Barn og unge bruker fritiden sin på andre måter enn tidligere generasjoner. De bruker noe mer tid på skolen, men mindre på lekser. De er mer hjemme, og mindre tid tilbringes ute i nærmiljøet. Barn og unge bruker mer tid på digitale medier og er mindre fysisk aktive enn tidligere. Gutter har noe mer fritid enn jenter.

Hovedpunkter

Halvparten av 15-åringer får nok fysisk aktivitet.

9-15-åringer bruker i snitt to timer på internett per dag

Jenter i alderen 13-15 år bruker 1 time og 20 minutter på personlig hygiene på en gjennomsnittsdag.

Barn og unges fritid

Frivillige organisasjoner og fritidsklubber er viktige arenaer for barn og unge. De er både sosiale møteplasser og aktivitetsarenaer der deltakerne kan utvikle ferdigheter som gir mestring og glede. De fleste barn og unge deltar i denne typen aktiviteter, men andelen er mindre blant barn av foreldre med lav inntekt og utdanning.

Fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling, og har positive ringvirkninger for både fysisk og psykisk helse. De fleste 6-åringer oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger om 60 minutters daglig fysisk aktivitet, men langt færre ungdommer oppfyller anbefalingene. Gutter er mer fysisk aktive enn jenter.

Mer stillesitting blant barn og unge kan blant annet ha sammenheng med nye medievaner. Barn og unge bruker i dag mye mer tid foran skjermer enn tidligere. Dette gir muligheter for utvikling og læring, men også nye utfordringer, som økt utsatthet for digital mobbing. Økt skjermbruk innebærer også en endring i sosiale samværsformer. Mens barn og ungdom tidligere møttes ofte på gater og løkker, er de nå i større grad «sammen» på sosiale medier og ved å spille dataspill sammen.