Ungdom i Norge har generelt god fysisk og psykisk helse. Færre barn og unge dør av sykdom og ulykker enn tidligere.

Samtidig er det mange unge som plages av symptomer på angst, depresjon og andre psykiske lidelser i oppveksten. Blant unge har det vært en økning av psykiske plager de siste årene. 

Når det gjelder fysisk helse er overvekt og inaktivitet to viktige kilder til fysiske plager og lidelser. Mellom 15-20 % av norske barn har overvekt eller fedme. Andelen med overvekt og fedme økte frem mot år 2000, men har vært stabil siden. 

De siste årene har andelen unge som ruser seg på alkohol eller cannabis generelt sunket, men enkelte undersøkelser har vist antydning til at andelen nå øker igjen. 

 

Hovedpunkter

Nesten 4 % av gutter i alderen 10-14 år bruker ADHD-medisin.

Rusmiddelbruk blant ungdom har gått tydelig ned siden årtusenskiftet.

Langt flere jenter enn gutter i vgs oppsøker skolehelsetjenesten.

Barn og unges helse

Vi ser økt bruk av helsetjenester blant barn og unge, både når det gjelder allmennlege og psykologtjenester, og dette gjelder spesielt unge kvinner. Også bruken av legemidler har økt. Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er godt brukt, og det etterlyses større kapasitet for blant annet skolehelsetjenesten. Vi vet ikke nok om hvorvidt økt bruk av helsetjenester og legemidler betyr at barn og unge har dårligere helse enn tidligere, eller om det gjenspeiler at flere får hjelp.

Det har blitt tryggere å være barn og ungdom i Norge i dag enn tidligere tiår. Stadig færre barn og unge dør. Dette gjelder både dødsfall som følge av sykdommer og som følge av ulykker eller vold.

Fra årtusenskiftet har unges alkoholkonsum gått ned, og ungdom røyker mindre og snuser mer enn tidligere. Både gutter og jenter spiser mer søtsaker med økende alder.

Psykiske vansker er en stor helseutfordring blant barn og unge. Blant annet oppgir 4 av 10 jenter i 10.trinn og på videregående at de sliter med depresjonssymptomer. Blant gutter i samme aldersgruppe oppgir om lag 1 av 10 at de har depressive symptomer.