Det er kommunene som har ansvar for å finansiere drift av krisesentrene. Oversikten over krisesentertilbudenes finansiering i 2020 blir publisert i siste halvdel av juni 2021.

Oversikt over krisesentertilbudenes finansiering og kapasitet

Oversikt over kostnader til krisesentertilbud (KOSTRA) fordelt på senter. Sammenstilt med tall fra krisesenterstatistikken. 2019. For sentre med færre enn 20 opphold eller dagsbesøk i løpet av året er tallene prikket.
Senter Kostnad pr. innbygger, i kroner Har tilbud til kvinner vært fullt? Har tilbud til menn vært fullt? Antall overnattingsdøgn Antall opphold Antall dagsbesøk
Alta krisesenter 151 Ja, en gang Nei 529 .. 78
Asker og Bærum krisesenter 63 Nei Nei 2 426 74 291
Drammensregionens interkommunale krisesenter 59 Ja, en gang Ja, en gang 1 696 76 185
Fjell krisesenter 11 Nei  Nei 81 .. ..
Gjøvik krisesenter IKS 88 Ja, flere ganger Nei 849 29 30
Glåmdal krisesenter 131 Nei Nei 584 30 61
Gudbrandsdal krisesenter IKS 83 Ja, en gang Ja, en gang 876 33 73
Hallingdal krisesenter 188 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 217 .. 20
Hamar interkommunale krisesenter 82 Nei  Ja, flere ganger 1 717 55 275
Harstad krisesenter 97 Nei Nei 255 .. 118
Helgeland krisesenter 132 Ja, flere ganger Nei 1 962 41 141
Indre Østfold krisesenter 234 Ja, flere ganger   1 578 49 266
Kongsberg krisesenter 167 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 1 024 25 79
Krise- og incestsenteret i Fredrikstad 95 Ja, flere ganger Ja, en gang 3 024 67 578
Krise- og incestsenteret i Follo 102 Nei Ja, en gang  1 310 65 867
Krisesenter for Bergen og omegn 38 Ja, flere ganger Nei 2 527 83 93
Krisesenter for Sunnmøre, avd. for kvinner og barn 72 Nei   1 259 51 188
Krisesenter vest IKS  56 Nei Ja, flere ganger 1 272 62 454
Krisesenteret for Molde og omegn IKS 206 Nei Nei 1 471 47 518
Krisesenteret for Orkdal og omegn 54 Nei Nei 281 21 ..
Krisesenteret for Tromsø og omegn 86 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 1 082 35 262
Krisesenteret i Midt-Troms 138 Ja, flere ganger Nei 692 33 167
Krisesenteret i Moss IKS 141 Ja, flere ganger   2 215 44 275
Krisesenteret i Rana 181 Ja, flere ganger Nei 525 24 47
Krisesenteret i Salten 101 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 1 904 43 439
Krisesenteret i Sogn og Fjordane 86 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 1 728 48 467
Krisesenteret i Stavanger 49 Nei Ja, flere ganger 3 924 239 998
Krisesenteret i Telemark 69 Nei Ja, flere ganger 1 213 69 513
Krisesenteret Vesterålen 88 Nei Nei 533 26 32
Narvik og omegn krisesenter 103 Nei Nei 531 .. 124
Norasenteret IKS 225 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 806 30 47
Nord-Trøndelag krisesenter IKS 50 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 1 704 34 ..
Nordmøre krisesenter 153 Ja, en gang Nei 962 31 230
Orkdal og omegn krisesenter 49 Ja, en gang Nei 679 17 16
Oslo krisesenter og kompetansesenter for vold i nære relasjoner 45 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 7 716 310 1 871
Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner 88 Nei Nei 1 893 48 134
Romerike krisesenter IKS 76 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 3 645 139 482
Sarpsborg krisesenter 106 Ja, flere ganger Nei 1 884 58 45
Stiftelsen Eva krisesenter 75 Ja, en gang   422 .. 30
Stiftelsen krisesenteret i Vestfold 63 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 4 403 117 1 196
Stiftelsen Vest-Agder krisesenter 68 Ja, flere ganger Nei 3 305 113 374
Sør-Helgeland krisesenter 119 Ja, en gang Nei 138 .. 43
Trondheim krisesenter 34 Ja, flere ganger Nei 1 951 85 160
Vest-Finnmark krisesenter 107 Nei Nei 120 .. 23
Østre Agder krisesenter 118 Nei Nei 802 42 151
             
Totalt 74     69 036 2 463 12 452

Organisasjonsform

I 2020 var krisesentertilbudene til kvinner organisert slik:

  • 18 var organisert som kommunal virksomhet
  • 12 var organisert som interkommunalt selskap
  • 7 var organisert som frivillig/privat virksomhet
  • 6 var stiftelser

Sammenlignet med 2019, var 2 flere krisesentre organisert som kommunal virksomhet, og 3 færre sentre var organisert som stiftelse. Over tid har antallet krisesentertilbud til kvinner som er organiserte som frivillig/privat virksomhet og stiftelse, gått litt ned.

Krisesentertilbudene til menn var organisert slik:

  • 17 var organisert som kommunal virksomhet
  • 11 var interkommunale selskap
  • 6 var frivillig/privat virksomhet
  • 5 var organisert som stiftelse

Internkontroll og tilsyn

Krisesenterlovens § 9 omhandler statlig tilsyn med krisesentertilbudene. Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhetene og tjenestene som utgjør krisesentertilbudet, utfører oppgavene sine i samsvar med kravene fastsatt i lov eller forskrift. Statsforvalteren skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller kravene til krisesentertilbudet og internkontroll (kommunens plikter er pålagt etter krisesenterlovens §§ 2, 3 og 4 og kommunelovens § 25-1).  

I 2020 ble internkontroll gjennomført ved 14 av de 43 krisesentertilbudene til kvinner, 5 færre enn i 2019 og 3 færre enn i 2018. Som tidligere år ble de fleste kontrollene, 10, gjennomført av kommunen hvor krisesentertilbudet var lokalisert.

Det ble gjennomført internkontroll ved 14 av 39 krisesentertilbud til menn i 2020.

9 av 43 krisesentertilbud for kvinner oppga at statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) gjennomførte tilsyn etter krisesenterloven, i kommunen der krisesenteret var lokalisert, eller i samarbeidskommuner. Til sammenligning gjaldt dette 8 av 44 i 2019, 15 av 46 i 2018, 21 av 46 i 2017 og 11 av 46 i 2016. Merk at statsforvalterens tilsyn retter seg mot kommunene, og ikke det enkelte krisesenter. Statsforvalteren kan derfor gjennomføre tilsyn uten at krisesenteret er direkte involvert, f.eks. med internkontroll.

Av krisesentertilbudene til menn oppga 8 av 39 at statsforvalteren hadde gjennomført tilsyn etter krisesenterloven.

Medlemskap i organisasjon

25 av 43 krisesentertilbud for kvinner var medlem av Krisesentersekretariatet, en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge. Dette er like mange som i 2019, men færre enn i 2018, da henholdsvis 27 krisesentre var medlem av Krisesentersekretariatet (merk at antall krisesentertilbud var 44 i 2019 og 46 i 2018).

Videre var 12 krisesentertilbud medlem av Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift).

Av rene arbeidsgiverorganisasjoner oppga 4 krisesentertilbud for kvinner at de var medlem av Virke og 1 av KLP.

12 krisesentertilbud for kvinner var ikke medlem av noen organisasjon.

Av krisesentertilbudene til menn var 22 medlem i Krisesentersekretariatet, 11 var medlem av Samfunnsbedriftene og 4 var med i Virke. 1 krisesentertilbud oppga KLP. 11 av tilbudene til menn var ikke medlem av noen organisasjon.

Trenger du hjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp mot vold i nære relasjoner, finner du oversikt over hjelpetilbud her:

Trenger du mer informasjon, kan du gå inn på disse nettsidene: