Andre prosjektår: Hvordan implementere modellen?

Opplæring og implementering

Når modellen er ferdigstilt skal kommunen gi ansatte og ledere opplæring i modellen, og implementere verktøy og rutiner som er utviklet. Lag gjerne en plan for å sikre at ansatte og ledere i tjenestene får tilstrekkelig kunnskap om modellen. Kommunen må også sørge for å gi opplæring i verktøy, prosedyrer og programmer som modellen inneholder.

Flere evalueringer viser at kommuner som prioriterer og tilrettelegger for felles, tverrfaglig kompetanseutvikling lykkes bedre med samhandling. Slik kompetanseutvikling kan gjennomføres som felles fagdager, eller ved at fagpersoner fra forskjellige tjenester deltar på samme kompetanseheving samtidig. Mange kommuner har gode erfaringer fra å bruke regionale kompetansemiljøer i arbeidet med å utvikle tjenestene. Felles kompetanseutvikling gir ansatte mulighet til å drøfte problemstillinger, sette seg inn i andre tjenesters ansvarsområde, og utvikle felles forståelse og praksis.

Kompetanse er ferskvare

Husk på at kompetanse er ferskvare! Utskifting av ansatte og nye metoder i arbeidet gjør det nødvendig å jobbe kontinuerlig med opplæring. Personalmøter, opplæringsdager for nyansatte og felles fagdager på tvers av tjenester og sektorer kan brukes til å informere om modellen og gi opplæring i prosedyrer og metoder. Det er også viktig å tilrettelegge for at ansatte og ledere kan evaluere modellen og gi tilbakemeldinger på hvordan denne fungerer i hverdagen. Bruk gjerne kasus og anonymiserte saker som utgangspunkt for diskusjoner.

Dersom en skal lykkes med å implementere ny praksis er det avgjørende at både overordnet ledelse og etatsledelse prioriterer, støtter og tilrettelegger for arbeidet. Reell implementering krever at det settes av ressurser over tid, og at ledelsen har forventninger til arbeidet. Det er viktig at ledelsen definerer ansvar for implementering av modellen.

Avhjelpe mangler ved kommunens tilbud

Dersom arbeidet med å utvikle modellen avdekker svakheter og mangler ved kommunens arbeid med målgruppen, kan en bruke andre prosjektår til å styrke og forbedre tilbudet. Eksempler på svakheter kan være manglende arenaer for samhandling mellom tjenester i og utenfor kommunen, mangelfulle strategier og planer for arbeidet, eller mangelfull kompetanse eller tiltak for å identifisere og følge opp barn og familier. Mange kommuner har gode erfaringer med å etablere tverrfaglige konsultasjonsteam, rutiner og handlingsveiledere som styrker samhandling mellom tjenester og sektorer. Flere kommuner har utviklet nye tiltak knyttet til å samtale med barn, identifisere familier med behov for hjelp, og styrke den tverrfaglige oppfølgingen av familiene. En del kommuner har svært gode erfaringer med å styrke kvaliteten på tjenestene gjennom systematisk brukermedvirkning.

Kunnskapsbaserte tiltak

Dersom kommunen ser at de har behov for å etablere nye metoder, tiltak eller programmer for å identifisere og følge opp utsatte barn, kan disse gjennomføres annet prosjektår. Tiltak og programmer bør være kunnskapsbaserte, og ivareta brukermedvirkning. Ved innføring av nye tiltak eller programmer må ansatte få opplæring som gjør de trygge nok til å ta metodene i bruk. Opplæring bør følges opp av veiledning av ansatte som tar i bruk tiltakene. Veiledning kan gis av eksterne kompetansemiljøer, eller gjennom egne «superbrukere» med kompetanse og ressurser til å følge opp kolleger og evaluere praksis. Kollegastøtte, erfaringsdeling og veiledning er viktige virkemiddel for å sikre at ny kompetanse tas i bruk i hverdagen og endrer praksis over tid. Husk også at dersom ansatte skal ta i bruk nye programmer og metoder må ledelsen sette av tid og ressurser til dette implementeringsarbeidet.

Videreføring og evaluering

Tilskuddsordningen stiller krav om at det utarbeides en kommunalt forankret plan for videreføring og finansiering av modellarbeidet. Modellen er kun relevant dersom den oppleves som nyttig og tas i bruk av ledere og ansatte i tjenestene over tid.

Modellen som er blitt utarbeidet i løpet av det første året vil antagelig måtte justeres og utvikles videre basert på kommunens erfaringer under implementerings- og opplæringsperioden. Kommunen bør utvikle rutiner for hvordan fagetater skal rapportere på bruk av modellen. Kommunen bør også definere hvem som har ansvar for å evaluere og videreutvikle modellen, og hvilke ressurser en vil bruke på modellarbeidet etter at prosjektperioden er ferdigstilt.