15 % av norske menn og kvinner oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Jenter er langt oftere utsatt enn gutter. De helsemessige konsekvensene av å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen kan være svært alvorlige.

Hovedpunkter

5 % av kvinner rapporterer at de har blitt voldtatt før fylte 18 år. 

3 av 10 seksuelle overgrep mot barn og unge utføres av andre barn og unge.

17 % av seksuelle overgrep mot gutter utøves av kvinnelig overgriper alene.

Forekomst av seksuelle overgrep mot barn

Mer enn en 1 av 5 norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for en form for seksuelt overgrep før fylte 18 år. Også blant menn opplevde en betydelig andel, nesten 1 av 10, å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen (Thoresen & Hjemdal 2014).

Forekomst av seksuelle overgrep mot barn

Forekomst av seksuelle overgrep før fylte 18 år etter kjønn og type overgrep.

Kilde: Thoresen og Hjemdal 2014 * Andre seksuelle overgrep omfatter uønsket seksuell kontakt i beruset tilstand, berøring/beføling av kjønnsorganer ved bruk av makt eller trussel om skade, press til seksuelle handlinger og andre seksuelle krenkelser, eller overgrep.

Forekomst av seksuelle overgrep før fylte 18 år etter kjønn og type overgrep.

Kilde: Thoresen og Hjemdal 2014 * Andre seksuelle overgrep omfatter uønsket seksuell kontakt i beruset tilstand, berøring/beføling av kjønnsorganer ved bruk av makt eller trussel om skade, press til seksuelle handlinger og andre seksuelle krenkelser, eller overgrep.

Seksuell kontakt før fylte 13 år med noen minst 5 år eldre:  informantene  har svart ja på at noen som var minst 5 år eldre hadde noen form for seksuell kontakt med dem, uten å svare ja på at det innebar forsøkt eller gjennomført inntrengning i skjeden, oralsex eller analsex.

Seksuell omgang før fylte 13 år med noen minst 5 år eldre: forsøkt eller gjennomført inntrengning i skjeden, oralsex eller analsex.

Voldtekt: tvunget til samleie, oralsex, analsex eller fått ført objekter inn i vagina eller anus ved bruk av fysisk makt eller ved å true deg eller noen som står deg nær.

Andre seksuelle overgrep :  uønsket seksuell kontakt i situasjoner der personen ikke kunne samtykke eller ikke kunne stoppe det som skjedde (f.eks. beruselse),  tvunget beføling ved bruk av makt eller trusler om å skade,  press til seksuelle handlinger og/eller  andre former for seksuelle krenkelser

Tallene er hentet fra rapporten «Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv» fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Thoresen & Hjemdal 2014). Dette er en landsomfattende tverrsnittundersøkelse basert på selvrapportering av vold og overgrep. Til sammen deltok 2437 kvinner og 2091 menn i alderen 18–75 i studien. Tallene vi refererer til når det gjelder barn og unge, bygger altså på voksne mennesker rapportering om vold og overgrep i barndommen.

1 av 20 jenter blir utsatt for voldtekt før fylte 18 år

5 % av kvinner og 1 % av menn forteller at de ble voldtatt ved bruk av makt eller trussel om skade, som barn. Over halvparten av disse fortalte at de hadde blitt utsatt for voldtekt flere ganger. Gjennomsnittsalder ved voldtekter som skjedde før 18 år, er 14 år, og 14 % av de som ble utsatt for voldtekt, opplevde dette før de fylte 10 år.

Jenter utsettes oftest for uønsket seksuell kontakt og beføling

Jenter er utsatt for seksuell kontakt før fylte 13 år mer enn dobbelt så ofte som gutter. 4 % av mennene og 10 % av kvinnene i undersøkelsen oppgir å ha vært utsatt for en form for seksuell kontakt før fylte 13 år med noen som er minst 5 år eldre (Thoresen & Hjemdal 2014).

12 % av kvinnene og 5 % av mennene oppgir å ha vært utsatt for andre seksuelle overgrep før fylte 18 år. Dette omfatter uønsket seksuell kontakt i situasjoner der personen ikke kunne samtykke eller ikke kunne stoppe det som skjedde, tvunget beføling ved bruk av makt eller trusler om å skade, press til seksuelle handlinger eller andre former for seksuelle krenkelser (Thoresen & Hjemdal 2014).

Uønsket seksuell kontakt omfatter et stort spenn av typer overgrep som av forskere beskrives som mild krenkelse, seksuell trakassering eller seksuell vold . I løpet av ungdomstiden vil mange, spesielt jenter, oppleve uønsket seksuell beføling (Mossige & Stefansen 2007, Mossige & Huang 2010). Selv om uønsket beføling ikke har en tydelig samleieintensjon, kan hendelsen likevel kan være preget av tvang og maktbruk som i et voldtektsforsøk (Stefansen et al. 2014).

Gjerningspersonen er som oftest mann

Mellom 98 og 100 % av voksne som forgriper seg på jenter er menn, avhengig av type overgrep. Blant de som utøver seksuelle overgrep mot gutter, er det også flest menn. Det er imidlertid en større andel kvinner som forgriper seg på gutter enn på jenter. Mellom 16 og 18 % av overgrepene mot gutter utøves av kvinnelig overgriper alene.

Gutter i større grad utsatt for ukjent overgriper

For kvinnene som ble utsatt for voldtekt før 18 år eller seksuell kontakt før fylte 13 år, var overgriper i de fleste av tilfellene en de kjente fra før. Om lag 1 av 10 av de overgrepsutsatte jentene hadde bare ukjente overgripere (Thoresen & Hjemdal 2014). Få menn rapporterte om seksuelle overgrep i familien, og en større andel menn rapporterte om seksuell kontakt før 13 år med ukjent overgriper (Thoresen & Hjemdal 2014).

Barn og unge begår også seksuelle overgrep

Cirka 30 % av seksuelle overgrep mot barn og unge utføres av andre barn og unge, og om lag halvparten av voksne overgripere forteller at de begikk sitt første overgrep som barn eller tenåring (Kjellgren 2009). I de fleste tilfeller som er rapportert, er overgriperen en gutt.

Alvorlige konsekvenser ved seksuelle overgrep mot barn

Overgrep mot barn gir økt risiko for overgrep senere i livet

Overgrepsutsatte barn har økt risiko for å bli utsatt for tilsvarende hendelser som voksne. 1 av 3 av de som hadde blitt utsatt for voldtekt før de fylte 18 år, rapporterte også å bli utsatt for voldtekt som voksen.

For kvinner er det en sterkere sammenheng mellom å ha vært utsatt for ulike typer vold i barndommen, og å bli utsatt for seksuelle overgrep. Forekomsten av seksuelle overgrep er høyere blant voldsutsatte jenter (Thoresen & Hjemdal 2014).

Overgrep mot barn kan gi fysiske og psykiske skader og sykdom

De helsemessige konsekvensene av å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen kan være svært alvorlige. Barn er spesielt sårbare når de utsettes for seksuelle overgrep, fordi tidlige erfaringer i barnets liv danner grunnlag for hvordan barnet senere oppfatter seg selv (Glad, Øverlien & Dyb 2010).

Barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, har økt risiko for et bredt spekter av psykiske og somatiske problemer og lidelser, for eksempel seksuelle problemer, angstlidelser, depresjon, posttraumatisk stresslidelse, spiseforstyrrelser, selvmord og selvmordsforsøk (Steine et al. 2012).

Overgrep kan også påvirke barnets nevrologiske, kognitive og emosjonelle utvikling. Andre negative konsekvenser av å bli utsatt for vold og overgrep i barndommen kan være sosial tilbaketrekning, søvnvansker, lærevansker og aggresjonsproblemer (Glad, Øverlien og Dyb 2010).

Anmeldes sjeldent

Seksuelle overgrep mot barn og unge blir som regel ikke anmeldt. En av fire oppgir at de ikke har fortalt om overgrep de har blitt utsatt for, til noen, og menn forteller i mindre grad enn kvinner om dette (Thoresen & Hjemdal 2014).

Det kan være vanskelig for barn og unge å sette ord på det som har foregått, og derfor er det i mange tilfeller nødvendig at de får direkte spørsmål fra voksne for at de skal klare å fortelle om overgrepene. Det kan være spesielt vanskelig for gutter å fortelle om slike erfaringer (Larsen & Pedersen 2005).

Om datagrunnlaget

Den viktigste kilden til denne artikkelen er rapporten «Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv» fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2014).

Dette er en landsomfattende tverrsnittundersøkelse basert på selvrapportering av vold og overgrep. Til sammen deltok 2437 kvinner og 2091 menn i alderen 18–75 i studien. Tallene vi refererer om seksuelle overgrep mot barn og unge, bygger altså på voksne mennesker rapportering om vold og overgrep i barndommen.

Kilder

Glad, K. A., Øverlien, C., & Dyb, G. (2010) Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn: En kunnskapsoversikt. Oslo: Nasjonalt kunkskapssenter om vold og traumatisk stress. 

Kjellgren, C. (2009). Adolescent sexual offending. Prevalence, risk factors and outcome (Doktoravhandling, Lunds Universitet). Lund: Lunds Universitet. 

Larsen, C.J., & Pedersen, W. (2005). Bytte, kjærlighet, overgrep – seksualitet blant ungdom i randsonen. (NOVA Rapport nr. 10, 2005). Oslo: Norsk institutt for forskning på oppvekst, aldring og velferd. 

Mossige, S., & Huang, L. (2010) Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning. Norsk Epidemiologi, 20(1), 53–62.

Mossige, S., & Stefansen, K. (red.) (2007). Vold og overgrep mot barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. (NOVA Rapport nr. 20, 2007). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd. 

Stefansen, K., Smette, I., & Bossy, D. (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning, 38(1), 3–19.

Steine, I., Milde, A.M., Borvatn, B., Grønli, J., Nordhus, I.H., Mrdalj, J., & Pallesen, S., (2012) Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(10), 950–957.

Thoresen, S., & Hjemdal, O.K. (red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. (NKVTS Rapport nr. 1, 2014). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 

Øverlien, C. (2010). Barn som opplever vold i hjemmet – kunnskapsstatus. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.