Kvinner med høy utdanning lever lengst

Forventet levealder for kvinner og menn, uavhengig av utdanningsnivå, har økt de siste 20 årene. Selv om kvinner hele perioden har hatt høyere forventet levealder, avtar kjønnsforskjellen. I 2020 var kvinners forventede levealder 84,9 år og menns 81,5 år. Forventet levealder var i perioden 2011-2017 høyest for de med høyere utdanning og lavest for menn med grunnskole som høyest fullførte utdanning. 

Det er overveiende sannsynlig at utdanning kan forklare forskjeller i helse, sykdom og dødelighet, både blant og mellom kvinner og menn Forventet levealder har økt for alle utdanningsnivåene i perioden 1986 til 2019, men de med høy utdanning har hatt den beste utviklingen. Forskjellen har blitt mindre etter år 2000 for menn, men for kvinner øker forskjellen i levealder fortsatt. Levealderen til kvinner med lav utdanning har ikke økt i samme takt som kvinner med høyere utdanning og menn både med og uten utdanning