Rapportering

  • Rapporteringsfrist: Frist for regnskap og rapportering er 30. august 2020. 
  • Rapportering foregår i Bufdirs søknadsportal. Egen e-post sendes ut til alle tilskuddsmottakere når rapportskjema er tilgengelig i portalen.
Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal rapportere.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Rapportering foregår i Bufdirs søknadsportal. Egen e-post sendes ut til alle tilskuddsmottakere når rapportskjema er tilgengelig i portalen. Regnskapet skal kun innbefatte kostnader som er relatert til og i henhold til vilkårene for tildelt statstilskudd.

Det skal vedlegges dokumentasjon som viser at den aktuelle medarbeideren har gjennomført videreutdanning med inntil 30 studiepoeng.

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Arbeidsgiveren bærer risiko for at videreutdanningen ikke gjennomføres som forutsatt i vedtaket. Dette innebærer at arbeidsgiver, uansett årsak, plikter å tilbakeføre tilskuddet til Bufdir dersom videreutdanningen ikke gjennomføres som forutsatt i vedtaket eller arbeidsforholdet avsluttes. Ubenyttet statstilskudd skal tilbakeføres til Bufdir.

Historiske regelverk for ordningen

Husk at dere skal forholde dere til det regelverket som gjaldt det året søknaden deres ble innvilget.

Regelverk for tidligere tilskuddsår:

 

Kontakt oss