Rapportering

 

 • Rapporteringsfrist for 2020: 1. april 2021 (utsatt fra 1. mars 2021)
 • Rapporten skal leveres via Bufdir sin søknadsportal. Den som står oppført som søknadsansvarlig på saken i portalen får beskjed på e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut. 
 • Overføring av midler til 2021 og utsettelse av sluttrapporteringsfristen:
  • Kommuner som i utgangspunktet skal sluttrapportere, men ønsker å overføre ubrukte midler til bruk i 2021, må sende inn en egen søknad om dette gjennom søknadsportalen.
  • Søknaden må sendes inn så snart som mulig, og før fristen på rapporteringen går ut 1.4.
  • Søknadsansvarlig må logge seg inn i portalen, finne frem riktig søknad under 'Mine søknader' - 'Søknader innsendte', gå inn på 'Andre valg' og starte delprosessen som heter DP 15.1 Utsettelse for å opprette en søknad.
  • Ikke send inn sluttrapporten før det foreligger svar på søknaden om utsettelse.
  • OBS: Dette gjelder kun for sluttrapportering, ikke fremdriftsrapportering.
 • Rapportskjema i søknadsportalen

 

Hvem må rapportere?

Alle kommuner har mottatt tilskudd skal sende inn rapport på sine tiltak, også ved flerårige tiltak.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Dere skal rapportere på hvordan dere har brukt tilskuddet, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt.

Dersom det gjelder flerårige tiltak, sender dere inn fremdriftsrapport underveis og en mer omfattende sluttrapport når tiltaket er ferdig. Ved ettårig tiltak sender dere kun inn sluttrapport.

Sammen med rapporten skal dere sende inn regnskap. Dette gjelder også ved fremdriftsrapportering. Dere skal da legge ved et foreløpig regnskap for det året dere rapporterer for.

Regnskapet revideres av kommunerevisjonen. Ved tilskudd gitt over flere år er det kun nødvendig med revisorattestert regnskap når dere skal sende inn sluttrapport. Revisor må da revidere regnskapet for hele prosjektperioden.

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Hvis dere endrer innholdet i tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere gi oss beskjed med en gang. Større endringer kan medføre at vi krever at dere betaler tilbake tilskuddet.

Les mer om hva som skjer hvis aktiviteten dere har søkt tilskudd til endres eller ikke blir gjennomført

Kontakt oss
Historiske regelverk for ordningen

Husk at dere skal forholde dere til det regelverket som gjaldt det året søknaden deres ble innvilget. Nedenfor er historiske regelverk for de enkelte tilskuddsårene.