Kvinner og menn jobber i stor grad i ulike deler av arbeidsmarkedet. Selv om arbeidsmarkedet er kjønnsdelt, ser vi endringer blant annet ved at kvinner går inn i tradisjonelt mannsdominerte høystatusyrker.

Hovedpunkter

70 % av ansatte i offentlig sektor er kvinner

12 % av sysselsatte kvinner jobber i mannsdominerte næringer

13 % av sysselsatte menn jobber i kvinnedominerte næringer

Offentlig og privat sektor

Kvinnedominert offentlig sektor

Om lag 30 % av alle sysselsatte jobber i offentlig sektor. Andelen har vært stabil de siste tjue årene Kvinner utgjør 70 % av alle ansatte i offentlig sektor. Over tid har offentlig sektor blitt noe mer kvinnedominert

Offentlig sektors tiltrekningskraft

At kvinner er overrepresentert i offentlig sektor og menn i privat sektor har flere årsaker. Blant annet viser forskning at offentlig sektor har en viss «tiltrekningskraft» på kvinner med barn, noe som kan forklares med at offentlig sektor kan oppfattes som mer familievennlig Videre handler det også om utdanningsvalg. Les mer om utdanningsvalg. 

Menn jobber i stor grad i privat sektor

Det er nesten like mange sysselsatte kvinner som jobber i privat som i offentlig sektor. Av sysselsatte menn jobber derimot 82 % i privat sektor.

Næringer

Kvinnedominerte og mannsdominerte næringer

De største næringene i Norge er bygg og anlegg, industri, varehandel, undervisning og helse- og sosialtjenester. Av disse er alle, unntatt varehandel, kjønnsdelte næringer. Kvinner jobber i stor grad i undervisning, helse og sosial, mens menn i størst grad er bygg- og anleggsarbeidere eller jobber i industrien.

Kvinnedominans i helse og sosial

Den største næringen i Norge er helse- og sosialtjenester, hvor 21 % av alle sysselsatte jobber. 8 av 10 som jobber i helse og sosialtjenester er kvinner. Den sterke kvinnedominansen i denne næringen bidrar sterkt til at arbeidsmarkedet er så kjønnsdelt. Hvis vi ser på utdanningsvalg ser det ut til at det ikke kommer til å gå i retning av mindre kvinnedominans i helse og sosial i årene som kommer. Både helse og oppvekstfag i videregående opplæring og helse-, sosial- og idrettsfag i høyere utdanning er kvinnedominert.

Flere menn må jobbe i kvinnedominerte næringer

Omtrent 125 000 menn må begynne å arbeide i kvinnedominerte næringer for å oppnå kjønnsbalanse på minimum 40 % i disse næringene. Mannsdominerte næringer trenger om lag 175 000 kvinner for at andelen kvinner skal komme opp i 40 %. Det tilsvarer en fordobling av antall kvinner som jobber i mannsdominerte næringer i dag.

Utvalgte yrker

Kvinnedominerte og mannsdominerte yrker

Menn og kvinner jobber i stor grad også i ulike yrker. Generelt er mannsdominerte yrker tekniske yrker, håndverkeryrker og yrker i primærnæring, mens de kvinnedominerte yrkene ofte er yrker innenfor helse, omsorg og undervisning. Les mer om kjønnsfordelingen i 400 ulike yrker på utdanning.no. 

Kvinner velger oftere kjønnsutradisjonelle yrker

Når vi ser på yrker er det en endring mot redusert kjønnsdeling i arbeidsmarkedet. Endringen skyldes blant annet at flere kvinner velger kjønnsbalanserte og (tidligere) mannsdominerte yrker Les mer om utdanningsvalg.

Det er imidlertid ikke samme tendens blant menn til å velge kvinnedominerte yrker. Dette kan blant annet forklares med at mange tradisjonelt mannsdominerte yrker er yrker med høyere status og lønn enn tradisjonelt kvinnedominerte yrker. Derfor lønner det seg mer for kvinner å velge kjønnsutradisjonelt enn for menn

Kilder

Jensberg, H., Mandal, R. & Solheim, E. (2012). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet 1990-2010. Kontinuitet eller endring? Rapport A21906. Trondheim: SINTEF

NOU 2012:15 (2012). Politikk for likestilling. Hentet 28/11/2016. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Reisel, L. (2014). Kjønnsdelte utdanningsvalg. I  L. Reisel og M. Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Oslo: Gyldendal Akademisk

Reisel, L. & Teigen, M. (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Oslo: Gyldendal Akademisk

Schøne, P. (2015). Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt en tiltrekning? Søkelyst på arbeidslivet 31(4), s. 360-376

Kontakt

Sophia Rodrigues Eusébio
Seniorrådgiver