Med økt alder følger ofte ulike funksjonsnedsettelser. Eldre kan bli rammet av flere typer funksjonsnedsettelser samtidig, som synshemming, hørselshemming, nedsatte kognitive evner og bevegelseshemning. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har gjennomført en landsdekkende undersøkelse om eldres bruk av digitale verktøy og internett. I denne undersøkelsen har de blant annet kartlagt tilgang til, og bruk av IKT blant personer mellom 61 og 100 år.

Eldres IKT-bruk

Andel eldre som har tilgang til IKT

Kilde: Slettemeås, Dag (2014). «Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer». Oppdragsrapport nr. 5- 2014. Statens institutt for forbruksforskning, Oslo.

Andel eldre som har tilgang til IKT

Kilde: Slettemeås, Dag (2014). «Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer». Oppdragsrapport nr. 5- 2014. Statens institutt for forbruksforskning, Oslo.

Datagrunnlaget

Tallene er hentet fra rapporten «Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer». Rapporten er skrevet av Dag Slettemeås ved Statens institutt for forbruksforskning i 2014.

Selve datainnsamlingen er gjennomført av Norstat i perioden fra 28. oktober til 11. november 2014. Fordi det er eldre personer som kontaktes, og fordi man i tillegg ønsket å inkludere ikke-brukere av IKT, ble telefonintervju benyttet i datainnsamlingen. Populasjonen ble definert til å være personer i alderen 61-100 år. Utvalget ble delt inn i tre strata (61-70 år, 71-80 år og 81-100 år), og det var ønsket en tilnærmet lik fordeling i hver gruppe. Videre ble det trukket et tilfeldig utvalg i hver av gruppene. Utvalget er i følge Norstat trukket etter prinsippet om at alle medlemmene av populasjonen skal ha lik mulighet til å bli valgt ut. Det er kun personer med hemmelig nummer som ikke har hatt mulighet til å bli valgt ut.

Det ble totalt ringt 11283 nummer for å nå målet på 1000 intervju. På bakgrunn av dette var det 11,6 prosent av alle kontaktede personer som deltok i undersøkelsen. Resultatene er ikke vektet.

Rapporten kan leses her.

Tilgang til PC og internett synker med alderen

I gjennomsnitt har 74 % av eldre tilgang til en PC med internett. Den yngste aldersgruppen har høyest tilgang, på 88 %. Jo eldre man blir, dess mer er tilgangen begrenset. Blant eldre mellom 61 og 70 år har 88 % tilgang til en PC med internett. Blant eldre mellom 81 og 100 år har 55 % tilgang. Vi finner den samme utviklingen for smarttelefoner og nettbrett med internett (Slettemeås 2014: 16).

I samme undersøkelse utført av Statens institutt for forbruksforskning, ble deltakerne også spurt om internettbruk.

Eldres internettbruk

Andel eldre som bruker som bruker internett daglig og ukentlig

Andel av de som har tilgang til internett på datamaskin og/eller nettbrett, som bruker internett daglig og ukentlig på datamaskin og nettbrett.
Kilde: Slettemeås, Dag (2014). «Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer». Oppdragsrapport nr. 5- 2014. Statens institutt for forbruksforskning, Oslo.

Andel eldre som bruker som bruker internett daglig og ukentlig

Andel av de som har tilgang til internett på datamaskin og/eller nettbrett, som bruker internett daglig og ukentlig på datamaskin og nettbrett.
Kilde: Slettemeås, Dag (2014). «Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer». Oppdragsrapport nr. 5- 2014. Statens institutt for forbruksforskning, Oslo.

Datagrunnlaget

Tallene er hentet fra rapporten «Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer». Rapporten er skrevet av Dag Slettemeås ved Statens institutt for forbruksforskning i 2014.

Selve datainnsamlingen er gjennomført av Norstat i perioden fra 28. oktober til 11. november 2014. Fordi det er eldre personer som kontaktes, og fordi man i tillegg ønsket å inkludere ikke-brukere av IKT, ble telefonintervju benyttet i datainnsamlingen. Populasjonen ble definert til å være personer i alderen 61-100 år. Utvalget ble delt inn i tre strata (61-70 år, 71-80 år og 81-100 år), og det var ønsket en tilnærmet lik fordeling i hver gruppe. Videre ble det trukket et tilfeldig utvalg i hver av gruppene. Utvalget er i følge Norstat trukket etter prinsippet om at alle medlemmene av populasjonen skal ha lik mulighet til å bli valgt ut. Det er kun personer med hemmelig nummer som ikke har hatt mulighet til å bli valgt ut.

Det ble totalt ringt 11283 nummer for å nå målet på 1000 intervju. På bakgrunn av dette var det 11,6 prosent av alle kontaktede personer som deltok i undersøkelsen. Resultatene er ikke vektet.

Rapporten kan leses her.

De fleste eldre med nettilgang bruker internett

De fleste eldre bruker en datamaskin til internett, istedenfor nettbrett. I likhet med tilgang, synker daglig og ukentlig bruk av internett med alderen. Av de som har tilgang til PC og internett, og er mellom 61 og 70 år, bruker 93 % internett daglig og ukentlig. Av de som er mellom 81 og 100 år, bruker 79 % internett daglig og ukentlig. Forskjellen mellom aldersgruppene er altså ikke like stor ved internettbruk, sammenlignet med det å ha tilgang på PC og internett (Slettemeås 2014: 19-20).