Det er kommunene som har ansvar for å finansiere drift av krisesentrene. I 2020 ble det bevilget 397 373 278 kroner til de 44 krisesentrene.

Oversikt over krisesentertilbudenes finansiering og kapasitet

Oversikt over kostnader til krisesentertilbud (KOSTRA) fordelt på senter. Sammenstilt med tall fra krisesenterstatistikken. 2020. For sentre med færre enn 20 opphold eller dagsbesøk i løpet av året er tallene prikket. Opphold, dagsbesøk og enesamtaler på telefon med voksne.
Senter Kostnad pr. innbygger, i kroner Har tilbud til kvinner vært fullt? Har tilbud til menn vært fullt? Antall overnattingsdøgn Antall opphold Antall dagsbesøk Antall enesamtaler på telefon
Alta krisesenter 144 Nei Ja, flere ganger 326 .. 78 21
Asker og Bærum krisesenter 50 Nei Nei 2 167 86 214 232
Drammen krisesenter 72 Ja, en gang Nei 1 668 70 127 64
Gjøvik krisesenter IKS 93 Nei Nei 680 21 .. 50
Glåmdal interkommunale krisesenter 119 Nei Nei 586 33 42 85
Gudbrandsdal krisesenter IKS 85 Ja, en gang Nei 1 084 28 42 70
Hallingdal krisesenter 153 Nei Nei 107 .. .. 0
Hamar interkommunale krisesenter 88 Nei  Ja, flere ganger 1 308 57 197 161
Harstad krisesenter 101 Ja, en gang Ja, en gang 255 .. 55 60
Helgeland krisesenter 142 Ja, flere ganger Nei 2 492 31 97 69
Indre Østfold krisesenter 117 Ja, flere ganger   1 522 43 110 88
Kongsberg krisesenter 115 Ja, en gang Ja, en gang 1 001 31 122 38
Krise- og incestsenteret i Fredrikstad 97 Ja, en gang Nei 1 720 60 324 228
Krise- og incestsenteret i Follo 91 Nei Ja, en gang  919 46 598 149
Krisesenter i Moss og omegn 134 Ja, en gang   1 398 44 176 113
Krisesenteret for Bergen og omegn 47 Ja, flere ganger Ja, en gang 2 686 90 32 26
Krisesenter for Sunnmøre, avd. for kvinner og barn 71 Ja, en gang   1 471 72 75 99
Krisesenter vest IKS  57 Ja, en gang Nei 1 187 52 268 394
Krisesenteret for Molde og omegn IKS 210 Nei Nei 1 116 45 264 540
Krisesenteret for Orkdal og omegn 65 Nei Nei 381 19 .. 58
Krisesenteret for Tromsø og omegn 93 Nei   861 36 240 127
Krisesenteret i Midt-Troms 131 Ja, en gang Nei 313 23 82 71
Krisesenteret i Rana 192 Nei Nei 424 21 .. 52
Krisesenteret i Salten 102 Ja, flere ganger Nei 1 904 43 439  
Krisesenteret i Stavanger 45 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 3 853 206 449 523
Krisesenteret i Telemark 66 Ja, en gang Nei 1 111 65 289 102
Krisesenteret Vesterålen 86 Nei Nei 335 .. .. 43
Narvik og omegn krisesenter 108 Nei   245 .. 189 82
Norasenteret IKS senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark 231 Nei Nei 554 .. 29 ..
Nord-Trøndelag krisesenter IKS 45 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 1 751 39 33 20
Nordmøre krisesenter IKS 179 Ja, flere ganger Nei 813 22 167 162
Oslo krisesenter og kompetansesenter for vold i nære relasjoner 46 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 5 802 240 1 119 1 994
Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner 85 Nei Nei 1 340 48 99 109
Romerike krisesenter IKS 76 Ja, flere ganger Nei 4 026 134 160 477
Sarpsborg krisesenter 108 Nei Nei 1 254 66 66 83
Stiftelsen Eva krisesenter 86 Nei   58 .. 20 23
Stiftelsen krisesenteret i Vestfold 64 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 4 659 108 711 484
Stiftelsen Sørlandet krisesenter 70 Nei Nei 2 566 69 294 137
Stiftinga krisesenteret i Sogn og Fjordane 89 Nei Nei 1 170 51 670 252
Sør-Helgeland krisesenter 113 Nei Nei 252 .. 25 ..
Trondheim krisesenter 52 Nei Nei 1 285 74 106 154
Vest-Finnmark krisesenter 104 Ja, flere ganger Nei 241 .. .. ..
Østre Agder krisesenter 109 Nei Nei 859 33 117 107
               
Totalt 74     58 861 2 194 8 112 7 828

I 2020 ble det totalt bevilget 397 373 278 kroner til de 44 krisesentrene. KOSTRA-tallene viser at det er betydelige variasjoner i kommunenes kostnader til krisesentertilbudet, og disse varierer fra 1 456 160 kroner for Sør-Helgeland krisesenter til 32 199 000 kroner for Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner.

Dersom vi ser kostnadene i sammenheng med det totale folketallet i kommunene som senteret dekker, finner vi at Krisesenteret i Stavanger og Nord-Trøndelag krisesenter har de laveste kostnadene per innbygger (begge på 45 kroner per innbygger). Sentrene i de 3 største byene (Oslo, Bergen og Trondheim) har blant de laveste kostnadene per innbygger, ca. 50 kroner per innbygger. Norasenteret har den høyeste kostnaden per innbygger (231 kroner per innbygger).

Organisasjonsform

I 2020 var krisesentertilbudene til kvinner organisert slik:

  • 18 var organisert som kommunal virksomhet
  • 12 var organisert som interkommunalt selskap
  • 7 var organisert som frivillig/privat virksomhet
  • 6 var stiftelser

Sammenlignet med 2019, var 2 flere krisesentre organisert som kommunal virksomhet, og 3 færre sentre var organisert som stiftelse. Over tid har antallet krisesentertilbud til kvinner som er organiserte som frivillig/privat virksomhet og stiftelse, gått litt ned.

Krisesentertilbudene til menn var organisert slik:

  • 17 var organisert som kommunal virksomhet
  • 11 var interkommunale selskap
  • 6 var frivillig/privat virksomhet
  • 5 var organisert som stiftelse

Internkontroll og tilsyn

Krisesenterlovens § 9 omhandler statlig tilsyn med krisesentertilbudene. Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhetene og tjenestene som utgjør krisesentertilbudet, utfører oppgavene sine i samsvar med kravene fastsatt i lov eller forskrift. Statsforvalteren skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller kravene til krisesentertilbudet og internkontroll (kommunens plikter er pålagt etter krisesenterlovens §§ 2, 3 og 4 og kommunelovens § 25-1).  

I 2020 ble internkontroll gjennomført ved 14 av de 43 krisesentertilbudene til kvinner, 5 færre enn i 2019 og 3 færre enn i 2018. Som tidligere år ble de fleste kontrollene, 10, gjennomført av kommunen hvor krisesentertilbudet var lokalisert.

Det ble gjennomført internkontroll ved 14 av 39 krisesentertilbud til menn i 2020.

9 av 43 krisesentertilbud for kvinner oppga at statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) gjennomførte tilsyn etter krisesenterloven, i kommunen der krisesenteret var lokalisert, eller i samarbeidskommuner. Til sammenligning gjaldt dette 8 av 44 i 2019, 15 av 46 i 2018, 21 av 46 i 2017 og 11 av 46 i 2016. Merk at statsforvalterens tilsyn retter seg mot kommunene, og ikke det enkelte krisesenter. Statsforvalteren kan derfor gjennomføre tilsyn uten at krisesenteret er direkte involvert, f.eks. med internkontroll.

Av krisesentertilbudene til menn oppga 8 av 39 at statsforvalteren hadde gjennomført tilsyn etter krisesenterloven.

Medlemskap i organisasjon

25 av 43 krisesentertilbud for kvinner var medlem av Krisesentersekretariatet, en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge. Dette er like mange som i 2019, men færre enn i 2018, da henholdsvis 27 krisesentre var medlem av Krisesentersekretariatet (merk at antall krisesentertilbud var 44 i 2019 og 46 i 2018).

Videre var 12 krisesentertilbud medlem av Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift).

Av rene arbeidsgiverorganisasjoner oppga 4 krisesentertilbud for kvinner at de var medlem av Virke og 1 av KLP.

12 krisesentertilbud for kvinner var ikke medlem av noen organisasjon.

Av krisesentertilbudene til menn var 22 medlem i Krisesentersekretariatet, 11 var medlem av Samfunnsbedriftene og 4 var med i Virke. 1 krisesentertilbud oppga KLP. 11 av tilbudene til menn var ikke medlem av noen organisasjon.

Trenger du hjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp mot vold i nære relasjoner, finner du oversikt over hjelpetilbud her:

Trenger du mer informasjon, kan du gå inn på disse nettsidene: