Omfangsstudier viser at en betydelig andel barn i Norge blir utsatt for vold eller overgrep . Å oppleve vold i barndommen kan medføre alvorlige fysiske og psykiske helseplager.

Hovedpunkter

Hver 20. person har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine, før de fylte 18 år.

Jenter opplever mer enn dobbelt så ofte som gutter å bli utsatt for seksuelle overgrep og seksuelle krenkelser.

5 % opplever seg mobbet på skolen 2 til 3 ganger i måneden eller oftere.

Vold, overgrep og mobbing i oppveksten

Å bli utsatt for vold, seksuelle overgrep eller mobbing som barn, kan gi en vanskelig start på livet. Dette gjelder særlig dersom volden er gjentakende eller blir utøvet av noen som står barnet nær. Noen opplever flere belastninger og har vanskeligheter på mange livsområder samtidig. Barn som har traumatiske opplevelser i barndommen, presterer for eksempel oftere dårligere på skolen enn andre barn, og de har oftere atferdsproblemer som aggressiv atferd og depresjon.

Blant norske kvinner oppgir over 1 av 5 at de ble utsatt for en form for seksuelle overgrep i barndommen, mens nesten 1 av 10 menn oppgir det samme. Flere gutter enn jenter blir utsatt for mindre alvorlig fysisk vold fra foreldre, vold fra jevnaldrende og mobbing.

Hver tjuende person har blitt utsatt for alvorlig vold fra sine foresatte i barndommen. Det innebærer at de enten er blitt banket opp, sparket, slått med knyttneve, eller angrepet fysisk på andre måter.

Kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og æresrelatert vold er alle alvorlige overgrep som også barn i Norge blir utsatt for. Det finnes imidlertid ikke tall på forekomst av disse overgrepene i Norge. Du kan lese mer om disse temaene på sidene om vold i nære relasjoner.

Mistenker du at et barn er utsatt for vold?