Ungdom i dag har et stadig bedre inntrykk av demokratiet og politikere, og de opplyser langt oftere at de er interesserte i politikk. Samtidig gir ikke dette seg utslag i at ungdommene snakker oftere om politikk seg imellom. Selv om stadig flere ungdommer engasjerer seg i politikk, er dette fortsatt ikke et stort tema blant ungdommer flest.

Hovedpunkter

18 % av elever på videregående sier at de snakker ofte om politikk med vennene sine.

80 % av elever på videregående er fornøyd med måten demokratiet virker på i Norge.

Andelen elever på videregående som sier de er interesserte i politikk, har økt med 20 prosentpoeng siden 2001.

NB! Oppvekststatistikken på bufdir.no er under revidering. Informasjonen og tallene du finner her er ikke oppdatert. Vi har fjernet grafene, men teksten står inntil videre. Nytt innhold vil komme i løpet av første kvartal 2022.

Fem artikler vil imidlertid bli oppdatert i løpet av sommeren og innen 1. september i år. Disse er:

Ungdommers holdning til politikk

Ungdommer er stadig mer positive til demokrati, politikk og politikere

Det har skjedd tydelige endringer i ungdommers holdninger til politikk siden valget i 2001.

Elever på videregående skole er langt mer fornøyde med demokratiet i dag enn de var 14 år tilbake. I 2015 oppga 73 % at de var meget eller nokså fornøyd med måten demokratiet virker på i Norge. Et lignende mønster ser vi på unges tillit til politikere, hvor i underkant av 50 % hadde meget eller nokså stor tillit i 2013. Når det gjelder interesse for politikk, har andelen som svarer at de er meget eller nokså interessert i politikk, økt fra 23 % i 2001 til 43 % i 2015.

Hyppighet av politiske diskusjoner blant ungdom

67 % av ungdommer snakker om politikk med vennene sine

I hele perioden mellom 2009 og 2015 har andelen ungdommer som svarer at de diskuterer politikk ofte eller hver gang de møter vennene sine, ligget stabilt under 20 %. Til sammen er det rundt 67 % av ungdommer snakker om politikk med vennene sine, men i varierende grad.

Økt politisk interesse gjenspeiles ikke i flere politiske diskusjoner

Det har likevel ikke skjedd store endringer med tanke på hvor ofte ungdommene diskuterer politikk med venner mellom 2003 og 2015. Vi ser dermed ikke en tydelig effekt av ungdommers økte interesse for politikk i hva ungdommer opplyser at de snakker om seg imellom.

Det er noe færre ungdommer nå som svarer at de aldri diskuterer politikk med vennene sine, enn tidligere, og det er noen flere som oppgir at de gjør dette nokså sjeldent.

 

Kilde

Samfunnsveven (2014). Skolevalgundersøkelsen. Bergen: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.