I Levekårsundersøkelsen til SSB blir det hvert år spurt om husholdningen har tilgang til PC.

Tilgang til PC

Andel av norske husholdninger som disponerer PC

Kilde: SSB, Levekårsundersøkelsen SILC

Andel av norske husholdninger som disponerer PC

Kilde: SSB, Levekårsundersøkelsen SILC

Andel av norske husholdninger som disponerer PC

Kilde: SSB, Levekårsundersøkelsen SILC

Datagrunnlag

Spørsmålet om tilgang til PC er: Disponerer du eller husholdningen PC?

Spørsmålet er hentet fra SSBs levekårsundersøkelse SILC. I undersøkelsen brukes et spørsmål om varig nedsatt fungering i hverdagen på grunn av helse- eller funksjonsproblemer som kriterium for å bli definert inn i gruppen med nedsatt funksjonsevne. Dataene omfatter personer i aldersgruppen 20-66 år.

Disse dataene inngår også i indikatorsettet Statistisk sentralbyrå har utviklet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, for å følge levekårs- og livssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne.

Les mer i rapporten «Personer med nedsatt funksjonsevne: Indikatorer for levekår og likestilling».

Liten forskjell i tilgang til PC

Nesten hele befolkningen, uavhengig av funksjonsevne, bor i en husholdning som disponerer PC. I befolkningen generelt er det 98 % som disponerer PC, mens det er 96 % blant personer med nedsatt funksjonsevne. Forskjellen har imidlertid blitt redusert de seneste årene. I 2008 var forskjellen på 8 prosentpoeng.

Difi sin innbyggerundersøkelse

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører jevnlig Innbyggerundersøkelsen. Den nyeste undersøkelsen ble utført i 2017 (Innbyggerundersøkelsen 2017). Denne undersøkelsen måler hva innbyggerne mener om det å bo i Norge, og hva brukerne mener om offentlige tjenester. Undersøkelsen inneholder data om nedsatt funksjonsevne og bruk av internett, samt bruk av offentlige tjenester på nett.

Bruk av internett

Bruk av internett, 2017

Kilde: Difi innbyggerundersøkelse 2017

Andel som bruker internett daglig, 2017

Kilde: Difi innbyggerundersøkelse 2017

Andel som bruker internett daglig, 2017

Kilde: Difi innbyggerundersøkelse 2017

Andel som bruker internett daglig, 2017

Kilde: Difi innbyggerundersøkelse 2017

Bruk av internett, 2017

Andel som bruker internett daglig, 2017

Andel som bruker internett daglig, 2017

Andel som bruker internett daglig, 2017

Kilde: Difi innbyggerundersøkelse 2017

Datagrunnlaget

Dataene er hentet fra Difi sin Innbyggerundersøkelse, som er en av de største undersøkelsene om innbyggernes syn på og erfaring med forvaltningen i Norge.

Undersøkelsen blir gjennomført i et representativt utvalg av personer fra 18 år og over. Utvalget blir tilfeldig trekt fra Folkeregistert, og omfatter over 44 000 personar. Det blir trekt respondenter for hvert kjønn i fem aldersgrupper i hvert fylke.

Spørreskjemaet blir sendt i posten, men alle kunne også svare på undersøkelsen på Internett. På Internett kunne undersøkelsen besvares på nynorsk, engelsk eller polsk i tillegg til bokmål.

Spørsmålet som besvares i denne figuren lyder slik: «Hvor ofte bruker du internett?».

Respondentene kunne svare: «Daglig», «2-4 ganger i uken», «Omtrent en gang i uken», «Omtrent 1-2 ganger i måneden», «Sjeldnere/Aldri».

Nedsatt funksjonsevne

Spørsmålet om respondenten har nedsatt funksjonsevne ble første gang stilt i 2014/2015. Spørsmålet er "Har du nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne som medfører begrensninger i ditt daglige liv, og som har vart/vil vare i 6 måneder eller mer?

 • Ja, bevegelseshemming

 • Ja, syns- eller hørselshemming

 • Ja, psykiske vansker

 • Ja, utviklingshemming

 • Ja, annet

 • Nei

Les mer om Innbyggerundersøkelsen på Difi sine nettsider.

Bruker internett mindre enn resten av befolkningen

Av grafen fremgår det at de fleste personer med nedsatt funksjonsevne bruker internett i mindre grad enn den øvrige befolkningen. Mens 86 % i befolkningen bruker internett daglig, så er det tilsvarende tallet for personer med nedsatt funksjonsevne 66 %. 

Forskjeller mellom ulike grupper

Det er imidlertid klare forskjeller mellom grupper av personer med ulike funksjonsnedsettelser. Personer med nedsatt syn eller hørsel, samt personer med nedsatt bevegelsesevne bruker internett i mindre grad enn andre. En årsak til dette kan være at en større andel av personer disse funksjonsnedsettelsene eldre.

Det er liten eller ingen forskjell i internettbruk blant de yngre gruppene, mens det er en klar forskjell i internettbruk blant personer med nedsatt funksjonsevne og befolkningen ellers i de eldre aldersgruppene.

Enkelte grupper har større tilgang til PC og internett

En eldre undersøkelse utført av Norsk institutt for by- og regionsforskning i 2006 viste at flere grupper med funksjonshemmede oppga å ha større tilgang til på PC og internett enn resten av befolkningen. Undersøkelsen begrenset seg derimot til medlemmer av funksjonshemmedes organisasjoner, og resultatene er derfor ikke sammenlignbare med Difi sine tall. Undersøkelsen viste også at svaksynte og blinde hadde betydelig lavere tilgang til, og bruk av IKT i forhold til de andre gruppene (Hanssen og Winsvold 2006: 33, 46, 90). Det har siden 2006 vært en stor utvikling innen IKT, for eksempel smarttelefoner og nettbrett.

En nyere rapport fra Post- og teletilsynet (nå Norsk kommunikasjonsmyndighet, NKOM), tydet på at svaksynte og blinde benyttet seg av internett omtrent like mye som den øvrige befolkningen (PT 2011a). Tallet var sannsynligvis et overestimat på grunn ulike datagrunnlag, noe Post- og teletilsynet tok forbehold om.

En annen undersøkelse fra Post- og teletilsynet (PT 2011b) viste lignende resultater for hørselshemmede og døve. Denne undersøkelsen tydet på at også hørselshemmede og døve benyttet seg av internett omtrent like mye som resten av befolkningen.

I Innbyggerundersøkelsen er nedsatt syn og hørsel slått sammen i én gruppe. Tallene er derfor ikke sammenlignbare med undersøkelsene som skilte på disse gruppene.

Erfaringer med bruk av tjenester på nett

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i Innbyggerundersøkelsen også kartlagt erfaringer med bruk av private og offentlige tjenester på internett.

Erfaring med tjenester som det private eller offentlige tilbyr på internett

Erfaring med bruk av tjenester som det private eller offentlige tilbyr på internett. 2017

Eksempler på tjenester kan være nettbank, Altinn, nett-tv, kjøp av varer og tjenester
Kilde: Difi innbyggerundersøkelse 2017

Andel med stor erfaring med bruk av tjenester som det private eller offentlige tilbyr på internett

Kilde: Difi innbyggerundersøkelse 2017

Andel med stor erfaring med bruk av tjenester som det private eller offentlige tilbyr på internett

Kilde: Difi innbyggerundersøkelse 2017

Erfaring med bruk av tjenester som det private eller offentlige tilbyr på internett. 2017

Eksempler på tjenester kan være nettbank, Altinn, nett-tv, kjøp av varer og tjenester

Andel med stor erfaring med bruk av tjenester som det private eller offentlige tilbyr på internett

Andel med stor erfaring med bruk av tjenester som det private eller offentlige tilbyr på internett

Kilde: Difi innbyggerundersøkelse 2017

Datagrunnlaget

Dataene er hentet fra Difi sin Innbyggerundersøkelse, som er en av de største undersøkelsene om innbyggernes syn på og erfaring med forvaltningen i Norge.

Undersøkelsen blir gjennomført i et representativt utvalg av personer fra 18 år og over. Utvalget blir tilfeldig trekt fra Folkeregistert, og omfatter over 44 000 personer. Det blir trekt respondenter for hvert kjønn i fem aldersgrupper i hvert fylke.

Spørreskjemaet blir sendt i posten, men alle kunne også svare på undersøkelsen på Internett. På Internett kunne undersøkelsen besvares på nynorsk, engelsk eller polsk i tillegg til bokmål.

Spørsmålet var formulert slik: «Hvor stor eller liten erfaring har du som bruker av tjenester som det private eller det offentlige tilbyr på internettet (for eksempel nettbank, Altinn, nett-tv, kjøp av varer og tjenester)?

Respondentene kunne svare følgende: «Ingen erfaring», «Liten erfaring», «Middels erfaring», «Stor erfaring», «Vet ikke/Har ingen mening».  

Nedsatt funksjonsevne

Spørsmålet om respondenten har nedsatt funksjonsevne ble første gang stilt i 2014/2015. Spørsmålet er "Har du nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne som medfører begrensninger i ditt daglige liv, og som har vart/vil vare i 6 måneder eller mer?

 • Ja, bevegelseshemming

 • Ja, syns- eller hørselshemming

 • Ja, psykiske vansker

 • Ja, utviklingshemming

 • Ja, annet

 • Nei

Les mer om Innbyggerundersøkelsen på Difi sine nettsider.

Bruker tjenester på internett mindre enn andre

Vi ser fra figuren at personer med nedsatt funksjonsevne bruker tjenester på internett i mindre grad enn befolkningen ellers. Personer med psykiske vansker har omtrent samme bruksmønster som den øvrige befolkningen. Personer med nedsatt bevegelsesevne og personer med nedsatt syn eller hørsel har mindre erfaring med bruk av tjenester på internett. Dette kan virke noe overraskende med tanke på at tjenester over internett ikke begrenses av bevegelsesevne. Unntaket på dette vil være alvorlige motoriske svekkelser i armer og hender.

Imidlertid kan en forklaring være at det i undersøkelsen er en overvekt av eldre blant personer med nedsatt bevegelsesevne. Tilsvarende er det en større andel blant personer med psykiske vansker som er i de yngre aldersgruppene.