Forskning antyder at negativ atferd og kommentarer rettet mot lhb-personer er relativt utbredt i arbeidslivet. Holdninger har bedret seg, men fortsatt er 10 % av menn negative til å jobbe sammen med en transperson. Vi har lite kunnskap om lhbtiq-personers diskrimineringserfaringer i arbeidslivet i Norge. 

Hovedpunkter

Kun halvparten av bifile menn opplever arbeidsplassen som stort sett inkluderende

1 av 10 menn oppgir at de ikke vil jobbe sammen med en transperson 

Vi mangler kunnskap om hvordan lhbtiq-personer opplever arbeidslivet 

Arbeidsmiljø

Rapporten Seksuell orientering og levekår   inneholdt spørsmål om trakassering i arbeidslivet, og arbeidsmiljø. Tallene gir oss en indikasjon på i hvilken grad arbeidslivet er inkluderende for lesbiske, homofile og bifile (lhb-personer). Vi har ikke tilsvarende tall for transpersoner og interkjønnpersoner. 

Menn er i størst grad vitne til negativ adferd og holdninger til lhb-personer på arbeidsplassen

Det er flest menn som opplever negativ atferd og holdninger til lesbiske, homofile og bifile på arbeidsplassen. Henholdsvis 30 % og 42 % av homofile og bifile menn har opplevd en generell negativ holdning på arbeidsplassen til lesbiske, homofile eller bifile. Det tilsvarende tallet for heterofile menn er 26 %. Tallene antyder at menn i større grad enn kvinner viser en negativ holdning til lhbtiq-personer i arbeidslivet. 

Færre bifile opplever arbeidsplassen som inkluderende

Rundt 80 % av lesbiske og homofile opplever arbeidslivet som stort sett inkluderende. Blant bifile menn og kvinner er andelen som opplever arbeidsplassen som stort sett inkluderende betraktelig lavere, på henholdsvis 49 % og 66 %. Bifile menn er også den gruppen hvor størst andel observerer negativ adferd og holdninger på arbeidsplassen. Tallmaterialet kan imidlertid ikke forklare årsakene bak at bifile ikke opplever arbeidsplassen som inkluderende. En mulig grunn kan være at arbeidskollegaer i mindre grad legger bånd på negative kommentarer om lhbti-personer, rundt bifile, fordi de antar at de er heterofile. Bifile menn er den gruppen som i minst grad er åpen om seksuell orientering, og den gruppen som størst andel i befolkningen har negative holdninger til (les mer om disse temaene i Bufdirs artikler «Holdninger til lhbtiq-personer» og «Hvor mange er lhbtiq?»)

Alle grupper opplever trakassering på arbeidsplassen

Heterofile og bifile kvinner er de gruppene hvor flest har opplevd trakassering fra kollegaer. Dette antyder at det er en kjønnsdimensjon knyttet til trakassering i arbeidslivet, hvor kjønn gir større utslag en seksuell orientering når det kommer til trakassering. Både homofile og bifile menn, og lesbiske og bifile kvinner rapporterer om trakassering på arbeidsplassen. Gruppene hvor størst andel har opplevd trakassering fra arbeidsgiver er heterofile og bifile menn og heterofile kvinner.

Lesbiske og homofile opplever diskriminering på arbeidsplassen på grunn av seksuell orientering

Flere lesbiske og homofile enn bifile har opplevd diskriminering på arbeidsplassen, noe som kan ha sammenheng med at færre bifile er åpne om sin seksuelle orientering på jobben Hele 23 % av lesbiske kvinner har opplevd negative kommentarer på arbeidsplassen fordi de er lesbiske. Det samme gjelder 20 % av homofile menn.

1 av 10 menn vil ikke arbeide sammen med en transperson

I en undersøkelse gjennomført av Bufdir i 2017 stilte vi spørsmål til befolkningen om holdninger til lhbti-personer. 10 % av menn sier at det ville vært vanskelig å jobbe med en transperson. I 2013 mente 14 % av menn det samme, det har med andre ord vært en moderat positiv utvikling i holdninger. Samtidig illustrerer dette hvordan transpersoner kan møte barrierer og utfordringer i arbeidslivet.

Transpersoner og arbeidslivsdeltakelse

For transpersoner kan arbeidslivet være en vanskelig arena. I Sverige har studien «Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner»   vist at 1 av 4 transpersoner er arbeidsledige eller får sykepenger. Dette tallet er betydelig høyere enn blant befolkningen i Sverige som helhet. I Norge viser rapporten Alskens folk   gjennom intervjuer at flere transpersoner har opplevd å bli fratatt arbeidsoppgaver og blitt «presset ut» av jobben Transpersoner opplever mer diskriminering i arbeidslivet enn lesbiske og homofile, og flere internasjonale studier viser også høy grad av arbeidsledighet blant transpersoner Internasjonalt har FNs arbeidsorganisasjon, International Labour Organization (ILO), gjennomført flere landstudier om arbeidslivsdiskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. ILO viser blant annet til at «i mange tilfeller er transpersoner (og særlig transkvinner) totalt ekskludert fra formelt arbeid. I noen land gir dette få andre overlevelsesstrategier enn sexarbeid»

Henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til at arbeidsliv er et av de samfunnsområdene hvor de mottar flest veiledningshenvendelser når det gjeler diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I LDOs fagoppsummering på området viser de til én diskrimineringssak på grunn av interkjønn, i tillegg til flere på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Les mer om henvendelser til LDO i Bufdirs artikkel om hatkriminalitet og diskriminering

Få tall på arbeidslivsfeltet

Vi har få tall om arbeidslivsdiskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kjønnskarakteristika. Vi vil oppfordre til at flere arbeidslivsundersøkelser inkluderer seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk for å få mer tallbasert kunnskap på dette området. I tillegg bør det igangsettes egne undersøkelser om diskriminering i arbeidslivet og arbeidslivsdeltagelse blant lhbtiq-personer. YS inkluderte et spørsmål om seksuell orientering i sitt arbeidslivsbarometer i 2010. Der svarte 58 % at forskjellsbehandling på grunn av seksuell orientering aldri forekommer. 1 % svarte at dette ofte forekommer, mens 24 % svarte vet ikke. Denne typen undersøkelse sier lite om forekomst, men det er positivt at spørsmålet er inkludert.  

Andel lesbiske, homofile og bifile som er i arbeid

I studien Seksuell orientering og levekår   ble det stilt bakgrunnsspørsmål om arbeidsdeltagelse. Vi kan ikke lese mye ut fra tallene direkte fordi de reflekterer noen utvalgsskjevheter, men tallene indikerer at homofile menn og kvinner har samme eller høyere arbeidsdeltakelse som heterofile menn og kvinner. Bifile kvinner har lavest arbeidsdeltakelse, men har også den høyeste andelen som er i studier. Årsaken til dette er sannsynligvis at bifile kvinner i undersøkelsen er betraktelig yngre enn de andre gruppene. Funnene sier kanskje mer om hvor utfordrende det er å tallfeste kunnskap på feltet, enn faktisk andel som er i arbeid eller opplever diskriminering i arbeidslivet, inkludert i ansettelsesprosesser. 

Arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt for inkludering 

Å ha et lhbtiq-perspektiv i arbeidslivet handler om å sikre at arbeidsplassen er inkluderende for alle. Som arbeidsgiver kan man ta et standpunkt og innføre nulltoleranse for trakassering, hatefulle ytringer og nedsettende vitser, og jobbe proaktivt for å gjøre arbeidsplassen til et trygt sted hvor man kan være seg selv uten å måtte skjule sin identitet for kolleger, kunder og klienter. Les mer om arbeidsgivers plikter om å legge til rette for åpne og trygge arbeidsplasser.

Likestillings- og diskrimineringsloven slår fast at alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk. Dette kan blant annet innebære å tilrettelegge fysiske forhold på arbeidsplassen, hindre diskriminering i ansettelsesprosesser og sørge for et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidsgivere skal også jobbe for å hindre seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Les mer om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikter her: https://bufdir.no/Inkludering/arp/

Mer kunnskap

Vi mangler kunnskap om lhbtiq-personers diskrimineringserfaringer i arbeidslivet. Kunnskapen vi har gir en indikasjon på at negativ adferd og handlinger rettet mot lhbtiq-personer forekommer. Mellom 2018 og 2020 skal det gjennomføres en større levekårsundersøkelse på lhbtiq-feltet, som forhåpentligvis kan gi mer informasjon om disse temaene. Arbeidsmiljøundersøkelser, medarbeiderundersøkelser m.fl. kan vurdere å inkludere spørsmål om seksuell orientering og kjønnsidentitet for å få mer kunnskap om diskriminering i arbeidslivet 

Kilder

Anderssen, N.og Malterud, K. (red) (2013). Seksuell orientering og levekår. Bergen: Uni Helse 

Bakkeli, V., og Grønningsæter, A.B. (2013). LHBT i arbeidslivet. En kunnskapsgjennomgang. Oslo: Fafo. 

Folkhälsomyndigheten (2015). Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige. Östersund: Folkhälsomyndigheten

ILO (2013). Discrimination at work on the basis of sexual orientation and gender identity in the world of workResults of the ILO’s PRIDE Project. Geneve. Sveits: ILO

LDO (2007). Like muligheter for alle i arbeidslivet. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet

LDO (2017). Fagoppsummering: Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Hentet 05.05.2018. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Kontakt

Sophia Rodrigues Eusébio
Rådgiver