Det har blitt tryggere å være barn og ungdom i Norge i dag enn tidligere tiår. Stadig færre barn og unge dør. Dette gjelder både dødsfall som følge av sykdommer og som følge av ulykker eller vold. Samtidig er noen grupper i større risiko enn andre.

Hovedpunkter

Til tross for lav spedbarnsdødelighet er barn under 1 år fortsatt den aller mest sårbare gruppa.

Gutter og unge menn fra 15 til 24 år dør fremdeles i langt større grad som følge av ulykker enn andre grupper.

Gutter og menn fra 15 til 24 år har den høyeste andelen selvmord per år.

NB! Oppvekststatistikken på bufdir.no er under revidering. Informasjonen og tallene du finner her er ikke oppdatert. Vi har fjernet grafene, men teksten står inntil videre. Nytt innhold vil komme i løpet av første kvartal 2022.

Fem artikler vil imidlertid bli oppdatert i løpet av sommeren og innen 1. september i år. Disse er:

Dødsfall blant barn og unge

Barnedødeligheten går ned

Dødeligheten i barne- og ungdomspopulasjonen har falt i alle aldersgrupper av barn og unge mellom 2000 og 2013. Dette gjelder både antall dødsfall og andelsmessig. Dødsraten er betraktelig høyere for barn under ett år enn for de øvrige alderstrinnene. Unge menn i alderen 20–24 år har flest dødsfall sammenlignet med de øvrige aldersgruppene over 1 år.

De minste dør av sykdommer, de eldste som følge av ulykker

I statistikken skilles det mellom voldsomme dødsårsaker og dødsfall som følge av sykdommer. De vanligste dødsårsakene for de minste barna er knyttet til ulike former for sykdommer og skyldes oftest komplikasjoner ved svangerskap og fødsel. Blant eldre barn dør flere av voldsomme dødsfall. Disse dødsfallene er ofte knyttet til ulike former for ulykker.

Ulykkesdødsfall blant barn og unge

Antallet dødsfall blant barn og unge som skyldes ulykker, har gått ned siden år 2000. I den eldste aldersgruppen (15–24 år) har det tilsynelatende vært en stigning og senere et fall i antallet dødsfall som var knyttet til ulykker. Toppunktet var rundt 2003. Dette kan imidlertid også skyldes endringer i registreringspraksis.

Nedgang i dødsfall blant gutter i alderen 15-24 år

Gutter og unge menn i alderen 15–24 år skiller seg ut i ulykkesstatistikken med flest dødsfall. Imidlertid har antallet gutter i denne aldersgruppen som dør av ulykker, sunket betraktelig siden 2000 – fra 99 til 67 dødsfall i året. Antall ulykkesdødsfall for hele barne- og ungdomspopulasjonen er også synkende.

Den største gruppen av ulykkene er knyttet til transport- eller trafikkulykker. For barn i alderen 0–14 år er snaut 36 % av dødsfallene knyttet til trafikkulykker. Blant 15–17-åringer gjelder dette 70 % av dødsfallene. Ulykkesdødsfallene blant 18–24-åringene skyldes i halvparten av tilfellene trafikkulykker.

Forgiftninger nest vanligste dødsårsak

I aldersgruppene over 14 år er forgiftning den nest hyppigste dødsårsaken. I aldersgruppa 18–24-år er nærmere 30 % av ulykkesdødsfallene knyttet til forgiftninger (Statistisk sentralbyrå 2013). Rusrelaterte dødsfall inngår som en del av forgiftningsulykkene. Les vår artikkel om unges bruk av rusmidler og tobakk.

Selvmord blant barn og unge

Unge menn tar oftere livet sitt enn unge jenter

Selvmord blant barn er veldig sjelden. Blant 15–19-åringer har selvmordsstatistikk tidligere vist at omtrent 12 gutter per 100 000 tok sitt eget liv hvert år i perioden 2006–2009. For jenter i samme aldersgruppe var antallet omtrent 5 per 100 000.

I gjennomsnitt tar 6 unge menn (0–30 år) livet sitt hver måned. For unge gutter og menn i aldersgruppen 15–24 år registreres det omtrent 50–60 selvmord årlig. Disse unge mennene er ofte vanskelig å fange opp ettersom de fleste av dem ikke har hatt en kjent psykisk lidelse tidligere.

Mennene kan ha hatt en stor sårbarhet som har kommet til uttrykk når målsettinger ikke oppnås. Det kan for eksempel komme til uttrykk i sterke følelser av skam, sinne og mislykkethet som følge av nederlag på skole, på jobb, eller i kjæresteforhold (Rasmussen 2013).

Kilder

Folkehelseinstituttets statistikkbank.

Statistisk sentralbyrå (2013). Dødsårsaker, 2012.

Rasmussen, M. L. (2013). Suicide among Young Men: Self-esteem regulation in transition to adult life (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Oslo: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo