Ungdoms samfunnsengasjement har endret seg mye på få år. Stadig flere stemmer ved valg, melder seg inn i politiske ungdomspartier og en høyere andel melder at de er interesserte i politikk. Mens fløypartiene tidligere hadde stor oppslutning blant ungdom, avviker stemmegivingen blant de unge nå i mindre grad fra andre velgere.

Hovedpunkter

80 % av elever på videregående er fornøyd med måten demokratiet virker på i Norge.

Antallet medlemmer i politiske ungdomspartier økte med over 50 % fra 2010 til 2012.

11 % av unge har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak i løpet av det siste året.

Barn og unges samfunnsdeltakelse

Forskere peker på en ungdomsgenerasjon som blir stadig mer lik voksenbefolkningen. Dette ser vi også tegn på i deres samfunnsengasjement. Tall fra skolevalgundersøkelsen tyder på at ungdom er mer interessert i politikk enn de var for noen år siden. De er gjennomgående fornøyde med hvordan demokratiet fungerer og har stor tillit til politikerne. I stadig større grad stemmer de på, og er medlem av, de samme partiene som foreldregenerasjonen.

Det ser ut til at ungdommer i større grad enn voksne ble mobilisert til økt deltagelse gjennom medlemskap i partier og deltakelse i valg, som følge av 22. juli-terroren. Organisasjonene står fortsatt sterkt blant ungdom. Likevel ser vi at noe færre ungdommer deltar i organiserte barne- og ungdomsaktiviteter nå enn tidligere. Samtidig ser det ut til at mange unge foretrekker å engasjere seg i enkeltsaker framfor i ungdomsorganisasjoner med forpliktende og langvarige medlemsdemokratiske prosesser.

Et gjennomgående trekk er at jenter fra ressurssterke hjem deltar i større grad enn andre. De er blant annet overrepresentert i elevråd og ungdomsråd, og stemmer oftere ved valg. Nyere forskning tyder imidlertid på at personer med lavere sosioøkonomisk bakgrunn mobiliseres til politisk handling gjennom sosiale medier. Slik ser det ut for at bruken av sosiale medier har bidratt til å utvide rommet for politisk deltagelse og til demokratisering av den politiske debatten.