Nedsatt funksjonsevne er ikke nødvendigvis ensbetydende med dårlig helse, men en del funksjonsnedsettelser henger sammen med kronisk sykdom og helsemessige problemer. Dermed er helsetilstanden for personer med nedsatt funksjonsevne generelt, noe dårligere enn for befolkningen generelt.

Hovedpunkter

38 % av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir å ha dårlig helse.

Personer med utviklingshemming har ofte større helseproblemer enn befolkningen generelt.

Flere med nedsatt funksjonsevne oppgir å ha dårlig tannhelse enn i befolkningen generelt.

Egenvurdert helse

Hva ulike personer legger i begrepene god og dårlig helse varierer. Derfor blir helse ofte målt ut ifra medisinske mål som baserer seg på diagnoser. Det kan imidlertid argumenteres for at det er individene selv som best vet «hvor skoen trykker», og dermed best kan definere egen helse. Videre er det sentralt å avdekke om det er systematiske forskjeller i oppfatningen av egen helse blant personer med nedsatt funksjonsevne og i befolkningen generelt.

Personer med nedsatt funksjonsevne har langt dårligere egenvurdert helse

Blant personer med nedsatt funksjonsevne oppgir 38 % at de vurderer egen helse som dårlig, mot 7 % i befolkningen generelt. Dette nivået har holdt seg relativt stabilt siden 2008.

Uklar kjønnsforskjell

I befolkningen generelt vurderer kvinner sin egen helse som dårlig i større grad enn hva menn gjør. Blant personer med nedsatt funksjonsevne er imidlertid kjønnsforskjellen noe mer uklar. Grunnen til det er at det er en del variasjon i tallene fra år til år. I 2018 var det 40 % av menn med nedsatt funksjonsevne som oppga å ha en dårlig helse, mens det var 36 % blant kvinner.

Smerter, diabetes og astma er vanligere blant personer med nedsatt funksjonsevne

SSB utførte i 2010 en undersøkelse om helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne (Ramm, 2010). Her kom det frem at:

  • personer med nedsatt funksjonsevne i større grad har varige eller stadig tilbakevendende smerter i kroppen enn befolkningen generelt. Både i befolkningen generelt og blant personer med nedsatt funksjonsevne har kvinner mer smerter enn menn.
  • menn og kvinner med nedsatt funksjonsevne har i større grad hodesmerter eller migrene enn hva andre har. Undersøkelsen avdekker også at det er en overvekt av kvinner som har hodesmerter.
  • ettersom personer med nedsatt funksjonsevne oppgir å ha mer smerter enn befolkningen generelt, er det ikke overraskende at de også benytter mer smertestillende medikamenter.
  • andelen som oppgir å ha astma, og andelen som har diabetes, er i overkant av dobbelt så stor blant personer med nedsatt funksjonsevne som i befolkningen generelt.

1 av 10 funksjonshemmede har et udekket behov for legetjenester

Dårlig helse henger sammen med behov for legetjenester. Det er en større andel av personer med nedsatt funksjonsevne som anser sin egen helse som dårlig, og det er også flere med nedsatt funksjonsevne som mener de har et udekket behov for legetjenester. 3 % av befolkningen oppga at de hadde et udekket behov for legetjenester i 2018. Blant personer med nedsatt funksjonsevne var det 10 % som mente behovet ikke var dekket. Les mer i vår artikkel Helsetjenester.

Helse blant personer med utviklingshemming

Personer med utviklingshemming har ofte større helseproblemer enn befolkningen generelt. Først og fremst har de en økt risiko for andre tilstander og diagnoser i tillegg til den kognitive funksjonsnedsettelsen. I tillegg har de en økt risiko for å utvikle kroniske sykdommer og livsstilssykdommer. Dette henger sammen med at flere personer med utviklingshemming har et usunt kosthold og er mindre aktive enn befolkningen ellers

Fysisk aktivitet

Den fysiske helsen henger sammen med fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er et vidt begrep og kan innebære for eksempel lek, mosjon, trening eller fysisk arbeid. Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for vekst og utvikling samt at det har en rekke positive helseeffekter og reduserer risikoen for mange sykdommer.

Nesten 1 av 5 med nedsatt funksjonsevne er fysisk inaktiv

Det store flertallet av befolkningen generelt, også personer med nedsatt funksjonsevne, er fysisk aktive på et eller annet nivå. Imidlertid er det en klar forskjell i andelen som er fysisk inaktive blant personer med nedsatt funksjonsevne og befolkningen generelt. 19 % med nedsatt funksjonsevne er inaktive, mens tilsvarende i befolkningen er 14 %. Les mer i vår artikkel Idrett, fysisk aktivitet og kultur.

Tannhelse

Dårlig tannhelse

Andel som har dårlig eller svært dårlig tannhelse, 20 - 66 år

Kilde: SSB, Levekårsundersøkelsen om helse

Kilde: SSB, Levekårsundersøkelsen om helse

Datagrunnlaget

Omfatter personer som har svart dårlig eller meget dårlig på spørsmålet Hvordan vurderer du din tannhelse? Vil du si den er meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig, meget dårlig.

Spørsmålet er hentet fra SSBs levekårsundersøkelse om helse. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Fra og med 2015 ble undersøkelsen lagt om i tråd med forordninger fra EU, og har med dette blitt den europeiske helseundersøkelsen EHIS. Innholdet har i hovedsak blitt videreført.

Personer med nedsatt funksjonsevne utgjør personer mellom 20-66 år som oppgir å ha hørsels-, syns- eller bevegelsesvansker, kognitive eller psykiske vansker. I tillegg til de nevnte vanskene oppgir de å ha varige helseproblemer som påvirker hverdagen i noen eller i stor grad. Varig betyr her at de har hatt helseproblemene i seks måneder eller lengre, eller at problemene forventes å vare i seks måneder eller mer.

Disse dataene inngår også i indikatorsettet Statistisk sentralbyrå har utviklet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, for å følge levekårs- og livssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne.

Les mer i rapporten «Personer med nedsatt funksjonsevne: Indikatorer for levekår og likestilling».

Økning i andel med nedsatt funksjonsevne som har dårlig tannhelse

God tannhelse er viktig for den generelle helsesituasjonen. Tallene fra levekårsundersøkelsen til SSB som ble utført i 2015, viser at personer med nedsatt funksjonsevne i større grad enn befolkningen generelt oppga å ha dårlig tannhelse.

Imidlertid har andelen med dårlig tannhelse økt i noen grad siden 2008. For befolkningen som helhet har økningen siden 2008 vært på 1 prosentpoeng, og 2 prosentpoeng siden 2012. For personer med nedsatt funksjonsevne har andelen økt fra 17 % til 18 % siden 2008, og fra 11 % etter en reduksjon i 2012.

I 2012 var tannhelsen generelt bedre, spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. I 2008 hadde 1 av 5 dårlig tannhelse, mens tilsvarende tall i 2012 var 1 av 10. Tall fra 2015 viser at 1 av 5 hadde dårlig tannhelse. Det er viktig å påpeke at man i utvalgsundersøkelser av denne typen har nokså begrenset med respondenter med nedsatt funksjonsevne. Dersom man også bryter ned på kjønn blir gruppene små, og det må tas forbehold når man omtaler endring over tid. 

Mange har et udekket behov for tannhelsetjenester

Personer med nedsatt funksjonsevne oppgir i større grad enn befolkningen generelt å ha et udekket behov for legetjenester, og tilsvarende gjelder for tannhelsetjenester. I 2017 var det 18 % blant personer med nedsatt funksjonsevne som hadde et udekket behov for tannhelsetjenester, mens det var 9 % i befolkningen generelt. Les mer i artikkelen om helsetjenester.

Kilder

NAKU (2007). Helseoppfølging og personer med utviklingshemming. (NAKU Rapport, 2007). Trondheim: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming.

Ramm, J. (2010). På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. (SSB Statistiske analyser, 2010). Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.