Statistikk fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Statistikken for 2019 viser aktiviteten ved landets 23 sentre mot incest og seksuelle overgrep. Statistikken bidrar til bedre kunnskapsgrunnlag for statens tilskuddsordning, og andre aktører som ønsker informasjon på fagområdet.

2 870

2 870 personer var bruker av et senter mot incest og seksuelle overgrep i 2019, som utsatt og/eller pårørende

3 av 10 brukere ble utsatt for første overgrep før de fylte 7 år

84 % av de utsatte brukerne var kvinner

Om brukerne

2 870 personer brukte sentrene mot incest og seksuelle overgrep i 2019. Kvinner og jenter utgjør 84 % av brukerne.

Overgrepserfaringer

31 % av av de utsatte brukerne ble utsatt for seksuelle overgrep før de hadde fylt 7 år. I de fleste tilfeller var overgriper en person i nær relasjon.

Om sentrene

De 23 SMISOene hadde til sammen 129 årsverk i 2019, og de fleste ansatte hadde utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Alle sentrene gjennomførte undervisningsoppdrag i 2019.

Tilbud på sentrene

I 2019 mottok 94 % av de utsatte brukerne enesamtale. De som hadde brukt sentrene over tid, benyttet seg av flere tilbud enn de nye brukerne gjorde.

Kjennskap og kontakt

Sentrene mottok nærmere 36 000 henvendelser i 2019. De fleste brukerne fikk vite om SMISO fra en privatperson eller fra Internett.

Tilgjengelighet til sentrene

Alle sentrene mot incest og seksuelle overgrep har tilrettelagt for besøk av personer med funksjonsnedsettelse. 22 av 23 sentre dekker også kommuner som ikke bidrar økonomisk til tilbudet. Lengste reisevei fra samarbeidskommune til et SMISO er 600 km.

Menn som brukere

I 2019 var 16 % av brukerne som var utsatt for seksuelle overgrep menn. Mennene som bruker SMISO har høyere snittalder enn kvinnene. Alle sentre mot incest og seksuelle overgrep er åpne for menn.

Statistikk pr. senter

Tall og registreringer per senter mor incest og seksuelle overgrep.