De politiske ungdomspartiene har opplevd stor økning i antall medlemmer de siste årene. Det er likevel ikke mange som er medlemmer sett i forhold til ungdomsbefolkningen. Av 1000 ungdommer mellom 13 og 25 år vil rundt 19 stykker være medlemmer av et politisk ungdomsparti.

Hovedpunkter

Antallet medlemmer i politiske ungdomspartier økte med over 50 % fra 2010 til 2012.

Sosialistisk Ungdom mistet 65 % av sine medlemmer mellom 2005 og 2012.

AUF hadde 37 % av alle medlemmene i politiske ungdomspartier i 2012.

Medlemmer i politiske ungdomspartier

De 8 politiske ungdomspartiene i Norge er en viktig arena for ungdom som vil engasjere seg i politikk og møte jevnaldrende som deler deres politiske syn. Ungdomspartiene er en viktig rekrutteringskilde for tillitsvalgte og medlemmer til moderpartiene, og de innehar formell makt gjennom å være representert i moderpartienes lokale, regionale og sentrale organer (Ødegård 2014: 1, se også Ødegård 2009).

Antall medlemmer i politiske ungdomsorganisasjoner

Antall medlemmer under 26 år i politiske ungdomsorganisasjoner, 1998–2013.

Kilde: LNU. Tallet for AUF i 2012 er tall for 2013, ettersom AUF hadde organisatoriske og administrative utfordringer i etterkant av 22. juli.

Antall medlemmer under 26 år i politiske ungdomsorganisasjoner, 1998–2013.

Kilde: LNU. Tallet for AUF i 2012 er tall for 2013, ettersom AUF hadde organisatoriske og administrative utfordringer i etterkant av 22. juli.

Tallene i denne figuren bygger på medlemstallene partiene selv har innrapportert til støtteordningen Frifond (www.frifond.no).

Avhengig av aktivitetens karakterer administreres Frifond av Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Teaterrådet. Størrelsen på tilskuddet er avhengig av antall betalende medlemmer under 26 år og antall lokallag med mer enn 5 medlemmer (Ødegård 2014).

Ettersom AUF hadde store organisatoriske og administrative utfordringer i etterkant av 22. juli er medlemstallet deres for 2012 egentlig fra 2013.

I 2008 ble det innført et minstebeløp på 50 kroner for medlemskontingenten. Dette førte til at ungdomspartiene, i sær AUF, fikk langt færre tellende medlemmer (Ødegård 2014).

Laveste antall medlemmer i politiske ungdomspartier i 2010

Antallet medlemmer i de politiske ungdomspartiene holdt seg relativt stabilt på rundt 13 000 medlemmer mellom 1998 og 2008. Den drastiske reduksjonen i medlemmer mellom 2008 og 2010 skyldes i stor grad at det da ble etablert en felles praksis for medlemskontingent og medlemskap i disse organisasjonene (Ødegård 2014). Dette medførte særlig en reduksjon i antallet medlemmer i AUF.

Sterk økning i antall medlemmer etter 22. juli 2011

De siste årene har stadig flere ungdommer meldt seg inn i politiske ungdomspartier. Enkelte av ungdomspartiene opplevde en økning i antallet medlemmer også før 22. juli 2011, men det er særlig etter denne hendelsen at vi ser en sterk økning for nær samtlige ungdomspartier. Fra 2010 til 2011 økte antallet medlemmer i de politiske ungdomspartiene fra omtrent 11 000 til 17 000 medlemmer (Ødegård 2014).

Utviklingen står i kontrast til moderpartiene, som har opplevd en sterk nedgang i antallet medlemmer de siste tiårene (Bergh & Ødegård 2013). Det tyder på at ungdommer i større grad enn voksne ble mobilisert til økt deltagelse gjennom de tradisjonelle politiske institusjonene, som partier og valgkanalen, i lys av 22. juli-terroren (Ødegård 2014).

Endringer i valg av ungdomsparti

Ungdommer vender seg mot de største og etablerte partiene

Unge som melder seg inn i politiske ungdomspartier, orienterer seg mot de store partiene, og fløypartiene på venstresiden har mistet mange av sine medlemmer de siste årene.

I stort sett hele perioden fra 1998 til 2012 har AUF vært landets største ungdomsparti. I enkelte perioder har AUF hatt omtrent like mange medlemmer som de andre partiene til sammen. Det er også særlig AUF som har opplevd en sterk medlemsøkning fra 2010 til 2011. Samtidig har partier som Unge Venstre og Unge Høyre sett en økning i antallet medlemmer også før 2011. Unge Høyre har hatt en særlig sterk vekst og er i dag langt større enn det tredje største ungdomspartiet, FpU.

Sosialistisk Ungdom har mistet sin posisjon som et stort ungdomsparti

I 2005 hadde Sosialistisk Ungdom nest flest medlemmer bak AUF, men har siden opplevd en sterk nedgang i antallet medlemmer. Kun Rød Ungdom hadde færre medlemmer enn Sosialistisk Ungdom i 2012. Denne utviklingen gjenspeiler endringen i ungdommers stemmegivning. Mens ungdom tidligere ofte stemte på fløypartiene og i opposisjon til det etablerte, vender de seg i dag i større grad til de store og etablerte partiene, som Høyre og Arbeiderpartiet. Les mer om valg og stemmegivning.

Kilder

Bergh, J. & Ødegård, G. (2013). Ungdomsvalget 2011. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 29 (01), 30–50.

LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (2014). Antall medlemmer under 26 år i politiske ungdomspartier. Tallene er sendt til Bufdir fra LNU. Tallene er også tilgjengelig i Ødegård, G. (2014). Små partier – store endringer. Medlemskap i ungdomspartiene i Norge 1998–2011. Tidsskrift for ungdomsforskning, 14 (1), 135–148.

Ødegård, G. (2014). Små partier – store endringer. Medlemskap i ungdomspartiene i Norge 1998–2011. Tidsskrift for ungdomsforskning, 14 (1), 135–148.

Ødegård, G (2009). Når idealismen falmer. Politisk engasjement fra ungdomstid til ungt voksenliv. Tidsskrift for samfunnsforskning, 50 (2), 131–159.