I definisjoner av nedsatt funksjonsevne inngår ofte vedvarende psykiske lidelser og vansker. Det betyr at den psykiske helsen blant funksjonshemmede generelt vil være dårligere enn for befolkningen generelt. Også blant personer med andre typer funksjonsnedsettelser er psykiske vansker mer utbredt.

Psykisk helse blant unge

9 av 10 barn og unge oppgir at de er fornøyde eller svært fornøyde med livet og at de trives på skolen. Men en økende andel oppgir å ha å ha psykiske plager

Barn med kroniske sykdommer har en økt risiko for emosjonelle og atferdsmessige plager, særlig har barn med nevrologiske lidelser hyppigere forekomst av psykiske lidelser

Psykisk helsevern for barn og unge 

I Norge behandles rundt 5 % av barn og ungdom i alderen 0-17 år hvert år i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Blant jenter fra 13 år og eldre er de hyppigste henvisningsgrunnene depresjon, angstlidelser og spiseforstyrrelser, mens for aldersgruppen 7-12 år er det mistanke om ADHD som er vanligst. Det er imidlertid en større andel gutter som behandles for mistenkt ADHD, og dette er den hyppigste henvisningsgrunnen blant gutter mellom 7 og 12 år. For gutter over 12 år er mistanke om depresjon og ADHD de vanligste henvisningsgrunnene

Psykisk helse blant voksne

Psykiske vansker er utbredt i den norske befolkningen, og mellom 30 % og 50 % vil kvalifisere for en psykiatrisk diagnose én eller flere ganger i løpet av livet.  

Mange med nedsatt funksjonsevne har betydelige psykiske vansker

I 2019 vurderte nesten 30 % av personer med nedsatt funksjonsevne mellom 20 og 66 år at de hadde betydelige psykiske vansker. Det er en klar forskjell fra befolkningen i sin helhet, der det var i overkant av 10 %.

Menn og kvinner rammes av ulike lidelser

I 2019 var andelen kvinner med betydelige psykiske vansker nesten dobbelt så stor som andelen menn. Blant kvinnene med nedsatt funksjonsevne opplever nesten 1 av 3 betydelige psykiske vansker, mens 1 av 4 menn med nedsatt funksjonsevne melder om det samme. Det er ikke bare en kjønnsforskjell i andel med psykiske vansker, men det er også en forskjell i hva slags type lidelser menn og kvinner rammes av.

De fleste studier har vist høyere forekomst av angst og depressive lidelser blant kvinner enn blant menn. På den annen side er rusrelaterte lidelser mer enn dobbelt så vanlig blant menn som blant kvinner

Mindre tilfredse med egen psykiske helse

Hvordan man oppfatter sin egen psykiske helse kan bidra til å belyse hvorvidt man er tilfreds med tilværelsen. Personer med nedsatt funksjonsevne er mindre tilfredse med egen psykiske helse, sammenlignet med befolkningen sett i ett.

Blant personene med nedsatt funksjonsevne svarer 35 % at de er lite fornøyde med sin psykiske helse, mot 22 % i befolkningen som helhet. Videre ser man at en mindre andel av personene med nedsatt funksjonsevne svarer at de er svært fornøyde med sin psykiske helse, sammenlignet med befolkningen totalt.

Flere med nedsatt funksjonsevne er plaget av ensomhet

I 2019 oppga 10 % med nedsatt funksjonsevne at de hadde vært ganske mye eller veldig plaget med ensomhet i løpet av en periode på 2 uker. I befolkningen generelt var det 5 %. Les mer i artikkelen om deltakelse og fritid

Psykiske vansker blant utviklingshemmede

Det er få norske studier av den psykiske helsetilstanden til personer med utviklingshemming. Internasjonale studier viser for øvrig at forekomsten av psykiske lidelser blant utviklingshemmede er høyere enn i befolkningen generelt. Anslagene varierer imidlertid, noe som skyldes både varierende diagnostisk metode og varierende populasjoner.

Ofte antas det at mennesker med lett psykisk utviklingshemming har en doblet risiko for psykiatrisk lidelse, mens personer med mer alvorlig utviklingshemming har en risiko som er 3 til 5 ganger høyere enn det vanlige.