Oppvekststatus

På Oppvekststatus presenterer vi tall, fakta og forskning om hvordan det er å vokse opp i Norge i dag.

Andelen barn i familier med vedvarende lavinntekt har økt fra 4 % i 1999 til 11,7 % i 2020.

I underkant av 600 barn fødes hvert år av foreldre med kognitive vansker.

Nesten 4 % av gutter i alderen 10-14 år bruker ADHD-medisin.

Barn og unges helse

De siste årene har det vært en økning av unge som plages av symptomer på angst, depresjon og andre psykiske lidelser i oppveksten. Det er færre barn og unge som dør av sykdom og ulykker enn tidligere.

Barnefattigdom kommunemonitor

Kommunemonitoren gir en oversikt over barnefattigdom i kommuner, fylker og bydeler i de største byene. I monitoren kan du sammenligne kommuner og bydeler med hverandre.

Barnehage og skolegang

Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn og unge. Barnehage og utdanning er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet.

Familie, omsorg og relasjoner

De aller fleste har gode relasjoner til foreldrene sine, fortrolige venner og noen de kan være sammen med i fritiden. Likevel opplever hver femte ungdom seg som ensom.

Vold, overgrep og mobbing

Omfangsstudier viser at en betydelig andel barn i Norge blir utsatt for vold eller overgrep. Å oppleve vold i barndommen kan medføre alvorlige fysiske og psykiske helseplager.

Barn og unges fritid

Barn og unge bruker fritiden sin på andre måter enn tidligere generasjoner. De bruker noe mer tid på skolen, men mindre på lekser. De er mer hjemme, og mindre tid tilbringes ute i nærmiljøet.