Rapportering

 

 • Rapporteringsfrist: 1. april 2019 (utsatt fra 1. mars)
 • Rapporteringsskjema for tiltak innvilget i 2014 og 2015: 
  • Rapporteringsskjemaet laster dere ned her
  • Skjemaet gjelder for både fremdriftsrapport og sluttrapport.
  • Skjemaet skal signeres og skannes, og sendes inn til ellen.gjeruldsen@bufdir.no.
  • Legg ved word-filen av det ferdig utfylte rapportskjemaet, og eventuelt revisjonsattest og andre dokumenter.
  • Merk eposten og alle vedlegg tydelig med Bufdirs saksnummer og navnet på tiltaket rapporten gjelder.
 • Rapporteringsskjema for tiltak innvilget i 2017 og senere: Rapporten skal leveres i Bufdirs søknadsportal for tilskudd (https://soknadsportal.bufdir.no). Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut. 

 

Hvem må rapportere?

Alle kommuner har mottatt tilskudd skal sende inn rapport på sine tiltak, også ved flerårige tiltak.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Dere skal rapportere på hvordan dere har brukt tilskuddet, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt.

Dersom det gjelder flerårige tiltak, sender dere inn fremdriftsrapport underveis og en mer omfattende sluttrapport når tiltaket er ferdig. Ved ettårig tiltak sender dere kun inn sluttrapport.

Sammen med rapporten skal dere sende inn regnskap. Dette gjelder også ved fremdriftsrapportering. Dere skal da legge ved et foreløpig regnskap for det året dere rapporterer for.

Regnskapet revideres av kommunerevisjonen. Ved tilskudd gitt over flere år er det kun nødvendig med revisorattestert regnskap når dere skal sende inn sluttrapport. Revisor må da revidere regnskapet for hele prosjektperioden.

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Hvis dere endrer innholdet i tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere gi oss beskjed med en gang. Større endringer kan medføre at vi krever at dere betaler tilbake tilskuddet.

Les mer om hva som skjer hvis aktiviteten dere har søkt tilskudd til endres eller ikke blir gjennomført

Kontakt oss
Historiske regelverk for ordningen

Husk at dere skal forholde dere til det regelverket som gjaldt det året søknaden deres ble innvilget. Nedenfor er historiske regelverk for de enkelte tilskuddsårene.