Personer med nedsatt funksjonsevne opplever ulike grader av barrierer i bruk av IKT. Generelt sett hindres ikke svaksynte og blinde i å bruke IKT-utstyr. Dette er likevel en gruppe som har større utfordringer ved bruk av IKT. Behovet vil variere etter omfanget av funksjonsnedsettelsen.

Svaksynte og blinde er ofte avhengig av tekniske hjelpemidler

Svaksynte kan ha behov for tekstforstørrelse. Personer med sterkt nedsatt syn/blinde kan i tillegg ha behov for tekniske hjelpemidler, som for eksempel tekst-til-tale-konvertering, og leselist. Imidlertid oppgir en del brukere at hjelpemiddelsentralen i seg selv kan oppleves som en barriere, ved for eksempel lang saksbehandlingstid, uklare ansvarsforhold og varierende IKT-kompetanse (Fuglerud og Solheim 2008).

Utrygg i møtet med hverdagsteknologi

Svaksynte og blinde opplever manglende trygghet i møte med hverdagsteknologi som kølappsystemer, minibanker og selvbetjeningsautomater. For eksempel kan det oppleves som utrygt å være avhengig av assistanse for å bruke en minibank. Mange selvbetjeningsautomater har i tillegg kø. Det kan derfor oppleves som stressende å bruke disse, og personene velger heller betjente skranker (Fuglerud og Solheim 2008: 68).

Tekniske problemer

En annen barriere personer med nedsatt funksjonsevne møter på er tekniske feil. Et eksempel på dette kan være feilmeldinger og programoppdateringer på PC. Disse kan være vanskelig å håndtere, og kreve mye tid for å løse. Det kan gå mye tid, og tapt arbeid i å omstarte IKT-utstyret. Dårlig koding og mangel på universell utforming av nettsider er en annen barriere (Fuglerud og Solheim 2008: 3-23).

Digitale barrierer for yrkesdeltakelse

I en rapport utført av Implement Consulting Group og Funka.nu (2016) kommer det frem at 26 % av personer med nedsatt funksjonsevne har valgt eller blitt tvunget til å avslutte et arbeidsforhold som følge av digitale barrierer. Dette basert på en undersøkelse med i alt 134 respondenter, hvor 107 av disse er brukere. Les mer om Barrierer for deltakelse i arbeidslivet.

IKTs raske utvikling

IKT er også i rask utvikling, og det kommer stadig nytt utstyr, ny programvare og oppdateringer. Dette setter høye krav til IKT-utstyret, hjelpemidlene og vedlikeholdet av disse. I dag er de digitale tjenestene ofte bygget opp av visuelle grensesnitt, både for navigasjon og i innholdsformidlingen. Dette gjør at løsningene kommuniserer bedre og er enklere å ta seg frem i, ikke minst for personer med lese- og skrivevansker. Samtidig kan slike løsninger være en barriere for personer som for eksempel navigerer med leselist.