Hovedpunkter

1 806

I 2017 bodde det 1 806 voksne på et krisesenter

10 620

I 2017 ble det registrert 10 620 dagsbesøk på krisesentertilbudene

66 % av beboere hadde innvandrerbakgrunn

Formål

Formålet med registreringen er å bidra til god kunnskap om innholdet i og brukerne av krisesentertilbudene, til bruk for nasjonale myndigheter og kommuner i videreutvikling av tilbudet, og til forskning og kunnskapsutvikling på området.

Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterloven) pålegger ikke kommunene å registrere opplysninger om krisesentertilbudet og om brukerne. Innrapporteringen er derfor basert på frivillighet fra sentrenes og kommunenes side. Det ligger også en utfordring i å få innlemmet nye krisesentertilbud, blant andre de til menn, i den nasjonale statistikken. Dette innebærer at det kan eksistere nye krisesentertilbud som ikke er med i dette statistikkmaterialet.

Årets statistikk er den tiende som er utarbeidet av Sentio Research Norge. Tidligere har SSB utarbeidet tre rapporter, mens NKVTS  utarbeidet tilsvarende rapporter for årene 2003 og 2004.

Nøkkeltall og hovedtrender

I 2017 var det til sammen 47 krisesentertilbud i Norge. Dette inkluderer krisesentertilbud for kvinner, samt krisesenter for menn på Sunnmøre. Øvrige tilbud til menn er ikke inkludert i dette antallet som “selvstendige krisesentre” (de var hovedsakelig i regi av senteret for kvinner), og de hadde heller ikke fått egne registreringsskjema for dagbrukere og beboere.

Hovedtrenden i statistikken er at det er lite endringer sammenlignet med tidligere år. Det er likevel interessant å merke seg enkelte nøkkeltall og utviklingstrender:

  • I 2017 bodde 1 806 voksne på krisesentrene, med til sammen 2 466 opphold. Dette er omtrent tilsvarende som i 2016, da antall voksne beboere var 1 844 og antall opphold var 2 469.
  • 1 483 barn bodde på krisesentertilbudene i 2017, og det er få endringer sammenlignet med 2016. Beboerne som var barn hadde til sammen 1 904 opphold i 2017, og dette er en økning fra 1 822 opphold i 2016. 
  • Antall dagbrukere var 2 434, og antall dagsbesøk var 10 620. Dette er en liten nedgang sammenlignet med 2016, men antallet er likevel høyt sammenlignet med tidligere år. Tallene viser at krisesentrene er en viktig rådgivningsinstans.
  • 132 menn overnattet ved et krisesentertilbud i 2017. Antall menn har variert fra 111 til 136 i perioden 2012 - 2016. Mennene hadde til sammen 181 opphold.
  • De fleste brukerne hadde vært utsatt for en mannlig voldsutøver, henholdsvis 94 % av beboerne og 91 % av dagbrukerne. Totalt 14 % av beboerne og 15 % av dagbrukerne hadde vært utsatt for en kvinnelig voldsutøver. Det var mulig å krysse både mann og kvinne dersom man hadde vært utsatt for flere voldsutøvere av ulikt kjønn. Derfor vil ikke summen bli 100.
  • Brukerne hadde i de aller fleste tilfellene en nær relasjon til voldsutøveren. For om lag 8 av 10 voksne beboere var voldsutøveren nåværende eller tidligere ektefelle/samboer eller kjæreste.
  • Barna hadde nesten alltid en nær relasjon til voldsutøveren. For 83 % av barna var voldsutøveren far, og for 11 % var voldsutøveren stefar. Barnet hadde samvær med voldsutøveren ved 31 % av oppholdene der voldsutøver var barnets forelder.
  • For en stor del av barna medførte oppholdet på krisesenteret avbrudd i barnehage eller skolegang. Barnehagebarna og skolebarna opplevde avbrudd ved henholdsvis 52 % og 33 % av oppholdene.
  • Det er fortsatt en trend i retning av mer systematisk oppfølging av brukerne fra krisesentertilbudenes side.

Trenger du hjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp mot vold i nære relasjoner, finner du oversikt over hjelpetilbud her:

Trenger du mer informasjon, kan du gå inn på disse nettsidene:

Kontakt

Line Lindsetmo
Seniorrådgiver

Tlf: 46615144