hvordan en fritidskortordning kan innrettes på en treffsikker og effektiv måte.  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen. Forsøket med fritidskort i kommunene startet høsten 2020 og varer fram til sommeren 2022.

I tillegg til Arendal og Vadsø, som har hatt ordningen fra høsten 2019, er disse kommunene valgt ut til å være med i forsøket:

 • Asker (området sone 03 Asker sentrum)
 • Fauske
 • Halden
 • Haugesund
 • Kvam
 • Namsos
 • Oslo (bydel Grorud)
 • Skien (områdene Kongerød (Klyve), Gulset, Gimsøy og Sentrum (Mæla))
 • Stor-Elvdal
 • Tromsø (områdene sentrum, Stakkevollvegen og Stakkevollan)

Hvordan ble kommunene valgt ut?

Kommunene i forsøksordningen skal bidra med ulike typer erfaringer  til forsøket, og er valgt ut på grunnlag av kriteriene i utlysningen:

 • kommuner av ulik størrelse og med ulikt antall barn i målgruppen
 • kommuner med ulike erfaringer med lignende ordninger
 • kommuner som ligger i ulike landsdeler
 • kommuner med ulik andel barn i lavinntektsfamilier
 • kommuner med ulik grad av erfaring med samarbeid med frivillig sektor
 • kommuner med ulik kommuneøkonomi

Les utlysningen av forsøksordingen på fritidskort