Krisesentertilbudet i norske kommuner

Formålet med registrering av krisesentertilbudene og brukerne er å bidra til god kunnskap om brukerne og tilbudene, til bruk for nasjonale myndigheter og kommuner, i videreutvikling av tilbudet og til forskning og kunnskapsutvikling på området.

1 842

1 842 voksne bodde på krisesenter i 2018

Nesten halvparten av beboerne hadde med seg barn

De fleste hadde vært utsatt for gjentatte overgrep før de søkte hjelp på krisesenter

Om beboerne

Trusler, psykisk og fysisk vold var de vanligste årsakene til at de voksne beboerne oppholdt seg på et krisesentertilbud. Nesten alle hadde blitt utsatt for gjentatte overgrep.

Om dagbrukerne

Antallet dagbrukere på krisesentrene øker. Dagbrukerne benytter sentrenes samtaletilbud i stor grad.

Barn på krisesenter

Antallet barn på krisesenter har økt de siste 2 årene. Barnets sikkerhet er den vanligste årsaken til at en del barn som bor på krisesenter får avbrudd i barnehage- eller skolegang.

Menn på krisesenter

135 menn bodde på krisesenter i 2018. Flere menn enn kvinner oppga andre relasjoner til voldsutøver enn nåværende/tidligere partner, spesielt gjaldt dette foreldre.

Om voldsutøverne

Nesten alle de voksne beboerne og dagbrukerne hadde en nær relasjon til voldsutøver, og voldsutøveren var vanligvis nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer.

Bo- og dagtilbud på sentrene

Krisesentertilbudene til kvinner har totalt sett et mer omfattende hjelpetilbud enn krisesentertilbudene til menn.

Ansatte og kompetanse

Litt over halvparten av de ansatte ved krisesentertilbudene til kvinner hadde utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.

Samarbeid med andre instanser

Krisesentrene har utbredt samarbeid med andre instanser, og det er mest vanlig å samarbeide om enkeltsaker. Samarbeidet er sjelden formalisert gjennom skriftlige avtaler.

Tilgjengelighet på krisesentrene

De fleste krisesentertilbudene betjener flere kommuner og dekker store geografiske områder. Et mindretall av krisesentertilbudene var universelt utformet.

Økonomi og organisering

De fleste krisesentertilbudene er enten kommunale virksomheter eller interkommunale selskap.

Statistikk pr. senter

Tall og registreringer pr. krisesenter.