Under tilskuddsordningen lager kommunen en helhetlig, tverrsektoriell modell for arbeidet med utsatte barn.

Tilskuddsordningen bygger på erfaringene fra Modellkommuneforsøket som ble gjennomført i 26 norske kommuner i perioden 2007 til 2015. Under forsøksperioden fikk kommunene i oppdrag å utvikle gode modeller for kommunens arbeid med å fange opp og hjelpe utsatte barn. Modellene skulle beskrive hvordan kommunen arbeidet på tvers av tjenester og ledelsesnivåer, og gi ansatte og ledere i kommunen gode verktøy i arbeidet med målgruppen.

Erfaringer fra modellkommuneforsøket (2007-2014)

Følgevalueringen av Modellkommuneforsøket (Deloitte, 2015) viste at kommunene som deltok fikk økt kompetanse, styrket samhandling og mer systematikk i sitt arbeid med målgruppen. Evalueringen identifiserte suksessfaktorer for modellarbeidet og gav anbefalinger for det videre arbeidet.

På bakgrunn av anbefalingene ble tilskuddsordningen etablert i 2015. Kommuner som mottar tilskudd får faglig veiledning fra Bufdir underveis i prosjektperioden. Tilskuddet skal stimulere kommunene til å utvikle gode verktøy for tidlig innsats og helhetlig hjelp til barn som lever i familier med vansker knyttet til psykisk helse og rus. Barn som opplever vold, fattigdom, somatisk sykdom eller andre utfordringer i oppveksten kan også omfattes av arbeidet. Utvikling av tverrsektorielle modeller skal systematisere, forankre og samordne kommunenes arbeid med barn på tvers av tjenester og nivåer. Gjennom en helhetlig modell og konkrete verktøy for identifikasjon og oppfølging skal flere barn få riktig, koordinert og langsiktig hjelp.

Hovedoppdraget under tilskuddsordningen

Kommunen skal lage en helhetlig, tverrsektoriell modell som viser hvordan ulike ledelsesnivåer, tjenester og ansatte jobber med tidlig identifikasjon og riktig oppfølging av utsatte barn. Samhandling til beste for det enkelte barn står i sentrum. Modellen skal gi ansatte og ledere gode verktøy i arbeidet, og bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i kommunen.

Tilskuddsordningen vs Modellkommuneforsøket (2007-2014)

Tilskuddsordningen ble opprettet på bakgrunn av erfaringer fra modellkommuneforsøket, men rammene for modellutviklingen er vesentlig endret siden forsøksperioden.

Under forsøksperioden arbeidet kommunene i sju år med utvikling og implementering av kompetanse, tiltak og modeller for barn i førskolealder. Kommunene ble fulgt opp av regionale koordinatorer i hele perioden.

Under dagens tilskuddsordning er oppdraget mer avgrenset i tid og innhold.

Kommunene skal:

  • Utvikle en tverrsektoriell modell for kommunens arbeid med utsatte barn, fra graviditet og så lenge det er behov for oppfølging. Modellen skal utformes på tre nivå og gjøres tilgjengelig i elektronisk versjon på kommunens nettside.
  • Identifisere svakheter og mangler ved kommunens eksisterende arbeid med målgruppen, og gjennomføre tiltak for å forbedre tilbud og tjenester.
  • Implementere modellen og gi ansatte opplæring i denne. Kommunen kan også gjennomføre tverretatlig kompetanseheving for å styrke arbeidet med tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.

Kommunene kan søke om inntil kr. 1 000 000,- i tilskudd. Det innvilges tilskudd på inntil kr. 500 000,- til utvikling av en kommunal modell, og inntil kr. 500 000,- til implementering og opplæring i modellen, samt styrking av det eksisterende tilbudet. Tilskuddet tildeles i to terminer.

  • Prosjektperioden er på to år fra vedtaksdato.
  • Første prosjektår brukes til å utvikle og ferdigstille modellen, og kartlegge behov og mangler i kommunens tilbud. Modellen må ferdigstilles senest ett år fra vedtaksdato. Bufdir må godkjenne modellen før midler kan brukes til implementering.
  • Andre prosjektår benyttes til å implementere og gi opplæring i modellen, og å styrke og forbedre kommunens arbeid med å identifisere og følge opp utsatte barn.

BTI vs Modellkommune

Tilskuddsordningen Bedre tverrfaglig innsats (BTI) under Helsedirektoratet og tilskuddsordningen Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (Modellutvikling) under Bufdir har mye til felles med hensyn til målgruppe og formål. Under begge tilskuddsordninger er målsetting at kommunene skal jobbe mer systematisk og samordnet for å identifisere og hjelpe barn som lever i vanskelige livssituasjoner.

Ulike krav til utforming av modellen under de to ordningene:

  • Under tilskudd til modellutvikling skal kommunene nedtegne en elektronisk modell som viser strategier, verktøy og samhandlingsarenaer på tre nivåer i kommunen – kommunenivå, etatsnivå og individnivå. Modellen skal beskrive kommunens arbeid med identifikasjon, oppfølging og samhandling i en helhetlig, kommunal modell. Modellen skal bygge på erfaringer fra Modellkommuneforsøket.
  • BTI-modellen tar utgangspunkt i ulike grader av bekymring for et barn, og viser ulike nivå for intervensjon og samarbeid rundt enkeltsaker. BTI-modellen beskriver arbeidsprosesser og samhandling mellom tjenestene, og viser veien fra bekymring til handling. BTI-modellen tar utgangspunkt i en modell-mal som tilpasses lokale forhold.