Det blir stadig høyere kompetansenivå blant ansatte i barnehage og skole. Antallet menn som arbeider i barnehagene øker, men gir ikke prosentvis utslag, ettersom antallet kvinnelige ansatte har økt enda mer.

Hovedpunkter

9 % av barnehageansatte er menn.

40% av ansatte i barnehage har barnehagelærerutdanning.

Flere elever går på skoler med over 20 elever per lærer.

NB! Oppvekststatistikken på bufdir.no er under revidering. Informasjonen og tallene du finner her er ikke oppdatert. Vi har fjernet grafene, men teksten står inntil videre. Nytt innhold vil komme i løpet av første kvartal 2022.

Fem artikler vil imidlertid bli oppdatert i løpet av sommeren og innen 1. september i år. Disse er:

Barnehageansatte

Det å gå i barnehage har mange positive effekter for barns utvikling, og disse effektene er størst i barnehager som har høy faglig kvalitet og mange ansatte med relevant utdanning (Mogstad & Rege 2013).

Nesten 40 % av ansatte har barnehagelærerutdanning

I 2017 hadde om lag 40 % av de ansatte barnehagelærerutdanning. Nesten 2 % hadde pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til pedagogisk leder, mens ca. 3 % hadde annen pedagogisk utdanning. Nesten 18 % hadde utdanning som barne- og ungdomsarbeider, mens 4 % hadde fagarbeiderutdanning. Litt over 30 % av de ansatte hadde annen utdanningsbakgrunn.

9 % av ansatte i barnehage er menn

I 2017 var 9 % av de ansatte i barnehager menn. Menn utgjorde 8 % av alle styrere, 8 % av alle pedagogiske ledere og nesten 10 % av annen grunnbemanning . Det har lenge vært et politisk mål om å øke andelen menn i barnehager til 20 %. 

Selv om det stadig er flere menn som jobber i barnehage, går det svært sakte fremover når det gjelder å øke andelen menn blant ansatte i barnehagen. Dette skyldes at det etter barnehageløftet i 2006 har vært en stor økning av barnehageansatte generelt. Av menn som jobber i barnehage er over halvparten ansatt som annen grunnbemanning.

Store variasjoner i bemanningstettheten

Tall fra utdanningsdirektoratet viser at det i gjennomsnitt er 6 barn per ansatt i barnehage i 2017. Det er imidlertid store variasjoner mellom barnehager. Det er litt flere ansatte per barn i kommunale enn i private barnehager. I små kommuner er det færre barn per ansatt enn i større kommuner (Utdanningsdirektoratet 2018a).

77 % av barnehagene oppfyller pedagognormen

I 2017 var det i gjennomsnitt 14,6 barn per pedagogisk leder i barnehage. Krav om pedagogisk bemanning i denne perioden var 18 barn per pedagogiske leder, og det var 77 % av barnehagene som oppfylte denne normen (Utdanningsdirektoratet 2018a).

Skjerpet pedagognorm stiller krav om at det skal være 14 barn per pedagogisk leder i barnehage, og gjelder fra 1. august 2018. Beregninger gjort av Utdanningsdirektoratet, med utgangspunkt i bemanningen i 2017, viser at nesten 72 % av barnehagene ikke ville ha oppfylt det nye kravet (Utdanningsdirektoratet 2018b).

Lærere i grunnskolen

87 % av lærerne i grunnskolen har pedagogisk utdanning

I 2017 hadde om lag 77 % av lærerne i grunnskolen lavere universitets- eller høgskoleutdanning med pedagogikk, mens omtrent 9 % hadde pedagogisk utdanning på høyere nivå. Andelen lærere uten pedagogisk utdanning var på rundt 13 %. Sammenliknet med 2015 har det vært en økning i andelen lærere med pedagogisk utdanning på høyere nivå, og en nedgang i andelen med pedagogisk utdanning på lavere nivå.

3 av 4 lærere i grunnskolen er kvinner

I 2017 var 75 % av alle lærerne i grunnskolen kvinner, og det har vært få endringer de siste årene. Tall fra 2015 viser at andelen menn er noe høyere blant lærere på ungdomstrinnet (39 %) enn på barnetrinnet (20 %) (Utdanningsdirektoratet 2015).

Flere elever går på skoler med over 20 elever per lærer 

I skoleåret 2016-17 var det i gjennomsnitt 17 elever per lærer i ordinær undervisning. Dette er tilnærmet samme nivå som årene før. Samtidig er det store variasjoner mellom skoler og kommuner. 14 % av skolene hadde i gjennomsnitt mer enn 20 elever per lærer (Utdanningsdirektoratet 2017a).

Det har vært en økning i andelen elever som går på skoler med mer enn 20 elever per lærer. I skoleåret 2016-17 gjaldt dette 24 % av elevene på 1.-10.trinn . Til sammenlikning var andelen 14 % i 2001-02. Flere og større skoler kan være en forklaring på økningen. Dessuten har de store skolene flere elever per lærer enn de hadde i 2001-02 (Utdanningsdirektoratet 2017a).

Lærere i videregående skole

83 % av lærerne i videregående skole har pedagogisk utdanning

I videregående opplæring har litt over halvparten av lærerne lavere universitets- eller høgskoleutdanning med pedagogikk, mens 32 % har pedagogisk utdanning på høyere nivå. Andelen lærere uten pedagogisk utdanning har gått ned fra om lag 19 % til 17 % i fra 2015 til 2017.

Jevn kjønnsfordeling blant lærere i videregående opplæring

Mens kvinner er i klart flertall i barnehager og grunnskoler, er kjønnsfordelingen jevnere i videregående opplæring. I 2017 var 45 % av lærerne i videregående skole menn. Andelen har imidlertid gått noe ned de siste årene.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) bistår skoler med å legge til rette opplæringen for elever med særskilte behov. Tall fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at det i  skoleåret 2017–18 var litt over 1800 årsverk til fagstillinger i PP-tjenesten (Utdanningsdirektoratet 2017b). Det er en økning sammenliknet med tidligere år. Av de som jobber i PP-tjenesten, er det flest med spesialpedagogisk utdanning (46 %).

Kilder

Mogstad, M., & Rege, M. (2013). Barnehagens betydning for vanskeligstilte barn. I Oppvekstrapporten 2013. Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

SSB/Ansatte i barnehage og skole, tabell 12072, 12065, 12081 og 12083.

SSB/Barnehager, tabell 09344 og 09345.

Utdanningsdirektoratet (2018a). Tall og analyse av barnehager 2017.

Utdanningsdirektoratet (2018b). Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm – hvordan ligger barnehagene an? Statistikknotat 4/2018. 

Utdanningsdirektoratet (2017a). Utdanningsspeilet 2017. Tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2017b). Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2017/18.

Utdanningsdirektoratet (2015) Utdanningsspeilet. Tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Oslo: Utdanningsdirektoratet.