Krisesentertilbudet i norske kommuner

Statistikken for 2020 viser krisesentrenes tilbud og brukeraktivitet. Formålet med registrering av aktivitet og tilbud på krisesentrene er videreutvikling av tilbudet, og å legge grunnlag for forskning og kunnskapsutvikling.

1 668

1 668 voksne bodde på krisesenter i 2020

1 258

1 258 barn bodde på krisesenter i 2020

7 838

Krisesentrene gjennomførte 7 838 enesamtaler på telefon i 2020

Konsekvenser av COVID-19 på krisesentrene

Krisesentrene opprettholdt et trygt bo- og rådgivningstilbud til voldsutsatte voksne og barn i 2020.

Om beboerne

Psykisk vold er den vanligste årsaken til at voksne bor på krisesenter. Et gjennomsnittlig krisesenteropphold varer 27 døgn.

Om dagbrukerne

Sammenlignet med tidligere år, hadde krisesentrene færre dagbrukere og dagsbesøk i 2020. Over 2 000 personer fikk veiledning fra et krisesenter på telefon.

Barn på krisesenter

I 2020 bodde det 1 258 barn på krisesenter. Ved 43 % av oppholdene av barn, ble det opprettet kontakt med barnevernet.

Menn på krisesenter

137 menn bodde på et krisesenter i 2020. Antallet menn som bor på krisesenter har vært stabilt de siste årene.

Om voldsutøverne

Flertallet av voksne krisesenterbeboere har blitt utsatt for vold fra nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer. For 84 % av barna som bor på krisesenter, var voldsutøver far.

Bo- og dagtilbud

Krisesentrene opprettholdt i stor grad det samme bo- og dagtilbudet i 2020 som tidligere år. Krisesentertilbudene til kvinner har totalt sett et mer omfattende hjelpetilbud enn tilfellet er for menn.

Samarbeid med andre instanser

Samtlige krisesentre samarbeider med politiet, og stadig flere deltar i etablerte samarbeidsfora i kommunen.

Ansatte og kompetanse

549 personer jobbet på landets krisesentre i 2020. Flertallet av ansatte hadde høyere utdanning.

Tilgjengelighet

De fleste krisesentrene betjener flere kommuner og dekker store geografiske områder. Stadig færre krisesentertilbud for menn har midlertidige boligløsninger.

Økonomi og organisering

De fleste krisesentertilbudene var kommunale virksomheter. Det er stor variasjon mellom krisesentrene i hvor mye finansiering de mottar fra kommunen(e).

Krisesenterbeboere og -dagbrukere med dyr

20 % av krisesenterbeboere med dyr har vegret seg, eller utsatt, å oppsøke hjelp av frykt for hva som kan skje med dyret. De fleste krisesentre har tilbud for beboere med dyr.

Statistikk pr. senter

Tall og registreringer pr. krisesenter.