Krisesentertilbudet i norske kommuner

Statistikken for 2019 viser krisesentrenes tilbud og brukeraktivitet. Formålet med registrering av aktivitet og tilbud på krisesentrene er videreutvikling av tilbudet, og å legge grunnlag for forskning og kunnskapsutvikling.

1 800

1 800 voksne bodde på krisesenter i 2019

1 450

1 450 barn bodde på krisesenter i 2019

2 637

2 637 personer benyttet krisesentrenes dagtilbud i 2019

Om beboerne

1 800 voksne bodde på krisesenter i 2019. I snitt bodde voksne nesten en måned på krisesenter.

Om dagbrukerne

Antallet som bruker krisesentrene for råd og veiledning har økt de siste årene. I 2019 hadde sentrene 2 637 dagbrukere.

Barn på krisesenter

I 2019 bodde 1 450 barn på krisesenter. Ved 1 av 3 opphold som skyldtes vold fra mor eller far hadde barnet samvær med voldsutøver.

Menn på krisesenter

147 menn bodde på et krisesenter i 2019. Voldsutøver var oftere en kvinne enn ved krisesenteropphold av kvinner.

Om voldsutøverne

Flest voksne krisesenterbrukere har blitt utsatt for vold fra ektefellen eller samboeren sin. For 83 % av barna på krisesenter, var voldsutøver far.

Bo- og dagtilbud

De fleste krisesentrene har et bredt tilbud til dagbrukere og beboere. Krisesentertilbudene til kvinner har totalt sett et mer omfattende hjelpetilbud på sentrene enn tilfellet er for menn.

Samarbeid med andre instanser

Krisesentrene har et utbredt samarbeid med andre instanser, og det er mest vanlig å samarbeide om enkeltsaker.

Ansatte og kompetanse

Av de ansatte ved krisesentrene med tilbud til kvinner hadde 58 % utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.

Tilgjengelighet

De fleste krisesentrene betjener flere kommuner og dekker store geografiske områder. Et mindretall var universelt utformet.

Økonomi og organisering

De fleste krisesentertilbudene var enten interkommunale selskap eller kommunale virksomheter.

Statistikk pr. senter

Tall og registreringer pr. krisesenter.