Det er et mål at vi skal ha et samfunn der alle kan delta. For at deltakelse skal være mulig er det behov for transportmidler og infrastruktur som alle kan benytte. Funksjonshemmede bruker kollektivtransport i mindre grad enn andre. Det eksisterer fortsatt barrierer som gjør at personer med funksjonsnedsettelse må avstå fra aktiviteter de gjerne skulle ha deltatt på. 

Hovedpunkter

Personer med nedsatt bevegelsesevne benytter kollektivtransport i mindre grad enn andre

Reisehyppigheten varierer, men samtidig er det et tydelig mønster at transport utgjør en utfordring i hverdagen for betydelig flere med enn uten nedsatt funksjonsevne

1 % av HC-parkeringsplassene er tilgjengelig for brukere av manuell rullestol

Et samfunn der alle kan delta

Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. For å oppnå dette trenger vi blant annet transportmidler som flest mulig kan bruke (Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2016). Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2013. I konvensjonen står det at "for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder, skal partene treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til blant annet transport".

Færre funksjonshemmede bruker kollektivtransport

Personer med nedsatt funksjonsevne bruker transportmidler i mindre grad enn befolkningen generelt. Bruk av transportmidler varierer ut ifra type funksjonsnedsettelse. Personer med bevegelseshemming bruker kollektivtransport i mindre grad enn andre. Personer med nedsatt funksjonsevne møter også større barrierer enn andre, og flere oppgir at transport utgjør en utfordring i hverdagslivet.

Tilgjengelig samferdsel

Undersøkelser viser at veier, parkeringsplasser og kollektivtransport er ikke tilstrekkelig tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Les mer om tilgjengelig samferdsel.