Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne

På disse sidene presenterer vi statistikk og analyser som belyser levekårssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne.

4,5

Personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning.

7 % av inngangspartiene i offentlige bygninger er tilgjengelige for brukere av manuell rullestol

Nesten 2 av 10 barn og unge i befolkningen har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager.

Antall med nedsatt funksjonsevne

Hvor mange som har nedsatt funksjonsevne varierer ut i fra hva slags definisjoner som benyttes.

Helse

Blant personer med funksjonsnedsettelser er det flere som har dårligere helse enn gjennomsnittet av befolkningen.

Arbeid og aktivitet

Sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne har vært stabilt lav over tid, uavhengig av konjunkturer og tiltak.

Utdanning - deltakelse og tilrettelegging

Blant unge voksne med nedsatt funksjonsevne er andelen som tar høyere utdanning klart lavere enn i befolkningen for øvrig.

Økonomi

Personer med nedsatt funksjonsevne er oftere enn andre avhengige av overføringer fra folketrygden som inntektskilde.

Deltakelse og fritid

Personer med nedsatt funksjonsevne møter store barrierer i mange deler av sivilsamfunnet, og hindres dermed fra full deltakelse på lik linje med andre.

Familien og hjelpeapparatet

Det anslås at omtrent 15 % av befolkningen har nedsatt funksjonsevne, selv om tallene er usikre. Det betyr at det er en betydelig andel familier hvor ett eller flere familiemedlemmer har nedsatt funksjonevne.

Bolig og bygg - tilgjengelighet

Det er et mål at alle skal kunne delta i samfunnet. Det finnes fortsatt barrierer som hindrer personer med funksjonsnedsettelse i å besøke både offentlige bygninger og private boliger.

Transport - tilgjengelighet og bruk

Funksjonshemmede bruker kollektivtransport i mindre grad enn andre. Det er fortsatt barrierer som forhindrer personer med funksjonsnedsettelse fra å delta på aktiviteter.

Trygghet og rettssikkerhet

Mye tyder på at personer med nedsatt funksjonsevne er mer utsatt for vold, trusler og overgrep enn befolkningen ellers.