Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer helse som «en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte». En slik definisjon viser at helse ikke kun omfatter fysisk sykdom, men at også hvordan man har det psykisk og i relasjon til andre, er av betydning.

Hovedpunkter

38 % av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir å ha dårlig helse.

Halvparten av personer med nedsatt funksjonsevne har betydelige psykiske vansker.

Nesten 2 av 10 personer med nedsatt funksjonsevne mottar kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Likeverdige helsetilbud

Det er et offentlig ansvar å fremme helse og forebygge sykdom, samt å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon (HOD, Stortingsproposisjon 1 S [2013–2014]).

Artikkel 25 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne slår fast at alle har rett til den høyest oppnåelige helsestandard uten diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Uklare grenser mellom funksjonsnedsettelse og helseproblemer

Når en skal sammenligne helsen til personer med og uten funksjonsnedsettelse, må en ta høyde for at det kan være uklare grenseflater mellom funksjonsnedsettelse og helseproblemer.

For en person som er blind eller døv, er spørsmål om helse noe helt annet enn spørsmål om funksjonsnedsettelse. Selv om en person ikke kan se, kan vedkommende likevel være frisk og ha god helse. På den annen side vil både opplevelsen og indikatorene en bruker på helse og funksjonsnedsettelse, overlappe sterkt for personer med psykiske vansker, smerter eller progredierende sykdommer

Psykisk helse

Personer med nedsatt funksjonsevne oppgir også i langt større grad at de har betydelige psykiske problemer. I 2012 vurderte 1 av 2 med nedsatt funksjonsevne at de hadde betydelige psykiske vansker, mens det var i overkant av 1 av 10 i befolkningen generelt.

Behov for gode og tilgjengelige helsetjenester

Blant personer med funksjonsnedsettelser er det flere som har dårligere helse eller større helsemessige utfordringer enn gjennomsnittet av befolkningen, derfor vil det for mange være spesielt viktig at det finnes gode og tilgjengelige helsetjenester.

Personer med nedsatt funksjonsevne benytter de fleste typer av helsetjenester i langt større grad enn befolkningen generelt. Imidlertid oppgir flere med nedsatt funksjonsevne at de har et udekket behov for legetjenester, tannhelsetjenester og psykiatriske helsetjenester, enn i befolkningen generelt.