Legemidler brukes for å behandle sykdom, skade eller andre lidelser. Helsedirektoratet anbefaler generell tilbakeholdenhet ved rekvirering av vanedannende legemidler til barn og ungdom. Like fullt er det tydelige tegn på at legemiddelbruken øker nokså markant blant barn og unge i dag.

Hovedpunkter

Nesten 4 % av gutter i alderen 10-14 år bruker ADHD-medisin.

Det siste tiåret har det vært størst økning i bruk av smertestillende midler hos de yngste barna.

Mer enn en fjerdedel av unge mellom 15 og 16 år bruker smertestillende medisiner daglig eller ukentlig.

ADHD-medisin

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) er en nevrobiologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro og vansker med oppmerksomhet. I tillegg er hyperaktivitet og høy grad av impulsivitet vanlig (Folkehelseinstituttet 2007). Symptomene på ADHD dukker ofte opp tidlig i barneårene. I noen tilfeller vedvarer symptomene også inn i voksenlivet.

Klar økning i bruken av ADHD-medisin blant unge

Bruk av ADHD-midler

Brukere av ADHD-midler per 1000 innbyggere. Antall pr. 1000. Alders- og kjønnsfordelt. 2004-2017.

Kilde: Reseptregisteret

Brukere av ADHD-midler per 1000 innbyggere. Antall pr. 1000. Alders- og kjønnsfordelt. 2004-2017.

Kilde: Reseptregisteret

Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder statistikk over bruken av legemidler på resept i Norge. Ressursen drives av Folkehelseinstituttet. 

Fra 2004 til 2017 har det vært en betraktelig økning i andelen brukere av ADHD-medisin for både gutter og jenter. Økningen har vært spesielt stor blant barn og unge mellom 10–19 år. Det er imidlertid en klar overvekt av gutter i denne alderen som er brukere av slik medisin.

Gutter mellom 10 og 14 år er de som i størst grad er brukere av ADHD-medisiner. Nesten 40 av 1000 gutter i denne aldersgruppen bruker slike medisiner.

Usikkerhet rundt årsaker til økt bruk

Det er usikkerhet om årsakene til økningen i bruken av ADHD-medisin. En hypotese er at det har vært en økning på grunn av hyppigere diagnostisering av ADHD og foreskriving av medisin fra lege. En annen hypotese er at det tidligere var en underrapportering av ADHD hos barn. Les mer om ADHD på Folkehelseinstituttets nettsider.

Bruk av smertestillende midler blant barn og unge

Størst økning i bruken av reseptbelagte smertestillende midler blant de yngste barna

Bruk av smertestillende midler

Brukere av smertestillende midler per 1000 innbyggere. Alders- og kjønnsfordelt. 2004-2017.

Kilde: Reseptregisteret

Brukere av smertestillende midler per 1000 innbyggere. Alders- og kjønnsfordelt. 2004-2017.

Kilde: Reseptregisteret

Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder statistikk over bruken av legemidler på resept i Norge. Ressursen drives av Folkehelseinstituttet. 

Høyt forbruk av reseptfrie smertestillende midler blant ungdom

Jenter fra 10 til 14 år er de hyppigste brukerne av smertestillende midler blant de under 15 år. Den største veksten i bruken siden 2004 har imidlertid vært hos de yngste barna. I 2017 brukte 19 av 1000 gutter mellom 0 og 4 år smertestillende midler. Tilsvarende andel var 7 av 1000 i 2004.

Andelen unge som bruker smertestillende midler ser ut til å øke (Skarstein et al. 2013). Mer enn en fjerdedel av unge mellom 15 og 16 år bruker smertestillende medisiner daglig eller ukentlig.

Fysisk smerte kan være et varsel om at noe er galt i hverdagen til barn og unge. De fysiske smertene kan i noen tilfeller henge sammen med det økte stresset som er dokumentert blant unge i dag (Skarstein et al. 2013). Når barn og unge har høyt forbruk av smertestillende medisiner og også viser tegn til høyt stressnivå, er det derfor viktig å undersøke disse tegnene nærmere. Les mer i vår artikkel Psykisk helse.

Legemidler mot angst, depresjon og andre psykiske plager

Det er en økende bekymring blant forskere og myndigheter for barn og unges søvnmangel. NOVAs Ungdata-undersøkelser viser at omtrent 1 av 4 unge mellom 13 og 16 år har hatt søvnproblemer i løpet av siste uke.

Søvnproblemer

Andel unge 13-16 år som har vært plaget av søvnproblemer i løpet av den siste uka.

Kilde: NOVA 2015

Andel unge 13-16 år som har vært plaget av søvnproblemer i løpet av den siste uka.

Kilde: NOVA 2015

Tallene i denne figuren er hentet fra NOVAs Ungdata-undersøkelser i perioden 2012-2014. I denne perioden deltok over 110 000 elever i ungdomsskolen i undersøkelsen. Ungdata er basert på lokale ungdomsundersøkelser, hvor ungdom mellom 13 og 19 år fra hele landet besvarer spørsmål om en rekke temaer. Fra 2010 har Ungdata vært et tilbud til alle kommuner og fylkeskommuner, og er gratis for dem å bruke. I 2012-2014 deltok 260 kommuner. Ungdata er et samarbeid mellom syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet og forskningsinstitusjonen NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus. NOVA koordinerer og administrerer undersøkelsen.

1 av 20 bruker beroligende midler eller sovepiller uten resept

Omtrent 1 av 10 norske ungdommer i alderen 15–16 år har brukt beroligende midler eller sovepiller på resept fra lege. Dette utgjør en ganske betydelig andel av denne gruppa. I tillegg har omtrent 1 av 20 i samme aldersgruppe brukt slike midler uten at dette ble foreskrevet av en lege.

Beroligende midler

Andel 15-16-åringer som oppgir at de noen gang har brukt beroligende midler/sovepiller

Kilde: Skretting et al. 2017

Andel 15-16-åringer som oppgir at de noen gang har brukt beroligende midler/sovepiller

Kilde: Skretting et al. 2017

Datagrunnlaget

Dataene er opprinnelig fra ESPAD-undersøkelsene, og er gjengitt i følgende rapport fra Folkehelseinstituttet: "Rusmidler i Norge 2016" (Skretting et al. 2017).

ESPAD – The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – er en undersøkelse blant skoleelever i Europa om blant annet bruk av alkohol, tobakk og narkotika. Undersøkelsen omfatter mer enn 100 000 elever i samme aldersgruppe (15 – 16 åringer) i omkring 40 land. I Norge trekkes et tilfeldig og representativt utvalg av 260 skoler, hvor én tiende klasse deltar. Omtrent 5000 elever er i bruttoutvalget.

Økning i bruken av antidepressiva blant jenter fra 15 til 24 år

Antidepressiva

Brukere av antidepressiva per 1000 innbyggere. Kjønns- og aldersfordelt. 2004-2015

Kilde: Reseptregisteret

Brukere av antidepressiva per 1000 innbyggere. Kjønns- og aldersfordelt. 2004-2015

Kilde: Reseptregisteret

Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder statistikk over bruken av legemidler på resept i Norge. Ressursen drives av Folkehelseinstituttet. 

Depresjon er særlig en utfordring blant jenter (Bakken 2018). Bruken av antidepressiva har økt blant alle unge mellom 15 og 24 år i senere år (Folkehelseinstituttet 2014). Bruken har økt klart mest hos jenter i denne aldersgruppen. Ungdom rapporterer i økende grad om psykiske plager som søvnproblemer og depresjon. Les mer i vår artikkel om psykisk helse blant barn og unge.

Kilder

Bakken, A. (2018). Ungdata. Nasjonale resultater 2018. (NOVA Rapport nr. 8, 2018). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Folkehelseinstituttet (2007). ADHD – Faktaark. 

Folkehelseinstituttet (2014). Reseptregisteret.

Helsedirektoratet. Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet. 

NOVA (2015). Ungdata. Nasjonale resultater 2014. (NOVA Rapport nr. 7, 2015). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Skarstein, S., Rosvold, E. O., Helseth, S., Kvarme, L. G., Holager, T., Småstuen, M. C., & Lagerløv, P. (2014). High‐frequency use of over‐the‐counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross‐sectional study. Scandinavian journal of caring sciences, 28(1), 49-56.

Skretting, A., Lund, K. E., & Bye, E. K. (red.) (2014). Rusmidler i Norge 2013. Alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika, sniffing og doping. (SIRUS Rapport, 2014).Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning.

Statens institutt for rusmiddelforskning [SIRUS] (2014). Rusmiddelstatistikk.