Det har vært store endringer på få år når det gjelder hvilke kanaler ungdom foretrekker som informasjonskilde for politikk. Det mest interessante endringstrekket er at TV og radio er erstattet av Internett som viktigste kilde.

Hovedpunkter

TV og radio er fortsatt viktige informasjonskilder.

Skolen og undervisningen er viktigere enn aviser.

Internett er ungdoms viktigste informasjonskilde for politikk.

Ungdoms informasjonskilder er i endring

En meningsfull deltakelse i samfunnsdebatten forutsetter god informasjon om hva som skjer på den politiske arenaen. Det finnes i dag mange ulike kanaler for å holde seg orientert om politikk og samfunnsspørsmål. 

Skoleelevers informasjonskilder til politikk

Viktigste informasjonskilde for politikk blant elever i videregående skole. 2001–2015. Prosent.

Kilde: Skolevalgundersøkelsene 2001–2015.

Viktigste informasjonskilde for politikk blant elever i videregående skole. 2001–2015. Prosent.

Kilde: Skolevalgundersøkelsene 2001–2015.

Tallene i denne figuren er hentet fra Skolevalgundersøkelsene fra 2001 – 2015. Spørsmålene i denne undersøkelsen stilles til elever på videregående skole. Det er frivillig å delta i undersøkelsen. I 2015 deltok 30 787 elever fra 139 skoler. Undersøkelsen er finansiert av Utdanningsdirektoratet (tidligere av Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet), gjennomført og tilrettelagt for forskningsformål av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Hverken NSD eller UDIR er ansvarlig for videre bearbeiding av data, eller for hvordan analyseresultater blir tolket.

Tydelig nedgang i avislesing

I figuren over skilles det ikke mellom å se programmer på TV-apparatet og på Internett. Det er derfor mulig at deltakerne i undersøkelsen fortsatt ser en del på for eksempel partilederdebatter, men at de nå ser dem på Internett.

Aviser er også drastisk redusert som informasjonskilde. Nettaviser er imidlertid ikke spesifisert i undersøkelsen, så de som bruker nettaviser som viktigste kilde, kan ha svart enten «aviser» eller «Internett». Bak «Internett» skjuler det seg altså et vidt spekter av mulige informasjonskilder, fra TV-programmer som streames, og dagsavisenes nettutgaver til blogger og sosiale medier. Les mer i vår artikkel Barn og unges mediebruk.

Skolen fortsatt viktig informasjonskilde for politikk

Skolen og undervisningen som viktigste informasjonskilde for politikk har ligget ganske stabilt på i underkant av 10 %. Skolevalget er trolig et viktig element i dette. Skolevalget, som finansieres av Utdanningsdirektoratet, er et pedagogisk verktøy for å gjøre elever i videregående skole kjent med og interessert i politiske spørsmål og prosesser. 77 % av elevene i videregående skole deltok i skolevalget i 2013 (NSD 2014b).

Kilder

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (2014a). Skolevalgundersøkelsen. Bergen: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (2014b). Skolevalgundersøkelsen. E-post til Bufdir fra NSD 23.01.2015.