Selv om nedsatt funksjonsevne ikke nødvendigvis er ensbetydende med dårlig helse, henger en del funksjonsnedsettelser sammen med kronisk sykdom og andre helseproblemer. Dette bidrar til at helsetilstanden for personer med nedsatt funksjonsevne generelt er noe dårligere, enn for befolkningen i sin helhet.

Egenvurdert helse

Hva ulike personer legger i begrepene god og dårlig helse varierer. Derfor blir helse ofte målt ut ifra medisinske mål som baserer seg på diagnoser. Likevel er det individet selv som vet best «hvor skoen trykker», og dermed er best egnet til å definere sin egen helse. Det kan også bidra til å avdekke om det finnes systematiske forskjeller i oppfatningen av egen helse blant personer med nedsatt funksjonsevne og i befolkningen generelt.

Personer med nedsatt funksjonsevne har langt dårligere egenvurdert helse

Blant personer med nedsatt funksjonsevne oppgir 36 % at de vurderer egen helse som dårlig, mot 8 % i befolkningen generelt. Dette nivået har holdt seg relativt stabilt siden 2008.

Uklar kjønnsforskjell

I befolkningen generelt vurderer kvinner sin egen helse som dårlig i større grad enn hva menn gjør. Blant personer med nedsatt funksjonsevne er imidlertid kjønnsforskjellen mindre tydelig, med en del variasjon i tallene fra år til år. I 2019 oppga 35 % av menn og 37 % av kvinner med nedsatt funksjonsevne at de hadde dårlig helse.

Personer med nedsatt funksjonsevne er langt mindre tilfredse med sin fysiske helse

Over halvparten med nedsatt funksjonsevne oppgir at de er lite fornøyde med sin egen fysiske helse. Til sammenligning svarer over halvparten i befolkningen at de er middels fornøyde med sin fysiske helse.

Smerter, diabetes og astma er vanligere blant personer med nedsatt funksjonsevne

SSB utførte i 2010 en undersøkelse om helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne Selv om undersøkelsen er relativt gammel, inneholder den flere relevante og viktige funn, som trolig fremdeles er gjeldende:

  • Personer med nedsatt funksjonsevne har i større grad varige eller stadig tilbakevendende smerter i kroppen enn befolkningen generelt.
  • Både i befolkningen generelt og blant personer med nedsatt funksjonsevne har kvinner mer smerter enn menn.
  • Menn og kvinner med nedsatt funksjonsevne har i større grad hodesmerter eller migrene enn hva andre har. Undersøkelsen avdekker også at det er en overvekt av kvinner som har hodesmerter.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne oppgir at de benytter mer smertestillende medikamenter.
  • Andelen som oppgir å ha astma, og andelen som har diabetes, er i overkant av dobbelt så stor blant personer med nedsatt funksjonsevne som i befolkningen generelt.

Helse blant personer med utviklingshemming

Personer med utviklingshemming har ofte dårligere helse enn befolkningen ellers. Først og fremst har de en økt risiko for andre tilstander og diagnoser i tillegg til den kognitive funksjonsnedsettelsen.

I tillegg har de en økt risiko for å utvikle kroniske sykdommer og livsstilssykdommer. Dette henger sammen med at flere personer med utviklingshemming har et usunt kosthold og er mindre aktive enn befolkningen ellers For mange starter også aldringsprosessen tidligere enn normalt, noe som øker risiko for demens, syns- og hørselsvansker

Fysisk aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for vekst og utvikling samt at det har en rekke positive helseeffekter og reduserer risikoen for mange sykdommer.

1 av 5 med nedsatt funksjonsevne er fysisk inaktiv

Det store flertallet av befolkningen generelt, også personer med nedsatt funksjonsevne, er fysisk aktive på et eller annet nivå. Imidlertid er det en klar forskjell i andelen som er fysisk inaktive blant personer med nedsatt funksjonsevne og befolkningen generelt. 21 % med nedsatt funksjonsevne er inaktive, mens tilsvarende i befolkningen er 13 %. Les mer om deltakelse og fritid blant personer med nedsatt funksjonsevne.

Tannhelse

Personer med nedsatt funksjonsevne har dårligere tannhelse

God tannhelse er viktig for den generelle helsesituasjonen. Tallene fra levekårsundersøkelsen til SSB som ble utført i 2019, viser at personer med nedsatt funksjonsevne i større grad enn befolkningen generelt oppga å ha dårlig tannhelse.

Andelen med dårlig tannhelse i hele befolkningen har holdt seg mer eller mindre stabil siden 2008. For personer med nedsatt funksjonsevne har andelen variert mellom undersøkelsene. Dette kan skyldes få respondenter med nedsatt funksjonsevne i undersøkelsene. Av respondentene med nedsatt funksjonsevne var det mellom 12 og 18 % som svarte at de hadde dårlig eller svært dårlig tannhelse mellom 2008 og 2019.