Norges folkevalgte forsamlinger har gått fra å være svært mannsdominerte til å få en noe jevnere kjønnsfordeling, men kvinner er fortsatt i mindretall i de fleste folkevalgte forsamlingene og i politisk toppledelse.

Hovedpunkter

10 av 19 regjeringsmedlemmer er kvinner

56 % av Sametingsrepresentanter er menn

Kvinner har litt høyere valgdeltakelse enn menn

Politisk deltakelse

Det er et uttalt mål at alle skal ha like muligheter til politisk deltakelse og at demokratiske organ bør speile befolkningen med hensyn til kjønn, alder, etnisitet, bosted, funksjonsevne, religion og seksuell orientering. Mangfold i politiske organ er viktig for kvaliteten på beslutningene organet fatter, og det kan bidra til å styrke demokratiets legitimitet.

Selv om norske kvinner fikk stemmerett i 1913, var det først i 1987 at valgdeltakelsen blant kvinner og menn var lik. Det er fortsatt lav valgdeltakelse blant unge voksne og blant personer med innvandrerbakgrunn. Les mer om deltakelse i politikken. Kvinner, unge voksne og personer med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i politikken.

Folkevalgte forsamlinger

På 1970- og 1980-tallet vokste andelen kvinner i folkevalgte forsamlinger kraftig. Siden da har utviklingen flatet ut, men i 2017 var det for første gang over 40 % kvinner blant Stortingsrepresentantene. På fylkestingene har kvinneandelen ligget mellom 40 og 45 % de siste 20 årene. Les mer om kjønnsfordelingen i folkevalgte forsamlinger.

Sametinget var den eneste kjønnsbalanserte folkevalgte forsamlingen mellom 2005 og 2016, men etter valget i 2017 økte andelen menn fra 51 % til 56 %. Sametinget er også den eneste folkevalgte forsamlingen som stiller krav om kjønnsrepresentasjon for å få godkjent valglister

Politisk toppledelse

Likestilling i politikken handler også om kjønnsbalanse i maktposisjoner.

Det har vært over 40 % kvinner i regjeringen siden Brundtlands «kvinneregjering» ble utnevnt i 1986, og regjeringen har de 10 siste årene hatt tilnærmet jevn kjønnsbalanse Menn dominerer toppledelsen i kommuner og fylkeskommuner. Blant landets ordførere og fylkesordførere er kvinneandelen under 30 %. Les mer om kjønnsfordelingen i politisk toppledelse.

Kilder

Lovdata (2008). Forskrift om valg til Sametinget. Hentet 28/11/2016. Oslo: Lovdata

NOU 2012:15 (2012).  Politikk for likestilling. Hentet 28/11/2016. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen (2013). Menn og kvinner i norske regjeringer 1945-. Hentet 28/11/2016. Oslo: Regjeringen

SSB (2014). Fortsatt lav valgdeltakelse blant personer med innvandrerbakgrunn. Hentet 28/11/2016. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Kontakt

Sophia Rodrigues Eusébio
Seniorrådgiver