«Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig Inn – hva har skjedd i kommunene? Rapport IRIS – 2016/054»

«Trygg oppvekst – helhetlig organisering av tjenester for barn og unge KS FOU-Prosjekt nr.134033»

«Evaluering av Modellkommuneforsøket, Sluttrapport 2015, Mars 2015 , Evaluering Bufetat»

«En god barndom varer livet ut» Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017)»

«Barndommen kommer ikke reprise, Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017), Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet»

«Fra bekymring til handling» En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet, Helsedirektoratet, Veileder 15-1742»

Familiemeldingen: Melding. St.24 (2015-2016), Melding til Stortinget, Familien-, ansvar, frihet og valgmuligheter, BLD

«Du ser det ikke før du tror det, Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0-6 år, Departementene»

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Eksempler fra kommuner

Kommuner som fikk tilskudd under ordningen i 2015 har utviklet og ferdigstilt digitale modeller som viser rammer og verktøy for arbeidet med utsatte barn. Kommunene har valgt ulike løsninger basert på lokale forutsetninger og behov. Enkelte kommuner har laget interaktive nettportaler som retter seg mot både ansatte, barn og foreldre i kommunen. Andre har utviklet enkle digitale modeller som viser hvilke føringer og verktøy ansatte i kommunen bruker i arbeidet med å fange opp og følge opp utsatte barn.

Nedenfor kan du klikke deg inn på ulike modeller utviklet under tilskuddsordningen. Modellene er ment som eksempler på hvordan oppgaven kan løses. Modellene er ingen fasit for hvordan oppgaven skal løses, men kan være nyttige som inspirasjon og praktisk eksempel for nye kommuner.

Audnedal kommune

Aurskog-Høland-modellen

Skedsmo- modellen

Voss kommune

Ressurser i det interkommunale samarbeidet:

IRIS (2013). Interkommunalt samarbeid: Konsekvenser, muligheter og utfordringer. Kommunal- og regionaldepartementer.

KS (2013). Introduksjonshefte: Formelt interkommunalt samarbeid.