Rapporter

Rapporteringsfrist

Alle som har mottatt tilskudd for 2019 må levere regnskap og rapport innen 1. april 2020 (det vil si én måned etter tilskuddsårets slutt), med mindre dere har fått innvilget søknad om utsatt frist for rapportering av Bufdir. Rapporten skal leveres i Bufdirs søknadsportal for tilskudd (https://soknadsportal.bufdir.no). Søknadsansvarlig vil motta en e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut. 


Se Rundskriv 01/2019 og veileder til rundskrivet for mer informasjon om rapportering. Merk spesielt krav som stilles til revisor og spesifikasjon av hvilken kontroll som skal utføres. 

Spesifikasjon av avtalte kontrollhandlinger (sendes til revisor)

Forenklet kontroll for tilskuddsmottakere uten krav til statsautorisert eller registrert revisor (obs kun for frivillige organisasjoner som skal rapportere på tilskudd lavere enn 200 000 kroner)

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn regnskap og rapport på sine tiltak.

Tiltak som har mottatt tilskudd høyere enn 1 000 000 kroner må levere en mer omfattende rapport. 

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Hva skal jeg rapportere om?

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt brukt, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt. Rapport, regnskap og revisoruttalelse leverer du gjennom skjema i Bufdirs søknadsportal.

Kontroll av regnskap

Regnskapet må kontrolleres og en uttalelse fra revisor skal leveres sammen med rapporten. Det er ulike krav til revisjonen avhengig av hvilke type virksomhet dere er, og størrelsen på tilskuddsbeløpet dere skal rapportere på.

  • For alle offentlige- og private aktører uavhengig av tilskuddsbeløp, samt frivillige organisasjoner som har mottatt mer enn 200 000 kroner i tilskudd:

For kommunale tiltak skal regnskap kontrolleres av kommunerevisjonen uavhengig av tilskuddsbeløp. For private aktører skal regnskap kontrolleres av statsautorisert eller registrert revisor uavhengig av tilskuddsbeløp. Når frivillige organisasjoner står ansvarlig for tiltakene, skal regnskap kontrolleres av statsautorisert eller registrert revisor når tilskuddssummen på tiltaket det skal rapporteres på er 200 000 kroner eller mer. 

Revisor skal kontrollere regnskapene i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400). Kontrollhandlingene er spesifisert i "Avtalte kontrollhandlinger". 

Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet.

  • For frivillige organisasjoner som har mottatt mindre enn 200 000 kroner i tilskudd:

Frivillige organisasjoner som har mottatt mindre enn 200 000 kroner til tiltaket som det skal rapporteres på, trenger ikke å bruke statsautorisert eller registrert revisor. Prosjektregnskapet skal fremdeles være kontrollert, men det er ikke krav om at revisor er statsautorisert eller registrert. Den som skal kontrollere regnskapet skal gjennomføre kontrollen slik som beskrevet i "Forenklet kontroll for tilskuddsmottakere uten krav til statsautorisert eller registrert revisor". 

Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet.

Det kan ikke velges noen som er ugild til revisor, jf. Revisorloven § 4-1. Det betyr at den som kontrollerer regnskapet ikke kan ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket eller ha familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket.

Hvordan rapporterer jeg?

Tiltak som har fått støtte i tilskuddsåret 2019: Rapporten skal leveres i vår søknadsportal for tilskudd. Organisasjonen og den som står ansvarlig for søknaden vil motta et varsel på e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Hvis dere endrer aktiviteten dere har søkt om må dere gi beskjed til oss med en gang. Større endringer som ikke er forhåndsgodkjent av Bufdir, kan medføre at tilskudd blir krevd tilbake.

Les mer om hva som skjer hvis dere må endre på prosjektet.

Kontakt oss